تازه كندانگوت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تازه كندانگوت

لطفی زهرا

لطفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جدی تازه کند آیسان

جدی تازه کند آیسان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نظری مسجدلو مهدیه

نظری مسجدلو مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدری صادق

حیدری صادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ولی زاده شهبازلو زینب

ولی زاده شهبازلو زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مهرنگ ساریخانبگلو نیلوفر

مهرنگ ساریخانبگلو نیلوفر

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهبازی فاطمه

شهبازی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
هوشیاری زیوه شیوا

هوشیاری زیوه شیوا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عادل مرتضی

عادل مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیری قوجه بیگلو زینب

امیری قوجه بیگلو زینب

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هوشیار زیوه حسن

هوشیار زیوه حسن

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خان علیزاده حسین

خان علیزاده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جوادی هادی

جوادی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/29/2023 3:07:31 PM
Menu