قم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قم

علی زاده سالومحله علی

علی زاده سالومحله علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
مقدم مبینا

مقدم مبینا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

8سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
وارثی زرنقی علی

وارثی زرنقی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
خادمی نژاد زینب

خادمی نژاد زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
باقرزاده نفیسه

باقرزاده نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
مدارای مشهور مریم

مدارای مشهور مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سلامت ستاره

سلامت ستاره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
بیطرفان محمدمهدی

بیطرفان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جعفری نیایش

جعفری نیایش

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مرادیان هانیه

مرادیان هانیه

شيمي محض|دانشگاه کاشان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
کبیری حسین

کبیری حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قاسم عموئیان علی

قاسم عموئیان علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حمیدنیا محمد

حمیدنیا محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
هاشمی نسب سیدعلی

هاشمی نسب سیدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تال عرفان

تال عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شریفی نسب محمدحسین

شریفی نسب محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
میرزاحسینی مهرداد

میرزاحسینی مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فرضی امیررضا

فرضی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شیرمحمدی اعظم

شیرمحمدی اعظم

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رضویان ریحانه سادات

رضویان ریحانه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حبیبی آیدا

حبیبی آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کریمی زهراسادات

کریمی زهراسادات

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قاسمیان مقدم علیرضا

قاسمیان مقدم علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسدی سریزدی حانیه

اسدی سریزدی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طلوعی زهرا

طلوعی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حاجی رمضانعلی حسین

حاجی رمضانعلی حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عرفانی نژاد فاطمه

عرفانی نژاد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بصیری مریم

بصیری مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
توفیقی فاطمه

توفیقی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
تقی لو احمدرضا

تقی لو احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
درامامی محمد

درامامی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
امینی زینب

امینی زینب

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جنابی محمدامین

جنابی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مقدسی اصل فاطمه

مقدسی اصل فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سربازحسینی محمدحسین

سربازحسینی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عباسی علیرضا

عباسی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
میرزاخانی مهدیار

میرزاخانی مهدیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عباس زاده علی

عباس زاده علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جلیلی دوست آتنا

جلیلی دوست آتنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اکبری امیرحسین

اکبری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ایرانی خواه ثمین

ایرانی خواه ثمین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
وفائی مطلق مبینا

وفائی مطلق مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صیادی زینب

صیادی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کرمان پور فاطمه

کرمان پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سیدی سیدمحمد

سیدی سیدمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دلاوران محمدعرفان

دلاوران محمدعرفان

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زندیه مهدی

زندیه مهدی

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فرامرزی فرد محمد

فرامرزی فرد محمد

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صالح علی

صالح علی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسینی مطهره سادات

حسینی مطهره سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بینائیان محمد

بینائیان محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موجودیان آرانی علی

موجودیان آرانی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افصحی محمدحسین

افصحی محمدحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حدادی علیرضا

حدادی علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نصیبان فاطمه

نصیبان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صالح پور محمدحسین

صالح پور محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدوی نسب فاطمه

مهدوی نسب فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یزدان خواه سیدمجتبی

یزدان خواه سیدمجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ضیائی علی

ضیائی علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
توحیدی نژاد محمدامین

توحیدی نژاد محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسماعیلی پور علیرضا

اسماعیلی پور علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
برنوسی علیرضا

برنوسی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضیان عسل

رضیان عسل

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سهرابی مفرد امیرمحمد

سهرابی مفرد امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کشمیریه سیدعلی

کشمیریه سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمی حانیه

قاسمی حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حق ویسی زهرا

حق ویسی زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کچوئی محمدامین

کچوئی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جانقلی ریحانه

جانقلی ریحانه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبدالهی سروی مصطفی

عبدالهی سروی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ترک زاده آرانی محسن

ترک زاده آرانی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفری حسین

جعفری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بختیاری نژاد ملیکا

بختیاری نژاد ملیکا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
لامعی رامندی محمدمهدی

لامعی رامندی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسینی خواجویی فاطمه سادات

حسینی خواجویی فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمی کیا سعید

کریمی کیا سعید

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ابوالحسنی زرجو محمدمهدی

ابوالحسنی زرجو محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جواهری فاطمه

جواهری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بیطرفان محمدرضا

بیطرفان محمدرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع دهنوی نفیسه

زارع دهنوی نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حداد حانیه سادات

حداد حانیه سادات

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جلیلی محمدامین

جلیلی محمدامین

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قنبری محمدامین

قنبری محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طالبی عرفان

طالبی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محقق زاده زینب

محقق زاده زینب

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صحت فکرمقدم علی

صحت فکرمقدم علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابائی ابوالفضل

بابائی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هاشمی تبار حمیده

هاشمی تبار حمیده

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابائی محمدمهدی

بابائی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زرین اقبال بهروز

زرین اقبال بهروز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تقی پور فاطمه

تقی پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اکبری نیلوفر

اکبری نیلوفر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پیل افکن راضیه

پیل افکن راضیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شکوهی فرد مهدیه

شکوهی فرد مهدیه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رحمانی علی

رحمانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عزیزی آرمین

عزیزی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ذاکریان زینب

ذاکریان زینب

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رئیس کرمی ثناسادات

رئیس کرمی ثناسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لاجوردی فاطمه

لاجوردی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جندقی فاطمه

جندقی فاطمه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خلجی نیا آتنا

خلجی نیا آتنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلیمانیان پور فاطمه

سلیمانیان پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسماعیلی فائزه

اسماعیلی فائزه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زمانی محدثه

زمانی محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گائینی رحیمی کورش

گائینی رحیمی کورش

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رئوف شکیبا

رئوف شکیبا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مسلمی پطرودی مشکوه

مسلمی پطرودی مشکوه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادی گنجه محمدیوسف

مرادی گنجه محمدیوسف

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورحسینی سیدمهدی

پورحسینی سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سلطانی محمدمهدی

سلطانی محمدمهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
واعظی مهدی

واعظی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینعلی بیگی نفیسه

حسینعلی بیگی نفیسه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
برجیان فاطمه

برجیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افشاری منصوره

افشاری منصوره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حکمت اندیش زهرا

حکمت اندیش زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سروی همپا مطهره

سروی همپا مطهره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب بافرانی فاطمه

عرب بافرانی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
متقیان حسین

متقیان حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
براتی محمدجواد

براتی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سهلانی مهدی

سهلانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بداقی فاطمه

بداقی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صالحی دیبا

صالحی دیبا

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسین پور محمد

حسین پور محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدصالح

ابراهیمی محمدصالح

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسمی لیلا

قاسمی لیلا

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فصاحت فاطمه

فصاحت فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موجانی عارفه سادات

موجانی عارفه سادات

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
براتی عباس

براتی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
براتی علی

براتی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاه احمدی سیداحمدرضا

شاه احمدی سیداحمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورمحمدیان الهام

پورمحمدیان الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملاعسکری زهرا

ملاعسکری زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پوررحمان فاطمه

پوررحمان فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قیصری فاطمه

قیصری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باروتی الهه

باروتی الهه

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کتابی امیرحسین

کتابی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مقدم زینب

مقدم زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عباسی منفرد محمدمهدی

عباسی منفرد محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدزاده علی

احمدزاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهیم گل فاطمه

ابراهیم گل فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتحی علیرضا

فتحی علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رباط جزی سیدعرفان

رباط جزی سیدعرفان

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قنبرعلی فاطمه

قنبرعلی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
افشاری حسین

افشاری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شعبانی مهدی

شعبانی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شریفی سیدامیرحسین

شریفی سیدامیرحسین

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهدوی پور زهرا

مهدوی پور زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بیرنج حدیث

بیرنج حدیث

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تقوی حمیدرضا

تقوی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع علی

زارع علی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عابدی فاطمه

عابدی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رمضانی دارابی محمد

رمضانی دارابی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کیانی معصومه

کیانی معصومه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رستموند سعید

رستموند سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوی زرین زهراسادات

موسوی زرین زهراسادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محیسنی علی

محیسنی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابطحی زهرا

ابطحی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسین بیگی فاطمه

حسین بیگی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صحرائی امیرمسعود

صحرائی امیرمسعود

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
میرصادقی مژده

میرصادقی مژده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح امیرحسین

فلاح امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شابرم ریحانه

شابرم ریحانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجی بابائی علی

حاجی بابائی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدی محمدباقر

محمدی محمدباقر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عظیمی کیا حمیدرضا

عظیمی کیا حمیدرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علیمردانی مینا

علیمردانی مینا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علیزاده بخشایشی فاطمه

علیزاده بخشایشی فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لاجوردی امیراحمد

لاجوردی امیراحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رهنمای محبوب آبادی محمدرضا

رهنمای محبوب آبادی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عزیزی محمدحسین

عزیزی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدزاده زینب

محمدزاده زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نجفی مطلع زهرا

نجفی مطلع زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابائی المشیری فاطمه

بابائی المشیری فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نائینی زاده محمدحسین

نائینی زاده محمدحسین

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خوش سخن موسوی فاطمه

خوش سخن موسوی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسنی محمدپارسا

حسنی محمدپارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوی نژاد نگین سادات

موسوی نژاد نگین سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضوی سیده مینا

رضوی سیده مینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قنبری ابوالفضل

قنبری ابوالفضل

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شیخی روژینا

شیخی روژینا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مقیمی علیرضا

مقیمی علیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پویافر نسترن

پویافر نسترن

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جیریائی شراهی فائزه

جیریائی شراهی فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غم خوار آرین

غم خوار آرین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقری سراجاری زینب

باقری سراجاری زینب

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علیخانلو فاطمه

علیخانلو فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قرائی نعیمه

قرائی نعیمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هنردوست امیرحسین

هنردوست امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احتشام سارا

احتشام سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طباطبایی المیراسادات

طباطبایی المیراسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پیرزاد مهدی

پیرزاد مهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آقانژاد مائده

آقانژاد مائده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساریجلو محمدحسین

ساریجلو محمدحسین

زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
الماسی محدثه

الماسی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصیری محمدمهدی

نصیری محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برقعی قمی زهره سادات

برقعی قمی زهره سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غلامی عرفان

غلامی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدی کبوترآبادی مریم

اسدی کبوترآبادی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میرابوالفتحی محمدمهدی

میرابوالفتحی محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معتمدی راد زهرا

معتمدی راد زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فلاح پور فاطمه

فلاح پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قربانی زهرا

قربانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهاالدین فاطمه سادات

بهاالدین فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عابدی مجتبی

عابدی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عدنانی ساداتی معصومه سادات

عدنانی ساداتی معصومه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمودی حنانه

محمودی حنانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاشی زهرا

کاشی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
علی دوست کوثر

علی دوست کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قلی زاده علیرضا

قلی زاده علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امیری امیرحسین

امیری امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دیان اردستانی زهرا

دیان اردستانی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اخلاقی علی

اخلاقی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمی فاطمه سادات

فاطمی فاطمه سادات

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن زاده فاطمه

حسن زاده فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحمانی محمدجواد

رحمانی محمدجواد

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طهماسبی حسن

طهماسبی حسن

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه زهرا

حسینی سیده فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نعمت نژاد زهرا

نعمت نژاد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوبهاری علیرضا

نوبهاری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شفیعی ریحانه

شفیعی ریحانه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کاظمی علوی سیدسینا

کاظمی علوی سیدسینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زند محمد

زند محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اقبالیان محسن

اقبالیان محسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسفندیار زینب

اسفندیار زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عالمی بهار لیلا

عالمی بهار لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شعبانی بهادر زهره

شعبانی بهادر زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بشیری امینی مهدی

بشیری امینی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پیرهادی بهار

پیرهادی بهار

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بیک زاده محمدجواد

بیک زاده محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانی زهرا

رمضانی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ندرلو فاطمه

ندرلو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حمصی محمدامین

حمصی محمدامین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خسروی وقار محمدامین

خسروی وقار محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی زینب سادات

کریمی زینب سادات

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ذاکری محمدمهدی

ذاکری محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باقرزاده فاطمه سادات

باقرزاده فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبیری فاطمه

عبیری فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محقق دولت آبادی محمدرضا

محقق دولت آبادی محمدرضا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دستوری فاطمه

دستوری فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابوالقاسمی زاده فاطمه

ابوالقاسمی زاده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنبرنژاد رقیه

قنبرنژاد رقیه

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پناهی قمی عطیه

پناهی قمی عطیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرتضائی مرضیه

مرتضائی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوی فر زهراسادات

موسوی فر زهراسادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اعظیمی علی

اعظیمی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اعرافی طاهره

اعرافی طاهره

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خان بابائی رضوان

خان بابائی رضوان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صالح علی

صالح علی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفازواره سیدطاها

صفازواره سیدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهیم نژاد حسین

ابراهیم نژاد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خودکار محمدامین

خودکار محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدوی زادگان علی

مهدوی زادگان علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام ارتش

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مسعودی یاسین

مسعودی یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | محروم-بومي استان قم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کلهرنیا مهدی

کلهرنیا مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعی مطهره

زارعی مطهره

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راستگو الهه

راستگو الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برفوئی مهدیه

برفوئی مهدیه

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسنی آمر زهرا

حسنی آمر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهنامی رقیه

بهنامی رقیه

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زرین اقبال امیرمحمد

زرین اقبال امیرمحمد

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمی محبوبه

هاشمی محبوبه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منیعات علی

منیعات علی

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغری سارا

اصغری سارا

تاريخ اسلام|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عمرانی علی

عمرانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صدری فر فاطمه

صدری فر فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آذرنیا محمدحسین

آذرنیا محمدحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عالمی فائزه

عالمی فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدابنده افسانه

خدابنده افسانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختیاری امیرمحمد

بختیاری امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسی مائده

عباسی مائده

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نحوی مریم

نحوی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ترکاشوندی مهدیه

ترکاشوندی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهاجری سیدعلی

مهاجری سیدعلی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفیعی نسب ملیکا

شفیعی نسب ملیکا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاک زهرا

پاک زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگری فاطمه

عسگری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زنگنه حمیده

زنگنه حمیده

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کریمی معصومه

کریمی معصومه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کرمی زینب

کرمی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مبشری فاطمه

مبشری فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرام طجری محمد

بهرام طجری محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یزدیان رضا

یزدیان رضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمی محمدامین

رستمی محمدامین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسحاقی زاده سیده ندا

اسحاقی زاده سیده ندا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شرفی احمد

شرفی احمد

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زنجانی زهرا

زنجانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کربلائی حسنی مهدی

کربلائی حسنی مهدی

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
واثقی راد مطهره

واثقی راد مطهره

فلسفه وعرفان اسلامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه سادات

موسوی فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالرسولی فاطمه

عبدالرسولی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رامین سارا

رامین سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالح فاطمه

صالح فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسی آلنی علی

عباسی آلنی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعبانی حاجی محمدهادی

شعبانی حاجی محمدهادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالقانی سیدمحمدحسین

طالقانی سیدمحمدحسین

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سرداری مهدی

سرداری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوی نسب فاطمه سادات

رضوی نسب فاطمه سادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شریفی مریم

شریفی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یوسفی فخر سیدمجتبی

یوسفی فخر سیدمجتبی

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقی مهر سارا

صادقی مهر سارا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امیدواریان علی اکبر

امیدواریان علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهتریان زینب

مهتریان زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدرپورکیائی فاطمه

حیدرپورکیائی فاطمه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهجوریان محمدمتین

مهجوریان محمدمتین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عطائی نفیسه

عطائی نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده فاطمه

ابراهیم زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جندقی فرد امیرحسین

جندقی فرد امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مزرعه شاهی محمدحسین

مزرعه شاهی محمدحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوادی حسینی دلارام سادات

جوادی حسینی دلارام سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افضلی شهری فاطمه

افضلی شهری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مسعودی امیرحسین

مسعودی امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علیائی بهزاد

علیائی بهزاد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میرترابی حسینی ملیحه سادات

میرترابی حسینی ملیحه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معصومی محمدامین

معصومی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سیفی نیلوفر

سیفی نیلوفر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حقیقی محمد

حقیقی محمد

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آراسته صدر محمدامین

آراسته صدر محمدامین

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مینویی فاطمه

مینویی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
واشیان امیرحسین

واشیان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی ابوالفضل

حسینی ابوالفضل

گردشگري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابوالحسنی محمد

ابوالحسنی محمد

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظری داود

نظری داود

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزت آبادی پور مطهره

عزت آبادی پور مطهره

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن پور فاطمه

حسن پور فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
براتی نازنین

براتی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
یزدیان مرضیه

یزدیان مرضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانی پور زینب

سلطانی پور زینب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادری یاسمن

نادری یاسمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیریان زهرا

امیریان زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی فخار محمدجواد

حسینی فخار محمدجواد

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهیمی مبینا

ابراهیمی مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسن نژاد سمیه

محسن نژاد سمیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اکانی بهمن

اکانی بهمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شیرانی آتنا

شیرانی آتنا

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مروجی طبسی فاطمه

مروجی طبسی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسی فرد امیرحسین

عباسی فرد امیرحسین

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس زيراب درسوادکوه مازندران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ربانی زهرا

ربانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عربشاهی سارا

عربشاهی سارا

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمدعلی

موسوی سیدمحمدعلی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدوی سیدمحمدامین

مهدوی سیدمحمدامین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهانی فرد سمانه

جهانی فرد سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي قم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سورانی زهرا

سورانی زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رسولی زینب

رسولی زینب

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوسانه محمد

پوسانه محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منتظری سیدامیرحسین

منتظری سیدامیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امیدیان فاطمه

امیدیان فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کوگانی نژاد عاطفه

کوگانی نژاد عاطفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جدا فاطمه

جدا فاطمه

مهندسي طبيعت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جلالی عطیه

جلالی عطیه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسماعیلی امیر

اسماعیلی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 2:20:57 AM
Menu