سپيدان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سپيدان

احمدی قراچه شقایق

احمدی قراچه شقایق

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
حسینی محمود

حسینی محمود

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جمشیدی طیبلو رقیه

جمشیدی طیبلو رقیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شفیعی رضا

شفیعی رضا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امینی زهرا

امینی زهرا

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
5/29/2023 1:23:01 AM
Menu