سرعين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سرعين

نوراللهی کنزق مریم

نوراللهی کنزق مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غنی زاده توحید

غنی زاده توحید

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباس زاده کنزق لیلا

عباس زاده کنزق لیلا

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آستانی سرقین معصومه

آستانی سرقین معصومه

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:22:21 PM
Menu