آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آباده

کیان ارثی مرتضی

کیان ارثی مرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

9سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
یزدان پناه آذین

یزدان پناه آذین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

ریاضی
عباس نیا رویا

عباس نیا رویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ثابت علیرضا

ثابت علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
روستا علیرضا

روستا علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
رمضانی ابوالفضل

رمضانی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
زارع امامی مهسا

زارع امامی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حشمتی مجتبی

حشمتی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

8سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شریفی حدیثه

شریفی حدیثه

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
سوادیان خو آیدا

سوادیان خو آیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
دهقانی محسن

دهقانی محسن

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اقتداری نجمه

اقتداری نجمه

مهندسي کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
نوروزی علی

نوروزی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
مرادی مرضیه

مرادی مرضیه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

هنر
کرمی ترک قشقائی محمد

کرمی ترک قشقائی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
یعقوبی شورباخلو عارف

یعقوبی شورباخلو عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نیکو انسیه سادات

نیکو انسیه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
جعفری احسان

جعفری احسان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
تقی ملائی محمد

تقی ملائی محمد

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
محمدی دوقزلو محمد اسماعیل

محمدی دوقزلو محمد اسماعیل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صفائی نرگس

صفائی نرگس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
احمدی سیدمحمد رضا

احمدی سیدمحمد رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علی پور شورباخورلو الناز

علی پور شورباخورلو الناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طالبی حمید رضا

طالبی حمید رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محمدی کوهی عسل

محمدی کوهی عسل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسینی سید عرفان

حسینی سید عرفان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
جمالی حقیقت غزاله

جمالی حقیقت غزاله

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بابائی فاطمه

بابائی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحیمی ساره

رحیمی ساره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
یارائی احمد

یارائی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عیسائی حمید رضا

عیسائی حمید رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نعمت الهی محمد جواد

نعمت الهی محمد جواد

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فاطمه سادات

ابراهیمی فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سینائی زهرا

سینائی زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ملائی نگین

ملائی نگین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحیمی فرد زینب

رحیمی فرد زینب

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
منصوری مهدیس

منصوری مهدیس

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
لطفی نگین

لطفی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اعرابی مرضیه

اعرابی مرضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لطفی زهرا

لطفی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سمائی علیرضا

سمائی علیرضا

زبان روسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
مسعودی ملیکا

مسعودی ملیکا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کریمی حسین

کریمی حسین

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
یارایی سحر

یارایی سحر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کازرونی مهدیه

کازرونی مهدیه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مقامی سارا

مقامی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قربانی زهرا

قربانی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرزانه شبنم

فرزانه شبنم

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
منصوری امیر

منصوری امیر

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسینی زهرا سادات

حسینی زهرا سادات

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
موسی فراغه سید حسین

موسی فراغه سید حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آزادی محدثه

آزادی محدثه

مهندسي شيمي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نعمت الهی محمد

نعمت الهی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماعیلی مائده

اسماعیلی مائده

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسعودی زهرا

مسعودی زهرا

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقی علیرضا

صادقی علیرضا

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کشاورز نگین

کشاورز نگین

فرش|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

هنر
گلخنی مریم

گلخنی مریم

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طالبی مهدی

طالبی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عزیزیان مژده

عزیزیان مژده

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نعمت الهی نادیا

نعمت الهی نادیا

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهرامی نژاد فائزه

بهرامی نژاد فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرخی الهه

فرخی الهه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جنتی علیرضا

جنتی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امینی محمد

امینی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طالبی محمد صالح

طالبی محمد صالح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاک زاد رضا

خاک زاد رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملائی فاطمه

ملائی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ایزدی صبا

ایزدی صبا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعادت محمد

سعادت محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحی مژده

صالحی مژده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دارنهال حمید رضا

دارنهال حمید رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمی مریم

قاسمی مریم

امار|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسینی سید محمد حسین

حسینی سید محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
یارعلی مریم

یارعلی مریم

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
یوسف پور مجید

یوسف پور مجید

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدی وحید

احمدی وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماعیلی راضیه

اسماعیلی راضیه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خانی حصاری مریم

خانی حصاری مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهریاری نیما

شهریاری نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اهالی آباده محمد

اهالی آباده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نامداری مریم

نامداری مریم

تاريخ|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تصدیقی محمد

تصدیقی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملک مکان مهرناز

ملک مکان مهرناز

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعرابی امیر حسین

اعرابی امیر حسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلیمی علی

سلیمی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلیمی زهرا

سلیمی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ایزدی امیر

ایزدی امیر

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شمشیری کامبیز

شمشیری کامبیز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ایزدی زهرا

ایزدی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خسروی زهرا

خسروی زهرا

تاريخ|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پیمان هستی

پیمان هستی

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روزبه محمد رضا

روزبه محمد رضا

علوم ورزشي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیکویی هانیه

نیکویی هانیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
یار علی مریم

یار علی مریم

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسام پور فاطمه

حسام پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نعمت الهی فاطمه سادات

نعمت الهی فاطمه سادات

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
همتی فرانک

همتی فرانک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نظری یکتا منصور

نظری یکتا منصور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
درخشان سحر

درخشان سحر

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

باستان شناسي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طهماسبی لیلا

طهماسبی لیلا

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دانشور الهام

دانشور الهام

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدالهی آرش

عبدالهی آرش

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مقامی علی

مقامی علی

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ملایی فرهاد

ملایی فرهاد

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سالکی نازنین

سالکی نازنین

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صفر پور زینب

صفر پور زینب

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عبدالهی زهرا

عبدالهی زهرا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسفندیاری علی

اسفندیاری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حبیبی پوریا

حبیبی پوریا

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عابدی محمد حسین

عابدی محمد حسین

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
کاظمی مهدی

کاظمی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ناصری شمیم

ناصری شمیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 4:44:02 AM
Menu