داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر داراب

کوهی احسان

کوهی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
کمالی فاضل

کمالی فاضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
نوری رضا

نوری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شهسواری الهه

شهسواری الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
انصاری زهرا

انصاری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
آتش فراز آرش

آتش فراز آرش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ابراری فرنام

ابراری فرنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خداداد محمدرضا

خداداد محمدرضا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

زبان
دوستدار علیرضا

دوستدار علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جوکار علیرضا

جوکار علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شامرادی دارابی حسین

شامرادی دارابی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباس زاده رضا

عباس زاده رضا

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
شیرزاد ابوالفضل

شیرزاد ابوالفضل

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضایی محمدرضا

رضایی محمدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
جوکاردریمی کوثر

جوکاردریمی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کیانی نژاد رضا

کیانی نژاد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صحراگرد محمدجواد

صحراگرد محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رستمی نیلوفر

رستمی نیلوفر

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضایی ساسان

رضایی ساسان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سالخورده علیرضا

سالخورده علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کهنسال فاطمه

کهنسال فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

زبان
وصال مهدی

وصال مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضایی محمدرضا

رضایی محمدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زاهدانی خاطره

زاهدانی خاطره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ملک زادگان محسن

ملک زادگان محسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خادمی محمدامین

خادمی محمدامین

اقتصاد|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نصیری زهرا

نصیری زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رنجبر محمدرضا

رنجبر محمدرضا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
پوردستان محمدمهدی

پوردستان محمدمهدی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اژدری زهرا

اژدری زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شکرگزار دارابی فاطمه

شکرگزار دارابی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بابایی علیرضا

بابایی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضایی هادی

رضایی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شیدائی یونس

شیدائی یونس

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رزمجو نرجس

رزمجو نرجس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوکار زهرا

جوکار زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عابدی نفیسه

عابدی نفیسه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خبازیان پور سارا

خبازیان پور سارا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خواست فاطمه

خواست فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خائفی محمدامین

خائفی محمدامین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی اصغر

حسینی سیدعلی اصغر

هتلداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صابری فاطمه

صابری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورضاییان مریم

پورضاییان مریم

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقان فاطمه

دهقان فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کهیار مریم

کهیار مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غنی امیرحسین

غنی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حیدری علی اصغر

حیدری علی اصغر

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خوشبخت فریده

خوشبخت فریده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آهویی آمنه

آهویی آمنه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بحرینیان فاطمه

بحرینیان فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قمری پور محبوبه

قمری پور محبوبه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کریمیان ابوالفضل

کریمیان ابوالفضل

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صحرایی محمد

صحرایی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسین زاده حمیدرضا

حسین زاده حمیدرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خشامی فرناز

خشامی فرناز

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ریحانی فاطمه

ریحانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوب معصومه

خوب معصومه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علی پور آمنه

علی پور آمنه

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قاسمی صحرا

قاسمی صحرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خوش نیت سیده بهار

خوش نیت سیده بهار

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عطائی فاطمه

عطائی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کمال ابادی محسن

کمال ابادی محسن

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 30 آزمون

زبان
دادگر احمد

دادگر احمد

مهندسي برق|دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فروتن علیرضا

فروتن علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
یاری محمدرضا

یاری محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جشنی زاری سلمان

جشنی زاری سلمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
منفرد زهرا

منفرد زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
هوشمند محمدهاشم

هوشمند محمدهاشم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رهسپار فاطمه

رهسپار فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نگهبان فاطمه

نگهبان فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
انصاری علی

انصاری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نجاتی مقدم سبحان

نجاتی مقدم سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فتحی علی اصغر

فتحی علی اصغر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تشکری شهریار

تشکری شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظافت محمدجواد

نظافت محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کمالی نجمه

کمالی نجمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ظرافت سعیده

ظرافت سعیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رسولی ابوالفضل

رسولی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جباری فاطمه

جباری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمی محمدحسین

قاسمی محمدحسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدی ابراهیم

عابدی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فیروزی فاطمه

فیروزی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حیدری زینب

حیدری زینب

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حجت امیرحسین

حجت امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدزلفی مریم

احمدزلفی مریم

هتلداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جعفری محمدامین

جعفری محمدامین

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهری ابوالفضل

طاهری ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دبستانی اسما

دبستانی اسما

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شهباز داوود

شهباز داوود

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خیل باش علی

خیل باش علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزاقی مجتبی

رزاقی مجتبی

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خاکپور علیرضا

خاکپور علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امینی نیما

امینی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصاری مریم

انصاری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفری جمیله

جعفری جمیله

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملک حسینی ابوذر

ملک حسینی ابوذر

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زاهدانی پردیس

زاهدانی پردیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دریادل یاسین

دریادل یاسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادی رضا

مرادی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
متحدی علیرضا

متحدی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرویز احمد

پرویز احمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محبعلی مریم

محبعلی مریم

جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سیدی سیدعلیرضا

سیدی سیدعلیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدلی امیر حسین

عبدلی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پارسایی نسب فائزه

پارسایی نسب فائزه

ارتباطتصويري|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
اسدی محمدرضا

اسدی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عروجی زهرا

عروجی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ساجدی سیمین

ساجدی سیمین

ارتباطتصويري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
دستوار مرضیه

دستوار مرضیه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فلسفی نیا سکینه

فلسفی نیا سکینه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کامران امیرحسین

کامران امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرتضوی فاطمه

مرتضوی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوابی فاطمه

نوابی فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سیدی سیدمحمدرضا

سیدی سیدمحمدرضا

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرج زاده فاطمه

فرج زاده فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زاهدی یاسمین

زاهدی یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبداله پور امیررضا

عبداله پور امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خیری اسماعیل

خیری اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
معصومی ندا

معصومی ندا

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهمی احسان

مهمی احسان

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدلی محمدمهدی

عبدلی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رسولی رضا

رسولی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دعائیان مهدی

دعائیان مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدی عارف

احمدی عارف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رشید کوثر

رشید کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نعمتی دوست حکیمه

نعمتی دوست حکیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رمضانپور سینا

رمضانپور سینا

مهندسي عمران|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معتمدی محمدرضا

معتمدی محمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
داودیان محدثه

داودیان محدثه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عسکری علی

عسکری علی

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یگانه فاطمه

یگانه فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پناهی احمدرضا

پناهی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفری رضا

جعفری رضا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جمالی مریم

جمالی مریم

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسینی سیدرضا

حسینی سیدرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رضوی سیده منصوره

رضوی سیده منصوره

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عابدی زهرا

عابدی زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ارجمند حمیدرضا

ارجمند حمیدرضا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دعائی مریم

دعائی مریم

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرحبخش فاطمه

فرحبخش فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
رحیمی پور مسعود

رحیمی پور مسعود

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 5:53:01 PM
Menu