اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اقليد

دهقانی پوریا

دهقانی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
نعمت الهی علیرضا

نعمت الهی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
صالحی امیر رضا

صالحی امیر رضا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پروین سهیلا

پروین سهیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
کوثری علیرضا

کوثری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
راسخ سید علی

راسخ سید علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ثابت اقلیدی محسن محمد

ثابت اقلیدی محسن محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
دهقانی زهرا

دهقانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
افضلی راحیل سادات

افضلی راحیل سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
افضلی سید امین

افضلی سید امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شبانی زینب

شبانی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
تدین محمد

تدین محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
علی محمدی مریم

علی محمدی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دهقانی هانیه

دهقانی هانیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کریمی نگین

کریمی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اسلمی فاطمه

اسلمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
زرین کلاه مسعود

زرین کلاه مسعود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قادری زهرا

قادری زهرا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ناظمی فاطمه

ناظمی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صالحی محمدصالح

صالحی محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
گرامی محمدعلی

گرامی محمدعلی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
کاظمی الهه

کاظمی الهه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مسلمی زهره

مسلمی زهره

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نیکویی مهدی

نیکویی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افضلی زهرا سادات

افضلی زهرا سادات

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
افضلی فاطمه سادات

افضلی فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
قربانی وحید

قربانی وحید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تقوا علیرضا

تقوا علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
میرطالبی زهرا سادات

میرطالبی زهرا سادات

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسلمی منصوره

اسلمی منصوره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارعی کردشولی فائزه

زارعی کردشولی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مسلمی فاطمه

مسلمی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خدامی مجتبی

خدامی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ایمنی حسین

ایمنی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ملک پور نگین

ملک پور نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
درویشی بهلولی فاطمه

درویشی بهلولی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
طاهری حسین

طاهری حسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناصر محمد

ناصر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسعودی نگار

مسعودی نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسلمی کیمیا

اسلمی کیمیا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
کریمی مینا

کریمی مینا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
میرقادری فاطمه سادات

میرقادری فاطمه سادات

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
علی اکبری محمدرضا

علی اکبری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضایی ساجده

رضایی ساجده

جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مسعودی فاطمه سادات

مسعودی فاطمه سادات

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کاشفی زهرا

کاشفی زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جمشیدی محدثه

جمشیدی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسعودی ریحانه

مسعودی ریحانه

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طهماسبی قدرت اله

طهماسبی قدرت اله

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ثابت اقلیدی ساره

ثابت اقلیدی ساره

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صابر علی

صابر علی

فيزيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صدری علی

صدری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افضلی سیدعلی

افضلی سیدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعی کردشولی محمد

زارعی کردشولی محمد

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تقیه پریسا

تقیه پریسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نجومی علی

نجومی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کریمی محدثه

کریمی محدثه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کریمی امیرحسین

کریمی امیرحسین

امار|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کریمی باصری محدثه

کریمی باصری محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برخوردار زهرا

برخوردار زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:30:57 PM
Menu