چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر چمستان

سلطان احمدی معصومه

سلطان احمدی معصومه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

9سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
کلارستاقی افشین

کلارستاقی افشین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
اسدی زهرا

اسدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
توکلی محمدسلیم

توکلی محمدسلیم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
نائیجی حسن

نائیجی حسن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صابری علیرضا

صابری علیرضا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فلاح علی

فلاح علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غلامی جلال

غلامی جلال

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ایمانی مهدی

ایمانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه سادات

موسوی فاطمه سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فلاح رئوف

فلاح رئوف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علیپور ابراهیم

علیپور ابراهیم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصیری علی رضا

نصیری علی رضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
داودی مریم

داودی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدزاده حسن

محمدزاده حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
انبیاء حمیدرضا

انبیاء حمیدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ثقفی محمد حسین

ثقفی محمد حسین

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عقیلی سیده کوثر

عقیلی سیده کوثر

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفاری علی

صفاری علی

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توکلی محدثه

توکلی محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصیری امیرحسین

نصیری امیرحسین

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سپهریان فاطمه

سپهریان فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
معصومی مریم

معصومی مریم

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
توکلی سوگند

توکلی سوگند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
توکلی مهدیه

توکلی مهدیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
توکلی صبا

توکلی صبا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
چمن آرا هادی

چمن آرا هادی

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
توکلی مرتضی

توکلی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادی محمد

مرادی محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فلاح علیرضا

فلاح علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهارناز محمدمهدی

بهارناز محمدمهدی

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصیری راضیه

نصیری راضیه

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صادقی کوثر

صادقی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدی مبینا

اسدی مبینا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کیانی رضا

کیانی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علیزاده رضا

علیزاده رضا

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدی مهدیه

اسدی مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طالبی کوثر

طالبی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برزگر محدثه

برزگر محدثه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنی عرفان

حسنی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرامرزی علیرضا

فرامرزی علیرضا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمی نسیبه

قاسمی نسیبه

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسن زاده علیرضا

حسن زاده علیرضا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گیلانی پور علی محمد

گیلانی پور علی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدی احمدرضا

محمدی احمدرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:43:37 PM
Menu