بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بوشهر

صبوری جهرمی دانا

صبوری جهرمی دانا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
لطفی علیرضا

لطفی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
استوار سیاوش

استوار سیاوش

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
عرب ابراهیم

عرب ابراهیم

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
گزدرازی فاطمه

گزدرازی فاطمه

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
گلستانی امیرحسین

گلستانی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اشرافی امیرحسین

اشرافی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مهریار مهدی

مهریار مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صابرنظرآقا امیررضا

صابرنظرآقا امیررضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محبی علی رضا

محبی علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوروزی سحر

نوروزی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بحرینی رباب

بحرینی رباب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرخیان فاطمه

فرخیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پاشازاده جان نثار پارسا

پاشازاده جان نثار پارسا

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بحرالعلوم سیدمحمدحسین

بحرالعلوم سیدمحمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بنافی رضا

بنافی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خیاط علی اصغر

خیاط علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلیلی مهرشاد

خلیلی مهرشاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حاجیونی هومان

حاجیونی هومان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلامی محمدعماد

سلامی محمدعماد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مزارعی علیرضا

مزارعی علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قنبریان فاطمه

قنبریان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کیانی امیرحسین

کیانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مساوات سیدمحمدمهدی

مساوات سیدمحمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تاجی پویا

تاجی پویا

گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لاری مجرد ایلیا

لاری مجرد ایلیا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گرگوری مطلق علیرضا

گرگوری مطلق علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسینیان حامد

حسینیان حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلحشور دیبا

سلحشور دیبا

فرش|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
جوکار آرش

جوکار آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لروئی حسین علی

لروئی حسین علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ربوشه محمد

ربوشه محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارع پارسا

زارع پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تفنگچی امیرحسین

تفنگچی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داد محمدرضا

داد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهوشی فاطمه

فرهوشی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنبری زاده محمد

قنبری زاده محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مالکی امیرحسین

مالکی امیرحسین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیرکانی امیرحسین

شیرکانی امیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیزاده پوریا

علیزاده پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شنبدی علیرضا

شنبدی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوکار رضا

جوکار رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زنگنه مهدی

زنگنه مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی رضا

محمدی رضا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدیور سامان

خدیور سامان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیداری دانیال

بیداری دانیال

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شجاعی امیرحسین

شجاعی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بلوکی علی

بلوکی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمی سیدحسین

هاشمی سیدحسین

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حامدی دانیال

حامدی دانیال

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دارابیان شاهین

دارابیان شاهین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی ابوالفضل

محمدی ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بال افکن سامان

بال افکن سامان

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زنگویی محمدحسن

زنگویی محمدحسن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کرمی علی

کرمی علی

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملکزاده شیروانی امیرحسین

ملکزاده شیروانی امیرحسین

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمی سیداحمدرضا

هاشمی سیداحمدرضا

امار|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زنده بودی نوید

زنده بودی نوید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدی علیرضا

احمدی علیرضا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذاکری محمدرضا

ذاکری محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانی علی

دهقانی علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضوی سیدموسی

رضوی سیدموسی

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پیرهادی محمدسبحان

پیرهادی محمدسبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدی امیرمحمد

احمدی امیرمحمد

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وطن خواه یونس

وطن خواه یونس

مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بحرانی علیرضا

بحرانی علیرضا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
نعمتی زیارتی محمدامین

نعمتی زیارتی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یوسفی امیررضا

یوسفی امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حیدری امیرحسین

حیدری امیرحسین

امار|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی پناه مهرناز

احمدی پناه مهرناز

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
شریف زاده روزبه

شریف زاده روزبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوکار علی

جوکار علی

مهندسي برق|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اکابری امید

اکابری امید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضازاده آرش

رضازاده آرش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوشادی امیر

نوشادی امیر

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رهبر محمدحسن

رهبر محمدحسن

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نژاد حسینیان سید محمد هادی

نژاد حسینیان سید محمد هادی

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بهروزی محمد

بهروزی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
جمالی علی

جمالی علی

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نادری زاده حسین

نادری زاده حسین

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قرچهء امیر صادق

قرچهء امیر صادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
موحدفر علی

موحدفر علی

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خواجه ئیان محمدعلی

خواجه ئیان محمدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/1/2023 10:00:10 AM
Menu