رودان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رودان

نصرتی صدیقه

نصرتی صدیقه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

7سال کانونی / 125 آزمون

زبان
رهروانی مهدیه

رهروانی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
رهروانی علیرضا

رهروانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
بناوند فاطمه

بناوند فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
خوش نمک فاطمه

خوش نمک فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
محمدی نیا فاطمه

محمدی نیا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

5سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
عبدل نژاد فاطمه

عبدل نژاد فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جعفری رودانی لیلا

جعفری رودانی لیلا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 67 آزمون

زبان
شکرپور بتول

شکرپور بتول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
یزدان پناه زهرا

یزدان پناه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زحمتکش فاطمه

زحمتکش فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حاجی پناه مهین

حاجی پناه مهین

مهندسي صنايع|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
رکن الدینی میلاد

رکن الدینی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مریدی زهرا

مریدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمودی زاده فاطمه

محمودی زاده فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صالحی صدیقه

صالحی صدیقه

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
داوری مریم

داوری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اژدری زهرا

اژدری زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
سالاری محسن

سالاری محسن

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سهرابی زهرا

سهرابی زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
برومند حمیدرضا

برومند حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جاودان مطهره

جاودان مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خادمی زهرا

خادمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

6سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سالاری نودژ معصومه

سالاری نودژ معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مختاری حسن

مختاری حسن

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نجفی فرشته

نجفی فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بهروزفر ام سلمه

بهروزفر ام سلمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کمالی سعیده

کمالی سعیده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رنجبری فاطمه

رنجبری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ماهری نگین

ماهری نگین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سالارنسب نگین

سالارنسب نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عاشوری فاطمه

عاشوری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سالاری فاطمه

سالاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حیدری بهاره

حیدری بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
میرشکاری فرزانه

میرشکاری فرزانه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محسنی سارا

محسنی سارا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سالاری مجتبی

سالاری مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صالح محمد

صالح محمد

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محبی زاده سیده فاطمه

محبی زاده سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
روشی زهرا

روشی زهرا

جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صبوریان معصومه

صبوریان معصومه

مهندسي عمران|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرهادی نیا المیرا

فرهادی نیا المیرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بناوند عاطفه

بناوند عاطفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بیگی پور فاطمه

بیگی پور فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رکن الدینی رضا

رکن الدینی رضا

مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد | محروم-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آواری علی اصغر

آواری علی اصغر

مهندسي انرژي|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ظهیری نودژ فاطمه

ظهیری نودژ فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بلالی امیرحسین

بلالی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خرج خواه علیرضا

خرج خواه علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سالارنسب عاطفه

سالارنسب عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چملی پور عاطفه

چملی پور عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدی مطهره

احمدی مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شبانی نبی الله

شبانی نبی الله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آبگون ام البنین

آبگون ام البنین

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اقتداری سعید

اقتداری سعید

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محسنی هانیه

محسنی هانیه

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جلالی زهرا

جلالی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملایی مهدیه

ملایی مهدیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورعسکری مرضیه

پورعسکری مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خسروی پتکانی فاطمه

خسروی پتکانی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علوی سید مهدی

علوی سید مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصیری زاده فریده

نصیری زاده فریده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نسب کمال امیرحسین

نسب کمال امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
انصاری آزاده

انصاری آزاده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
برقی سحر

برقی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجبی مهدی

حاجبی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شکرپور علی اکبر

شکرپور علی اکبر

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاضلی مهدیه

فاضلی مهدیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدزاده بهاره

محمدزاده بهاره

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صالحی سعیده

صالحی سعیده

امار|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عالم زاده زهرا

عالم زاده زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودی پناه زهرا

محمودی پناه زهرا

تاريخ|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اقتداری حسین

اقتداری حسین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جاودان امیررضا

جاودان امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرشدی زاده فاطمه

مرشدی زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بدرآبادی ام البنین

بدرآبادی ام البنین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شمس الدینی فرزانه

شمس الدینی فرزانه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قانعی نادره

قانعی نادره

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سیاحی زینب

سیاحی زینب

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آستا حدیث

آستا حدیث

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شهریاری کردی سعید

شهریاری کردی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:56:12 AM
Menu