پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر پارس‌آباد مغان

پروین علی

پروین علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

11سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
ناصری نسترن

ناصری نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 163 آزمون

تجربی
عباسی زهرا

عباسی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

8سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
ایزدی نازنین

ایزدی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
موسوی هومونلو میرمحمد

موسوی هومونلو میرمحمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

9سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
عیونی مهدی

عیونی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
احمد زاده جعفر

احمد زاده جعفر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
فیروزان رضا

فیروزان رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
جوادی کوثر

جوادی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
طهماسبی علی

طهماسبی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
توحیدی شایان

توحیدی شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
خداپرست مهدی

خداپرست مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فخری نسرین

فخری نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عبدلی آیدا

عبدلی آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بیدار پویا

بیدار پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نعمتی هایده

نعمتی هایده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نجفی فرشته

نجفی فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خاکزاد لیلا

خاکزاد لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عباس زاده شایان

عباس زاده شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قلی زاده مهدی

قلی زاده مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جواهریان محسن

جواهریان محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
آگاه رضا

آگاه رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اکرمی امیررضا

اکرمی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرجزاده فرزانه

فرجزاده فرزانه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پرسته نگین

پرسته نگین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بهشتی سجاد

بهشتی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شعبانی هادی

شعبانی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ندائی هادی

ندائی هادی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفر زاده رضا

جعفر زاده رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پور قنبر وحید

پور قنبر وحید

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شاهی محمد

شاهی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دلیر عرفان

دلیر عرفان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عزیزی آرمین

عزیزی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوری حسین حاجلو محمدهادی

نوری حسین حاجلو محمدهادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قدیر فرید

قدیر فرید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سبزی یعقوب

سبزی یعقوب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوری مهدی

نوری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ایزدی یاسر

ایزدی یاسر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهراوران مهران

مهراوران مهران

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ایران پور یاشار

ایران پور یاشار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
بیون محمد

بیون محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
همتی کیمیا

همتی کیمیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ندرتی گیتا

ندرتی گیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افخمی مهدی

افخمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شایسته احمدرضا

شایسته احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فیروزی زهرا

فیروزی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
همایونی میلاد

همایونی میلاد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جهانی پریا

جهانی پریا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قهرمانپور علی

قهرمانپور علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
وهاب زاده علیرضا

وهاب زاده علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خلیلی حسین

خلیلی حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بهبودی سینا

بهبودی سینا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صادقی بابک

صادقی بابک

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فخریان مهناز

فخریان مهناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قربانپور زهرا

قربانپور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشنی جهان

روشنی جهان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هلالی مهران

هلالی مهران

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تقی زاده نازنین

تقی زاده نازنین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان رضا

دهقان رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جاهد رضا

جاهد رضا

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورامان رحیم

پورامان رحیم

علوم ومهندسي اب|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اختیاری شادی

اختیاری شادی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاتمی سمانه

حاتمی سمانه

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مختاری معصومه

مختاری معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نگهدار شبنم

نگهدار شبنم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرپور کسری

نظرپور کسری

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادی میلاد

مرادی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی حسین

محمدی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفی رضا

لطفی رضا

جامعه شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قهرمانپور زهرا

قهرمانپور زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شبانی اسرافیل

شبانی اسرافیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانی رسول

رحمانی رسول

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوچهره مهدی

نوچهره مهدی

فيزيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاکزاد سیما

خاکزاد سیما

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباسی سودا

عباسی سودا

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوعی زهرا

نوعی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سروی نازنین

سروی نازنین

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قهرمانی مهدی

قهرمانی مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خرمی فرشته

خرمی فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حق زاده پویا

حق زاده پویا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدل زاده عرفان

عبدل زاده عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباس زاده فرزاد

عباس زاده فرزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جباری آی ناز

جباری آی ناز

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلندر مهدی

قلندر مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحمانی هادی

رحمانی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قهرمانی آسیه

قهرمانی آسیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:40:35 PM
Menu