گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گرمسار

شاه حسینی زهرا

شاه حسینی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
خرمی آیدا

خرمی آیدا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان | روزانه

9سال کانونی / 135 آزمون

هنر
کنشلو محمد امین

کنشلو محمد امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
خالقی مهران

خالقی مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
عربی مهدی

عربی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
شیرازی شقایق

شیرازی شقایق

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

9سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
خالقی محراب

خالقی محراب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
گلینی بنیامین

گلینی بنیامین

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
اسدی پور ساجده

اسدی پور ساجده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
قندالی الهه

قندالی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
طباطبائی خو سید علیرضا

طباطبائی خو سید علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
عامری فاطمه

عامری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
شاه حسینی زهره

شاه حسینی زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
قاسمی غزل

قاسمی غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ورامینی ریحانه

ورامینی ریحانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
خانلرزاده پوریا

خانلرزاده پوریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ایجی نگین

ایجی نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مرادی حقیقی کیمیا

مرادی حقیقی کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قندالی رضا

قندالی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
میراخورلی محمدمهدی

میراخورلی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
هاشم پورچوبی ابوالفضل

هاشم پورچوبی ابوالفضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
معینیان محمد حسین

معینیان محمد حسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
احمدی مریم

احمدی مریم

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
شادکام علی

شادکام علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
اکبر شاهی شیرین

اکبر شاهی شیرین

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

زبان
ثامنی سید امیر

ثامنی سید امیر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
پازوکی عرفان

پازوکی عرفان

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
کلینی امیر حسین

کلینی امیر حسین

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

6سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
اشتری سارا

اشتری سارا

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
کبیری معین

کبیری معین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عربی علیرضا

عربی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کریمی مینا

کریمی مینا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بندپی فاطمه

بندپی فاطمه

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
اشتری سارا

اشتری سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گیلوری محمد

گیلوری محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مرتضوی نیلوفر

مرتضوی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عامری فاطمه

عامری فاطمه

علوم مهندسي|دانشگاه گرمسار | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صبوری فاطمه

صبوری فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مداحی زهرا

مداحی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پازوکی علی اکبر

پازوکی علی اکبر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مسکونی زهرا

مسکونی زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
گیلوری زهره

گیلوری زهره

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مهدیان الهه

مهدیان الهه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جلال یاسمن

جلال یاسمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قندالی علی حسین

قندالی علی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موحدیان مریم

موحدیان مریم

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تسنیمی حسین

تسنیمی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بابوسی سحر

بابوسی سحر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عامری محمد

عامری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نبئی علی

نبئی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
کاشانی سید مرتضی

کاشانی سید مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شاه حسینی سجاد

شاه حسینی سجاد

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهربان حانیه

مهربان حانیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شادفر ستایش

شادفر ستایش

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابللو زهرا

ابللو زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
چهارباشلو آتنا

چهارباشلو آتنا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
میراخوری زهرا

میراخوری زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محسنی کیمیا

محسنی کیمیا

مهندسي معماري|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مقبلی مریم

مقبلی مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
یوردخانی فاطمه

یوردخانی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
وطن خواه فاطمه

وطن خواه فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قباخلو محمدرضا

قباخلو محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قباخلو مریم

قباخلو مریم

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ابولی حدیثه

ابولی حدیثه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گیلوری مجتبی

گیلوری مجتبی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جورابلو علیرضا

جورابلو علیرضا

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جاویدی مبینا

جاویدی مبینا

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ایوبی سحر

ایوبی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرب عامری زهرا

عرب عامری زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باقری فائقه

باقری فائقه

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گیلوری حسین

گیلوری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نیک مرام حسین

نیک مرام حسین

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محسنی بهناز

محسنی بهناز

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
نباتی مهدی

نباتی مهدی

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اکبری میلاد

اکبری میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نبی فاطمه

نبی فاطمه

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
دانه کار سعید

دانه کار سعید

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مشفق محمدجواد

مشفق محمدجواد

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وفائی فولادی مینا

وفائی فولادی مینا

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موحدنیا عطیه

موحدنیا عطیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چهارباشلو آیدا

چهارباشلو آیدا

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فراوان محمدرضا

فراوان محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدلی راد مصطفی

عبدلی راد مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدی عارفه

احمدی عارفه

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لوینی امیرحسین

لوینی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفری مهدی

جعفری مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعیدی نگین

سعیدی نگین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دوستی فرزانه

دوستی فرزانه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مودودی مهدی

مودودی مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسینی فائزه

حسینی فائزه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اکبریان مبینا

اکبریان مبینا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میراخورلی مبینا

میراخورلی مبینا

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
عرب عامری مرضیه

عرب عامری مرضیه

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
کاشی حانیه

کاشی حانیه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
دارابی سپهر

دارابی سپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
غیب علی زاده معصومه

غیب علی زاده معصومه

فلسفه|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/3/2023 1:03:15 AM
Menu