شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهركرد

سلیمی فاطمه زهرا

سلیمی فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
امانی هانیه

امانی هانیه

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
فتح الهی احمد

فتح الهی احمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
سلطانی مصطفی

سلطانی مصطفی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
جعفری پگاه

جعفری پگاه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
کاظمی حدیثه

کاظمی حدیثه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
حیدری پویا

حیدری پویا

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
کاظمی محدثه

کاظمی محدثه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
بیاتی نرجس

بیاتی نرجس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فروزنده هانیه

فروزنده هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ارژنگ محمدرضا

ارژنگ محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
خلیلی نگار

خلیلی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رفیعی حسین

رفیعی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محسنی محسن

محسنی محسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فتح الهی نیلوفر

فتح الهی نیلوفر

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
سمیعی آذین

سمیعی آذین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کریمی پیام

کریمی پیام

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه هنر | روزانه-نوازندگان سازگيتار

5سال کانونی / 64 آزمون

هنر
صفی رسول

صفی رسول

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
سامانی فیروزه

سامانی فیروزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نظری نوید

نظری نوید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
بقائی محمد

بقائی محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
عبداللهی زهرا

عبداللهی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مردانی امین

مردانی امین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
میرزاخانی نازنین

میرزاخانی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادی علی

مرادی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
امیری زهرا

امیری زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نادری علی

نادری علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امینی مصطفی ابادی حسین

امینی مصطفی ابادی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رئیسی پارسا

رئیسی پارسا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بهزادی میثم

بهزادی میثم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میرزاده فاطمه

میرزاده فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کیانی نرگس

کیانی نرگس

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کرمی فاطمه

کرمی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
آقابزرگی فاطمه

آقابزرگی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حسینی مطهره

حسینی مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رئیسی علیرضا

رئیسی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوبخت آذین

نوبخت آذین

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شیخی پور محمدرضا

شیخی پور محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حبیبی حسین

حبیبی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فتاحی نیلوفر

فتاحی نیلوفر

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سقائی فیروزه

سقائی فیروزه

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باباخانی سهند

باباخانی سهند

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحمانی محمد

رحمانی محمد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهارمحال و بختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کاظمی دانیال

کاظمی دانیال

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهارمحال و بختياري

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کریمی الهام

کریمی الهام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهارمحال و بختياري

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یزدانی محمدجواد

یزدانی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زندیان فرشاد

زندیان فرشاد

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماعیلی نژاد حسن

اسماعیلی نژاد حسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شفیعی راضیه

شفیعی راضیه

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حبیبی الهه

حبیبی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رئیسی فاطمه

رئیسی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فروزنده یاسمن

فروزنده یاسمن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صفری فرشاد

صفری فرشاد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
انصاری مهدی

انصاری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هاشمی احمدرضا

هاشمی احمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آسمند عارف

آسمند عارف

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسحاقی بنی محمدرضا

اسحاقی بنی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودیان عرفان

محمودیان عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مشرف بهار

مشرف بهار

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
میرزاخانی سمانه

میرزاخانی سمانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی امین

محمدی امین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طاهری یاسمین

طاهری یاسمین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فتاحی سیده سارا

فتاحی سیده سارا

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محقق مهرشاد

محقق مهرشاد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ولی زاده ابوالفضل

ولی زاده ابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شیرانی آرش

شیرانی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علیدوستی حامد

علیدوستی حامد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
ترکی زهرا

ترکی زهرا

تاريخ|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انصاری گلنوش

انصاری گلنوش

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مسعودی فاطمه

مسعودی فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زماندوست سیدجواد

زماندوست سیدجواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال وبختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امامی مهدیس

امامی مهدیس

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امینی کوثر

امینی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غریبی کامران

غریبی کامران

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی صابره

حسینی صابره

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادیان فرد مجتبی

مرادیان فرد مجتبی

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رفیعی علی

رفیعی علی

ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
صدیقی عرفان

صدیقی عرفان

نقاشي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
پایمرد محمدحسین

پایمرد محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسی علی

عباسی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اپرا سعید

اپرا سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئیسی بهاره

رئیسی بهاره

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحی مهدی

صالحی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
میراحمدی علی

میراحمدی علی

مهندسي عمران|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طالب پور یزدان

طالب پور یزدان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفی اکرم

صفی اکرم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانی مجید

دهقانی مجید

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبداللهی تیام

عبداللهی تیام

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحی ریحانی سیدمسعود

صالحی ریحانی سیدمسعود

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس زيراب درسوادکوه مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غیبی حکیمه

غیبی حکیمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلحشوری راضیه

سلحشوری راضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خدابخشی امیررضا

خدابخشی امیررضا

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدی پور علی

احمدی پور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کامکار الهه

کامکار الهه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امینی فاطمه

امینی فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حیدری رضا

حیدری رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحیمی شمیم

رحیمی شمیم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امینی امیر

امینی امیر

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کیانی مریم

کیانی مریم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهربانی رومینا

مهربانی رومینا

مهندسي معدن|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضائی مسعود

رضائی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاهین نازنین

شاهین نازنین

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدی میثم

محمدی میثم

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عمان مینا

عمان مینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فتحی علیرضا

فتحی علیرضا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
میرزاخانی نگین

میرزاخانی نگین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
یادگاری پروا

یادگاری پروا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امیری شیدا

امیری شیدا

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضائی محدثه

رضائی محدثه

فيزيک|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نیک خواه رضا

نیک خواه رضا

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شهبازی خواه مجتبی

شهبازی خواه مجتبی

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قائدی فاطمه

قائدی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرهادی مهتاب

فرهادی مهتاب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 6:42:55 AM
Menu