بجستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بجستان

داعی بجستانی امیررضا

داعی بجستانی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
گودرزی مهدیه

گودرزی مهدیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
یوسفی کیمیا

یوسفی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
کیفی بجستانی میترا

کیفی بجستانی میترا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قادری روسنگ محبوبه

قادری روسنگ محبوبه

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شریف زاده بجستانی طوبی

شریف زاده بجستانی طوبی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
داعی بجستانی نرگس

داعی بجستانی نرگس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سرباز امیرمحمد

سرباز امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهبودی سجاد

بهبودی سجاد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
مرادی علی اکبر

مرادی علی اکبر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اکبری نجمه

اکبری نجمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مظلوم محدثه

مظلوم محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کارگر جواد

کارگر جواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مصطفوی مریم

مصطفوی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
باقریان زهرا

باقریان زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده ایمان

اسماعیل زاده ایمان

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سپهری سمیه

سپهری سمیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پهلوان پرستو

پهلوان پرستو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباسی مرضیه

عباسی مرضیه

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرجانی سید امیر

مرجانی سید امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
علی اکبری علی

علی اکبری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بشپول محبوبه

بشپول محبوبه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عابدینی سمیرا

عابدینی سمیرا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهیدی سیدحسین

شهیدی سیدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسن زاده عارفی زهرا

حسن زاده عارفی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اخلاقی محمدرضا

اخلاقی محمدرضا

گياه پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهیمی پور علی

ابراهیمی پور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اعلمی آیدا

اعلمی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جنگی فاطمه

جنگی فاطمه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مرجانی بجستانی مریم السادات

مرجانی بجستانی مریم السادات

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سلیمیان بجستانی مریم

سلیمیان بجستانی مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
امینی ایمان

امینی ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پناهیان مهدی

پناهیان مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هادی زاده بجستانی مینا

هادی زاده بجستانی مینا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورحمزه سمانه

پورحمزه سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علوی آهنگ سید علی

علوی آهنگ سید علی

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سالمی فاطمه

سالمی فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فروزان فر مریم

فروزان فر مریم

روانشناسي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفوریان زهرا

غفوریان زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خراسانی سعیده

خراسانی سعیده

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیزاده کاخکی هما

علیزاده کاخکی هما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقی نژاد محمد

صادقی نژاد محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رنجبر بجستانی قاسم

رنجبر بجستانی قاسم

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:14:46 AM
Menu