لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لردگان

نادری لردجانی مهدی

نادری لردجانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نوروزی مصیر اسحاق

نوروزی مصیر اسحاق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کریمی منجرموئی علیرضا

کریمی منجرموئی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امیری ابراهیم محمدی علیرضا

امیری ابراهیم محمدی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کریمی منجرموئی محمد صادق

کریمی منجرموئی محمد صادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ویسی شش بهره زینب

ویسی شش بهره زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کریمی منجرموئی حامد

کریمی منجرموئی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جلیلیان فر مهیا

جلیلیان فر مهیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسین پور آقایی علی

حسین پور آقایی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودی چالبطانی یونس

محمودی چالبطانی یونس

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
علیخانی فرادنبه شقایق

علیخانی فرادنبه شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصیری امید

مصیری امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی محمد

خالدی سردشتی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قنبری میلاد

قنبری میلاد

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خالدی محمد

خالدی محمد

گياه پزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جلیل سرقلعه آرزو

جلیل سرقلعه آرزو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمالی ارمندی سجاد

جمالی ارمندی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاهمرادی قلعه چه علیرضا

شاهمرادی قلعه چه علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادری لردجانی فاطمه

نادری لردجانی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فتاحی زاده زهرا

فتاحی زاده زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهمنی قائدی مهران

بهمنی قائدی مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی فرزانه

خالدی سردشتی فرزانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحیمی ریگی رضا

رحیمی ریگی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسین پور اقایی عفت

حسین پور اقایی عفت

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رشیدی ده رشیدی محمدرضا

رشیدی ده رشیدی محمدرضا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آبرین رسول

آبرین رسول

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنبری محمدکاظم

قنبری محمدکاظم

باستان شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جلیل پیران ساسان

جلیل پیران ساسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدی مصیری جلیلی هایده

محمدی مصیری جلیلی هایده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقائی میلاسی زهره

آقائی میلاسی زهره

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمودیان محمد

محمودیان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خالدی سردشتی مسلم

خالدی سردشتی مسلم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی مرضیه

محمدی مرضیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودی چالبطان ابراهیم

محمودی چالبطان ابراهیم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلیل پیران اصغر

جلیل پیران اصغر

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسنی ساطحی فریبا

حسنی ساطحی فریبا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امیری دره رزگاهی احمدرضا

امیری دره رزگاهی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلیلی دره بیدی مریم

جلیلی دره بیدی مریم

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقری محمد

باقری محمد

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهاد پور هاجر

فرهاد پور هاجر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جلیل خواه آیدا

جلیل خواه آیدا

تاريخ|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جای بند شیرزاد

جای بند شیرزاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال وبختياري

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مالکی عماد

مالکی عماد

باستان شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمودیان کمال

محمودیان کمال

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودی حسین

محمودی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیخی سینی محمدحسین

شیخی سینی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهبازی محمدحسن

شهبازی محمدحسن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصوری سهیلا

منصوری سهیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کریمی منجرموئی فاطمه

کریمی منجرموئی فاطمه

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جلیلی مصیر حسین

جلیلی مصیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوی نازیلا

موسوی نازیلا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ضیائی سیده زهرا

ضیائی سیده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عالی مهدی

عالی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ویسی ابوالفضل

ویسی ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جلیلی سارا

جلیلی سارا

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موسوی زینب

موسوی زینب

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسینی کینکی سیدمحمدرضا

حسینی کینکی سیدمحمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خالدی سردشتی مجید

خالدی سردشتی مجید

علوم دامي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شمسی حسین

شمسی حسین

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسین پور حجت الله

حسین پور حجت الله

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسنی ساطحی احمد

حسنی ساطحی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سهرابی شیخ ویسی مهدی

سهرابی شیخ ویسی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسین پور مجید

حسین پور مجید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جلیل طهماسبی اکرم

جلیل طهماسبی اکرم

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رحیمی دودرائی مهدی

رحیمی دودرائی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جلیل پیران امین

جلیل پیران امین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حاجی پور هومان

حاجی پور هومان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:36:38 PM
Menu