گلوگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گلوگاه

خواجوی کوثر

خواجوی کوثر

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
امیرخانلو فاطمه

امیرخانلو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خادملو سجاد

خادملو سجاد

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خواجوی زهرا

خواجوی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خادملو ساناز

خادملو ساناز

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملک محمودی نرگس

ملک محمودی نرگس

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:46:56 AM
Menu