زيرکوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زيرکوه

زمانی امیرحسین

زمانی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دلاکه مژگان

دلاکه مژگان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گازارپور امیرعلی

گازارپور امیرعلی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
مصطفی پور حسین

مصطفی پور حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محسنی ابوالفضل

محسنی ابوالفضل

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحیمی زینب

رحیمی زینب

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/7/2023 9:51:32 AM
Menu