ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ارسنجان

نعمت الهی زهرا

نعمت الهی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عمادی مجتبی

عمادی مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خادم الحسینی فاطمه

خادم الحسینی فاطمه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
روستا سمیه

روستا سمیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زارعی علیرضا

زارعی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شریفی محمد امین

شریفی محمد امین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زارعی مائده

زارعی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ارسنجانی زاده فائزه

ارسنجانی زاده فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عواطفی مطلق منا

عواطفی مطلق منا

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادمی زهرا

خادمی زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شیخعلی فاطمه

شیخعلی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن شاهی فاطمه

حسن شاهی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
برومندی زهرا

برومندی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
یزدانی محمد مهدی

یزدانی محمد مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

6سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یزدانی علیرضا

یزدانی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

6سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شیخعلی زهرا

شیخعلی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسکندری امیرحسین

اسکندری امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانی محمدرضا

دهقانی محمدرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زارعی الهه

زارعی الهه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارعی امیرحسین

زارعی امیرحسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدجانی فائزه

محمدجانی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قائدی جشنی حسین

قائدی جشنی حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اسمعیلی فاطمه

اسمعیلی فاطمه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
علی پور محسن

علی پور محسن

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قلتاشی زهرا

قلتاشی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهیمی ابوالفضل

ابراهیمی ابوالفضل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روستائی فاطمه

روستائی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نارکی گل افروز

نارکی گل افروز

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جاویدی فریبا

جاویدی فریبا

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روستا محمد

روستا محمد

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طهماسبی نگهداری علی رضا

طهماسبی نگهداری علی رضا

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسن شاهی اهورا

حسن شاهی اهورا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رحیمی علی رضا

رحیمی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روستائی زینب

روستائی زینب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خادمیان زهرا

خادمیان زهرا

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مولائی سیده فاطمه

مولائی سیده فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
اسکندری سعیده

اسکندری سعیده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روستا مریم

روستا مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جاویدی نیا حسین

جاویدی نیا حسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مصطفوی محدثه سادات

مصطفوی محدثه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نگهداری عاطفه

نگهداری عاطفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شریعتی پور فاطمه

شریعتی پور فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
زارعی فائزه

زارعی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی سید محمد

حسینی سید محمد

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خادم الحسینی علی

خادم الحسینی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نعمت الهی علی اصغر

نعمت الهی علی اصغر

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
انقلابی زهرا

انقلابی زهرا

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نوروزی زهره

نوروزی زهره

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 9:48:33 AM
Menu