مهران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مهران

عبداللهی مهسا

عبداللهی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مرادی حدیث

مرادی حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
تاجران محمدطاهر

تاجران محمدطاهر

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سینا الهام

سینا الهام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ملکشاهی پریا

ملکشاهی پریا

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
اکبری ماندگار

اکبری ماندگار

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کوهی کوثر

کوهی کوثر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ویسی پردیس

ویسی پردیس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قیصربیگی احسان

قیصربیگی احسان

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهیمی علیرضا

ابراهیمی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادی نیلوفر

مرادی نیلوفر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناصری زهرا

ناصری زهرا

تاريخ|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی نسب زهرا

محمدی نسب زهرا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کناریوند محمد

کناریوند محمد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ترخان صدرا

ترخان صدرا

حسابداري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علی حسنی آمنه

علی حسنی آمنه

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جعفری ستایش

جعفری ستایش

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/29/2023 3:39:15 AM
Menu