نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نهبندان

رضا پور مهدیه

رضا پور مهدیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
هاشمی سارا

هاشمی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هاشمی نژاد فاطمه

هاشمی نژاد فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سنجری فائزه

سنجری فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارعی محمد

زارعی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کاظمی منصوره

کاظمی منصوره

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ناروئی قاری ماریه

ناروئی قاری ماریه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

زبان
خوشخو مطهره

خوشخو مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
تقوی نجمه

تقوی نجمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قنبری سجاد

قنبری سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ملائی مریم

ملائی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آهنی مهرناز

آهنی مهرناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دادی امید

دادی امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سنجری محدثه

سنجری محدثه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شیبک فائزه

شیبک فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نخعی نغمه

نخعی نغمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشم زهی فاطمه

هاشم زهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقی راد سعیده

صادقی راد سعیده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشمزهی مهرناز

هاشمزهی مهرناز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانی رضا

دهقانی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده مهدیه

اسماعیل زاده مهدیه

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ناصریان فاطمه

ناصریان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائی حانیه

رضائی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برآغوش فرخنده

برآغوش فرخنده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آزادی امید

آزادی امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کدخدائئ امین

کدخدائئ امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودی محمد

محمودی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهسلمی زهرا

دهسلمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تقوی نگین

تقوی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوانمرد فاطمه

جوانمرد فاطمه

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اکبرزاده امیرحسین

اکبرزاده امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:50:52 PM
Menu