ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ميناب

حیدری لیلا

حیدری لیلا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
غربی یوسف

غربی یوسف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
جمالی معین

جمالی معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سالاری محقق

سالاری محقق

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کبابی سربارانی فرزانه

کبابی سربارانی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباسی علی

عباسی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی طالواری حسین

محمدی طالواری حسین

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سیفی مجید

سیفی مجید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امینی محدثه

امینی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملایی فاطمه

ملایی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدپور نگین

محمدپور نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلالی رویا

جلالی رویا

جغرافيا|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ناخدائی کوهستکی هاجر

ناخدائی کوهستکی هاجر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدی مریم

اسدی مریم

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهمرادی فائقه

شهمرادی فائقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خلیل پور سیدزهرا

خلیل پور سیدزهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمد اسماعیلی زهرا

احمد اسماعیلی زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دادی زاده عایشه

دادی زاده عایشه

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نژادسبحانی زهرا

نژادسبحانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ملاحی عبدالحمید

ملاحی عبدالحمید

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سلیمانی طهورا

سلیمانی طهورا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رئیسی زهرا

رئیسی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/30/2023 2:10:38 PM
Menu