خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خدابنده

دانشورنیا علی

دانشورنیا علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
امیرلوی حصاری محمد مهدی

امیرلوی حصاری محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
محمدی رضا

محمدی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
قاسمی مینا

قاسمی مینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شیری قیداری امیر رضا

شیری قیداری امیر رضا

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
محمود خانی محمد حسین

محمود خانی محمد حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
خدادادی علیرضا

خدادادی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اکبری حسن

اکبری حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عزیزلو محمد مهدی

عزیزلو محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دشتکی محمد مهدی

دشتکی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
منصوری محمد حسین

منصوری محمد حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عاشوری حسین

عاشوری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
منصوری محمد

منصوری محمد

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خانی مهدی

خانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
عزیزی مهدی

عزیزی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرقانی زهرا

فرقانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کرمی مجتبی

کرمی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قاسمی شبنم

قاسمی شبنم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

6سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
کبود خانی زهرا

کبود خانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمودی مهدی

محمودی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

5سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رجبی هادی

رجبی هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گروسی نیلوفر

گروسی نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفری محمد رضا

جعفری محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
موسوی سید مرتضی

موسوی سید مرتضی

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
بیگدلی مهدی

بیگدلی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادی حمیدرضا

مرادی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
قهرمانی زینب

قهرمانی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی نسرین

محمدی نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بیگدلی علی

بیگدلی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
گنج خانلو رقیه

گنج خانلو رقیه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اصانلو محمد طه

اصانلو محمد طه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کره ماسی محمد

کره ماسی محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسکندری مهدی

اسکندری مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صبوری زهرا

صبوری زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بیگدلی ابوالفضل

بیگدلی ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمدویردی امین محمد

محمدویردی امین محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اکبری میثم

اکبری میثم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
تیموری عرفان

تیموری عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسینی زرینگل مصطفی

حسینی زرینگل مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهانشاهلو شهلا

جهانشاهلو شهلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بیگدلو محمد

بیگدلو محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رفیعی نیما

رفیعی نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانی الهه

قربانی الهه

شيمي محض|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کاظملو نرگس

کاظملو نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجبی زهرا

رجبی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اجاقی علی اصغر

اجاقی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پرچیانلو امیرحسین

پرچیانلو امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوی نیما

موسوی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خدابنده سپیده

خدابنده سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
افشاری زینب

افشاری زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شایسته محمدرضا

شایسته محمدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غفاری زهرا

غفاری زهرا

شيمي محض|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دشتکی فرشته

دشتکی فرشته

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بختیاری مهدی

بختیاری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بیگدلی حسین

بیگدلی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شفیعی زهرا

شفیعی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسلامی رویا

اسلامی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزیزی فائزه

عزیزی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کوره حسنلو الهه

کوره حسنلو الهه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قهرمانی امیرحسین

قهرمانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمی امیرحسین

کرمی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدی میترا

محمدی میترا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نقدی فاطمه

نقدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پرجگانی رسول

پرجگانی رسول

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موسوی سید علی

موسوی سید علی

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباسی حمید

عباسی حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادی جمال

مرادی جمال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کریمی علیرضا

کریمی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوی سیده یلدا

موسوی سیده یلدا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستمی علیرضا

رستمی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بیگدلی محسن

بیگدلی محسن

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدی آذر

محمدی آذر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قنبری معصومه

قنبری معصومه

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی علی

محمدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امینی احمد

امینی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرزایی مریم

میرزایی مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائی مقدم علی

رضائی مقدم علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افشاری فاطمه

افشاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چوبداری امیر

چوبداری امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدابنده لو سوسن

خدابنده لو سوسن

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه محمدی امیر حسین

شاه محمدی امیر حسین

جامعه شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسکندری میلاد

اسکندری میلاد

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رستم خانی هادی

رستم خانی هادی

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ناجی میثم

ناجی میثم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفاری آبی سفلی محمد

غفاری آبی سفلی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدی امیر حسین

عبدی امیر حسین

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی علی

موسوی علی

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
افشاری معصومه

افشاری معصومه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هادی سحر

هادی سحر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
افشار مصطفی

افشار مصطفی

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شفیعی فاطمه

شفیعی فاطمه

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جهانشاهلو زهرا

جهانشاهلو زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسکندری احمدرضا

اسکندری احمدرضا

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بختیاری مهدی

بختیاری مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدابنده لو حمیده

خدابنده لو حمیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذوالقدری طاها

ذوالقدری طاها

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رجبی مریم

رجبی مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افشاری رامین

افشاری رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی معصومه

محمدی معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بیگدلی شکیبا

بیگدلی شکیبا

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصیری قیداری نازنین

نصیری قیداری نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بیگدلی فاطمه

بیگدلی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی سمانه

محمدی سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامی پسکوهانی محمدرضا

غلامی پسکوهانی محمدرضا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رفیعی سجاسی بهنام

رفیعی سجاسی بهنام

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبدی الهام

عبدی الهام

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امینی علیرضا

امینی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غریب زرین گل میلاد

غریب زرین گل میلاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بیگدلی صمد

بیگدلی صمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نظری خاطره

نظری خاطره

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قربانی سیما

قربانی سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:42:53 AM
Menu