فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فسا

سلیمانپور سپهر

سلیمانپور سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
هاشمی نسب سید محمد

هاشمی نسب سید محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

10سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
مکارم پور زهرا

مکارم پور زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ذاکرین مرضیه

ذاکرین مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ذوالفقاری مطهره

ذوالفقاری مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پناهیان فرد علی

پناهیان فرد علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مظلومی فاطمه

مظلومی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سلیمانپور صهبا

سلیمانپور صهبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بالاکتفی فاطمه

بالاکتفی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفرپور فرناز

صفرپور فرناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نقدی زاده الهه

نقدی زاده الهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سالکی مریم

سالکی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حق دار مریم

حق دار مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رعیت پیشه فاطمه

رعیت پیشه فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شفیعی مهسا

شفیعی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباسی مقدم محمد

عباسی مقدم محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سبحانی مقدم محسن

سبحانی مقدم محسن

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حاتمی امیرمحمد

حاتمی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شعاع امیرحسین

شعاع امیرحسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائیان محمد مهدی

رضائیان محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خدابنده فاطمه

خدابنده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عابد فاطمه

عابد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بردبار محدثه

بردبار محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مریدی محمدحسین

مریدی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پاک حدیث

پاک حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حق پرست حسین

حق پرست حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اردالی فاطمه

اردالی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بناء مریم

بناء مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ادهمی مزیدی امید

ادهمی مزیدی امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلباد وحید

گلباد وحید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فیروزی مریم

فیروزی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
داورشناس محمدحسین

داورشناس محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسنی نژاد مریم

حسنی نژاد مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحیمی حسین

رحیمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قائد محمد

قائد محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عاطفی ثمین

عاطفی ثمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقی مزیدی علی

صادقی مزیدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
علی محمدی محسن

علی محمدی محسن

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شیخی زهرا

شیخی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی آذر تکله شهرزاد

محمدی آذر تکله شهرزاد

نقاشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
مهدی پور قدیمی علی

مهدی پور قدیمی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شکوهی نسب فردین

شکوهی نسب فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رجبیان نرجس

رجبیان نرجس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلیمی کوچی فاطمه

سلیمی کوچی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شامل الهام

شامل الهام

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
میری نوبندگانی فاطمه

میری نوبندگانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاکری سجاد

شاکری سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بردبار محمد

بردبار محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خسروی مزیدی حمیده

خسروی مزیدی حمیده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بلاغی اینالو زینب

بلاغی اینالو زینب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
آذری فاطمه

آذری فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امرالهی میانده زهرا

امرالهی میانده زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کدیور تکتم

کدیور تکتم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاحی سارا

فلاحی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شیبانیان مهدی

شیبانیان مهدی

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمسی لیلا

جمسی لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستمی میانده علی

رستمی میانده علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عزیزی غیاث آبادی زهرا

عزیزی غیاث آبادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فیروزی کیمیا

فیروزی کیمیا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهزادی فاطمه

بهزادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کرامت محمدجواد

کرامت محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حافظ پور علیرضا

حافظ پور علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نعیمی نوبندگانی لیلا

نعیمی نوبندگانی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدزاده فاطمه

احمدزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع علی آبادی فاطمه

زارع علی آبادی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلیمی کوچی عاطفه

سلیمی کوچی عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صالحی مریم

صالحی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عطااللهی احمدرضا

عطااللهی احمدرضا

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صف دار فاطمه

صف دار فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستگار پرنیان

رستگار پرنیان

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هوشمند کوچی نصیبه

هوشمند کوچی نصیبه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع پور نصیرآبادی مریم

زارع پور نصیرآبادی مریم

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رادفر الهام

رادفر الهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تنها مهدی

تنها مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحی محمد

فتحی محمد

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صمدی نرجس

صمدی نرجس

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زراعتی فاطمه

زراعتی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعتصامی فرد مجید

اعتصامی فرد مجید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامی شیری محمدامین

غلامی شیری محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رفیع مریم

رفیع مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهنامی مریم

بهنامی مریم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرهیزکار محمدعلی

پرهیزکار محمدعلی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقری پور فاطمه

باقری پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رشیدی نوبندگانی افروز

رشیدی نوبندگانی افروز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لطیف فاطمه

لطیف فاطمه

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شکوهی سهراب

شکوهی سهراب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مشتاق حمیدرضا

مشتاق حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بدیهی محبوبه

بدیهی محبوبه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوکار مهدی

جوکار مهدی

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهانبخش زهرا

جهانبخش زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قائدفسائی امیرحسین

قائدفسائی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طالب تاش یاسمن

طالب تاش یاسمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ربانی زهرا

ربانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گزین امیر حسین

گزین امیر حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جمال زاده امیرحسین

جمال زاده امیرحسین

مديريت صنعتي|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسماعیلی حدیثه

اسماعیلی حدیثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسم زاده سیدامیرمحمد

قاسم زاده سیدامیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ارجمندشیری محمد

ارجمندشیری محمد

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نگهبان محمد امین

نگهبان محمد امین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 10 آزمون

زبان
بهرامیان سکینه

بهرامیان سکینه

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آذرنیا سمانه

آذرنیا سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زراعت پیشه سیداسماعیل

زراعت پیشه سیداسماعیل

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جمالی علیرضا

جمالی علیرضا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علیزاده نرجس

علیزاده نرجس

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
قنبرنژاد بانیانی الهام

قنبرنژاد بانیانی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آل محمد سیدعلی

آل محمد سیدعلی

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شیبانیان لیلا

شیبانیان لیلا

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بهرامیان امین

بهرامیان امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 7:13:59 PM
Menu