آبدانان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آبدانان

رضایی طاویرانی فرزاد

رضایی طاویرانی فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

10سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
حاجی زاده کیانا

حاجی زاده کیانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
خلفیان نیما

خلفیان نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کاویانی مریم

کاویانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
برفی صدف

برفی صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
یاری علیرضا

یاری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حاصلی اسماء

حاصلی اسماء

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رساء سیده معصومه

رساء سیده معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سوخته زار سمیه

سوخته زار سمیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سبزعلی پور زهره

سبزعلی پور زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جابری حسین

جابری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نظری الناز

نظری الناز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یاری دنیا

یاری دنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدی شکوفه

احمدی شکوفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قاسمی سارا

قاسمی سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امری یزدان

امری یزدان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حقی فاطمه

حقی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نوروزی محمد مهدی

نوروزی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کولیوندی امیرحسین

کولیوندی امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نادی سروش

نادی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
الیاسی محمد

الیاسی محمد

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جمادی شهره

جمادی شهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدی رویا

احمدی رویا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کمری فاطمه

کمری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گندمی زهرا

گندمی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روشنی ساناز

روشنی ساناز

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پیری سارا

پیری سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدی سجاد

محمدی سجاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامی محمد

غلامی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
چیدان مرضیه

چیدان مرضیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میرزایی نوید

میرزایی نوید

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قیصری مینا

قیصری مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محسنی فاطمه

محسنی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صحرایی پریسا

صحرایی پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فتح الهی پرستو

فتح الهی پرستو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کولیوند پریسا

کولیوند پریسا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عبدی راضیه

عبدی راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سبزعلی پور محمد

سبزعلی پور محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاهرخ حسینی شبنم

شاهرخ حسینی شبنم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصرالهی فاطمه

نصرالهی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیمرادی عاطفه

علیمرادی عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمی کوثر

هاشمی کوثر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درویشی امیر حسین

درویشی امیر حسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حیدری امیر رضا

حیدری امیر رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحیمی سید علی

رحیمی سید علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:39:04 AM
Menu