كمال آباد/كمال شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كمال آباد/كمال شهر

نافذ مهدی

نافذ مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
وفایی نیا مجتبی

وفایی نیا مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اعلمی کوجنقی محمد رضا

اعلمی کوجنقی محمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کمالی سپیده

کمالی سپیده

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهدی نیا خاطره

مهدی نیا خاطره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بختیاری فاطمه

بختیاری فاطمه

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فتاحی نگین

فتاحی نگین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مدبر زهرا

مدبر زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابراهیمی رویا

ابراهیمی رویا

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قهرمانی مبینا

قهرمانی مبینا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غریب اطاقسرایی فرشته

غریب اطاقسرایی فرشته

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضایی چینی بلاغ سمانه

رضایی چینی بلاغ سمانه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قراگوزلو عباس

قراگوزلو عباس

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آقاجانی آرمین

آقاجانی آرمین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عموئی مهران

عموئی مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانیاری قزل احمد مهدی

دانیاری قزل احمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:11:41 AM
Menu