فلارد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فلارد

درویشی زهرا

درویشی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
منصوری سجاد

منصوری سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سعیدی ابواسحقی رضا

سعیدی ابواسحقی رضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شفیعی معصومه

شفیعی معصومه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شریفی زینب

شریفی زینب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اقبال سعیدی عرفان

اقبال سعیدی عرفان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سعیدی ابواسحقی زهرا

سعیدی ابواسحقی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحی میشانی میلاد

صالحی میشانی میلاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال وبختياري

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعیدی ابواسحقی طیبه

سعیدی ابواسحقی طیبه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظری کوثر

نظری کوثر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهی علی

عبدالهی علی

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قمبری ده کهنه مسلم

قمبری ده کهنه مسلم

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رئیسی زهرا

رئیسی زهرا

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صالحی میشانی امیر

صالحی میشانی امیر

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/7/2023 4:56:19 AM
Menu