گرمي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گرمي

دلیلی لیلا

دلیلی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
علایی هادی

علایی هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فرزانه علی

فرزانه علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نظری میلاد

نظری میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صبوری هادی

صبوری هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسی امین

عباسی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خرمی سعیده

خرمی سعیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آقالو قنبرلو آرمان

آقالو قنبرلو آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جوادی فاطمه

جوادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شکوری مریم

شکوری مریم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
اسبقی وانستانق سیدجواد

اسبقی وانستانق سیدجواد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اصلان زاده مهدی

اصلان زاده مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفرزاده کوثر

جعفرزاده کوثر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
تمجید تولاچی مریم

تمجید تولاچی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحیمی مهدی

رحیمی مهدی

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حیدرزاده آروین

حیدرزاده آروین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شرقی سیدبیگلو میرعلی

شرقی سیدبیگلو میرعلی

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی میرمحمدباقر

حسینی میرمحمدباقر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهشتی محمدمهدی

بهشتی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حقی زهرا

حقی زهرا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اثباتی معصومه

اثباتی معصومه

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دیبا حسی کندی رضا

دیبا حسی کندی رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خدایی پویا

خدایی پویا

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هژیراجیرلو مرتضی

هژیراجیرلو مرتضی

اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسبقی سیدحسین

اسبقی سیدحسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهماری فاطمه

شهماری فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شکری پریا

شکری پریا

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدزاده کوثر

محمدزاده کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شکری شکراب فردین

شکری شکراب فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاحی حامد

فلاحی حامد

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
میرزائی سیما

میرزائی سیما

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابراهیمی فرد هانیه

ابراهیمی فرد هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناظمی امیررضا

ناظمی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
توکلی محیا

توکلی محیا

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
میررحیمی زهرا

میررحیمی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/4/2023 11:52:26 AM
Menu