محمد شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر محمد شهر

شیری مهدی

شیری مهدی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

زبان
مهردادی محمد امین

مهردادی محمد امین

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسن لو زهرا

حسن لو زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خادمی معصومه

خادمی معصومه

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کولیوند رضا

کولیوند رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شماسی محدثه

شماسی محدثه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسینی سیده سپیده

حسینی سیده سپیده

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جورگل بابایی زهرا

جورگل بابایی زهرا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اشرف فرشاد

اشرف فرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فیض الهی فاطمه

فیض الهی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پرهیزی ستاره

پرهیزی ستاره

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کوششی ثاقب فاطمه

کوششی ثاقب فاطمه

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
علی زاده حصاری مهیار

علی زاده حصاری مهیار

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گل محمدی امام علی

گل محمدی امام علی

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هادی پرویز میترا

هادی پرویز میترا

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ندرلی رقیه

ندرلی رقیه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طریقی اکمل مرضیه

طریقی اکمل مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عظیمی تقرلو علی

عظیمی تقرلو علی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
انصاری امین

انصاری امین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي البرز

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسگری آتی نگر محمدامین

عسگری آتی نگر محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلیمی مهسا

سلیمی مهسا

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مغانلو زهرا

مغانلو زهرا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد لو فاطمه

محمد لو فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مختاری محمد

مختاری محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزیزی سید علیرضا

عزیزی سید علیرضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمردی غلامی زینب

زمردی غلامی زینب

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسحاق حسینی آتی نگر سیده فاطمه

اسحاق حسینی آتی نگر سیده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنی معین

حسنی معین

مهندسي عمران|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی امام یوسف

محمدی امام یوسف

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کشت کار سامان

کشت کار سامان

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرادی معصومه

مرادی معصومه

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدی ی الناز

احمدی ی الناز

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درخشانپور عاطفه

درخشانپور عاطفه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نصیری دهقان فاطمه

نصیری دهقان فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تقی خانی امیر حسین

تقی خانی امیر حسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رادمنش راضیه

رادمنش راضیه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بیات مبینا

بیات مبینا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حامدی زهرا

حامدی زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زالی امیررضا

زالی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسینی هانیه

حسینی هانیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خضابی محمدعلی

خضابی محمدعلی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ترکاشوند امام عباس

ترکاشوند امام عباس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رستمی محسن

رستمی محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امیرفضلی فاطمه

امیرفضلی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قدس ی شاهد

قدس ی شاهد

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صالحی پریسا

صالحی پریسا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اجلالی فاطمه

اجلالی فاطمه

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حسینی زینت سادات

حسینی زینت سادات

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 3:03:27 PM
Menu