نقاب سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نقاب سبزوار

ملایجردی مهسا

ملایجردی مهسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 51 آزمون

زبان
زورآبادی علی

زورآبادی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملایجردی علی

ملایجردی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سربازدوست امیرحسین

سربازدوست امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رامشینی سجاد

رامشینی سجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صلاحی مهدیه

صلاحی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
برهانی نسب احمدرضا

برهانی نسب احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نعمتیان عباس

نعمتیان عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نقابی فاطمه

نقابی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سیرغانی فاطمه

سیرغانی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عیاشی مریم

عیاشی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عابدی فاطمه

عابدی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
کیامنش مهدیه

کیامنش مهدیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دلیری رضا

دلیری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نودهی مهدیه

نودهی مهدیه

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عارف حسین

عارف حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بشیری مرتضی

بشیری مرتضی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شمس آبادی علی

شمس آبادی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کیوانلو زهرا

کیوانلو زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدوی پور زهرا

مهدوی پور زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شمس ابادی فاطمه

شمس ابادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میمری زهرا

میمری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دانیال پور امیررضا

دانیال پور امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسن پور ریحانه

حسن پور ریحانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شمس آبادی حسین

شمس آبادی حسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جمشیدی محمد

جمشیدی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
نقابی مبارکه

نقابی مبارکه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجتی نژاد مهدی

حجتی نژاد مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سردارآبادی عارف

سردارآبادی عارف

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کریمی فر زهرا

کریمی فر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقرپناه توپکانلو زهره

باقرپناه توپکانلو زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انداده مسعود

انداده مسعود

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امررسان فرشته

امررسان فرشته

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کلاته آقامحمدی مهدی

کلاته آقامحمدی مهدی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حمیدیان توپکانلو علی

حمیدیان توپکانلو علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هوشمندنقابی امین

هوشمندنقابی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمی آسیه

قاسمی آسیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کلاته میمری عاطفه

کلاته میمری عاطفه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
فکوری فر فاطمه

فکوری فر فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ملایجردی فاطمه

ملایجردی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناظمی پور فاطمه

ناظمی پور فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فیض آبادی مرضیه

فیض آبادی مرضیه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شبانی مقدم اعظم

شبانی مقدم اعظم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تهذیبی فاطمه

تهذیبی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ملایجردی علی

ملایجردی علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
کلاته عربی سینا

کلاته عربی سینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ارشادی مقدم حسن

ارشادی مقدم حسن

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:10:44 AM
Menu