آشخانه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آشخانه

رونقی عاطفه

رونقی عاطفه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
یاهویی محمدامین

یاهویی محمدامین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
لطف آبادی فاطمه

لطف آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
معمری فاطمه

معمری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صحرائی مجتبی

صحرائی مجتبی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
رضائی رضا

رضائی رضا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
قره چورلو زهرا

قره چورلو زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
سهرابی مهدی

سهرابی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
وطن دوست سعید

وطن دوست سعید

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رستگار امیرحسین

رستگار امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نقدی فرهاد

نقدی فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
محمدنیا مبینا

محمدنیا مبینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ولی نژاد مرتضی

ولی نژاد مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لنگری مهدی

لنگری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پاکدل مریم

پاکدل مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رحیمی تشی مهدی

رحیمی تشی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رستگار نگین

رستگار نگین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صابری امند شیما

صابری امند شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعیدی کمیل

سعیدی کمیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسعودی عرفان

مسعودی عرفان

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
براتی فاطمه

براتی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علی نیا امیر حسین

علی نیا امیر حسین

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ربانی مهدی

ربانی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
پاکزاد مهدی

پاکزاد مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
امانی محدثه

امانی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
آب دار زهرا

آب دار زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
علایی زینب

علایی زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ورانلو نگین

ورانلو نگین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فرهمند فهیمه

فرهمند فهیمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قلی زاده شاهین

قلی زاده شاهین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عرب محمد

عرب محمد

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | محروم-بومي سيل زده خراسان شمالي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ادیب پور سمیه

ادیب پور سمیه

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی پریسا

محمدی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قلی زاده مصطفی

قلی زاده مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روحانی امیر رضا

روحانی امیر رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دلیریان کیکانلو علی

دلیریان کیکانلو علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدآبادی مهدی

محمدآبادی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادی مبین

مرادی مبین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمودی امیررضا

محمودی امیررضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قدیمی زهرا

قدیمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضازاده محمد

رضازاده محمد

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدی نژاد فائزه

احمدی نژاد فائزه

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلیمانی علی

سلیمانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناصری رومینا

ناصری رومینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بلدرک مهران

بلدرک مهران

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمی نژاد سیدامیر

هاشمی نژاد سیدامیر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائی سیدامین

رضائی سیدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شیخ عبدالرحیم

شیخ عبدالرحیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/4/2023 1:39:53 PM
Menu