حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر حاجي آباد

فرامرزی زکیه

فرامرزی زکیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
آبسالان علیرضا

آبسالان علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قربانی ابوالفضل

قربانی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سالاری جائینی فاطمه زهرا

سالاری جائینی فاطمه زهرا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
صالحی زینب

صالحی زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خلیفه ای امینه

خلیفه ای امینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
آبسالان اسما

آبسالان اسما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جعفری پور دراگاهی علی

جعفری پور دراگاهی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امیری ادیبه

امیری ادیبه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پوران نی تلخی هانیه

پوران نی تلخی هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلیمانی زهرا

سلیمانی زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسفندپوری نرگس

اسفندپوری نرگس

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دولتی راضیه

دولتی راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسی پور سیاه جل زهرا

موسی پور سیاه جل زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مسعودی مریم

مسعودی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کریمی مهدی

کریمی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
موسی پور فاطمه

موسی پور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کیانپوری فاطمه

کیانپوری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
افسا هانیه

افسا هانیه

صنايع دستي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
پوران راضیه

پوران راضیه

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جعفری ملیحه

جعفری ملیحه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری مهدی

جعفری مهدی

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
میرزاده کوهشاهی هدیه

میرزاده کوهشاهی هدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پردلی امیر حسین

پردلی امیر حسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملک محمدی محمد

ملک محمدی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میرزاده فضه

میرزاده فضه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ولی الهی پگاه

ولی الهی پگاه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امانی مصطفی

امانی مصطفی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسی پور محمد

موسی پور محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد فاطمه

قاسمی نژاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اباذری پونه

اباذری پونه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمالی احمد

جمالی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالاری پور فاطمه

سالاری پور فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
حسن زاده یاسمن

حسن زاده یاسمن

صنايع دستي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
5/30/2023 5:45:26 AM
Menu