گناباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گناباد

نصیری مقدم شهری جواد

نصیری مقدم شهری جواد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

9سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
کاظمی بیدختی مریم

کاظمی بیدختی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

6سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
فتحی شهری محدثه

فتحی شهری محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 116 آزمون

انسانی
میرعلیزاده امیررضا

میرعلیزاده امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
اعتمادی فر حسین

اعتمادی فر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
کاملی شهری مهدیه

کاملی شهری مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
محمودآبادی صادق

محمودآبادی صادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
نجار زاده فرزانه

نجار زاده فرزانه

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
جمالی محمد جواد

جمالی محمد جواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
قاسمی مهرداد

قاسمی مهرداد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

7سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
سبحانی مریم

سبحانی مریم

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
حسین پور زهرا

حسین پور زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
علیزاده ریابی فاطمه

علیزاده ریابی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
نبیلی نوقابی میترا

نبیلی نوقابی میترا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
فتاح زاده مهلا

فتاح زاده مهلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
زارع نوقابی صادق

زارع نوقابی صادق

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دشتبانی معصومه

دشتبانی معصومه

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
شیرزاد سارا

شیرزاد سارا

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
جلالیان شهری سید محسن

جلالیان شهری سید محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
یوسف زاده رسول

یوسف زاده رسول

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
صادقی حامد

صادقی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
براتی زیبا

براتی زیبا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حیدری مسعود

حیدری مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عجم محمد امین

عجم محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پور قربان امیر رضا

پور قربان امیر رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زحمتی ملیحه

زحمتی ملیحه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نیازی امین

نیازی امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رجبی علی

رجبی علی

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
الامی محمد

الامی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سابقی مبینا

سابقی مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کفشچی مهسا

کفشچی مهسا

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اصغری مهدیه

اصغری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
حیدری دلوئی سارا

حیدری دلوئی سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بازداد خیبری پوریا

بازداد خیبری پوریا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جاهدی فر مهدیه

جاهدی فر مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رجب نژاد فاطمه

رجب نژاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
حسین زاده حمیدرضا

حسین زاده حمیدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عصار نوقابی اسماء

عصار نوقابی اسماء

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عباسی هادی

عباسی هادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اسماعیلی الهام

اسماعیلی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جمعه بیدختی امیر رضا

جمعه بیدختی امیر رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غفوری کاخکی زهرا

غفوری کاخکی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
مصباحی مهسا

مصباحی مهسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 48 آزمون

زبان
زنده دل سارا

زنده دل سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصیری مقدم شهری ندا

نصیری مقدم شهری ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میرزایی کاخکی محمد

میرزایی کاخکی محمد

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عقابی حانیه

عقابی حانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
میرزاده حجت

میرزاده حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاه قاسمی حجت

شاه قاسمی حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علی اکبری میثم

علی اکبری میثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اشرفی شهری محدثه سادات

اشرفی شهری محدثه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شاهرخی فاطمه

شاهرخی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
طاهری اول نوقابی اسماء

طاهری اول نوقابی اسماء

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ملک خانی علی

ملک خانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرزاده بهابادی یگانه

باقرزاده بهابادی یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سبحانی شهری سینا

سبحانی شهری سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
میرزاده سبحان

میرزاده سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صادقی نوقابی محمد

صادقی نوقابی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوازنده نسرین

نوازنده نسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فتاح زاده مریم

فتاح زاده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بیژه مهدی

بیژه مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کاظمی مقدم علی

کاظمی مقدم علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قربان زاده کلاتی فاطمه

قربان زاده کلاتی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان نازنین

دهقان نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ترابی ثانی مهسا

ترابی ثانی مهسا

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کلانتری بیدختی مینا

کلانتری بیدختی مینا

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فغفوری بیلندی زهرا

فغفوری بیلندی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمد پور زری

محمد پور زری

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طلائی بهناز

طلائی بهناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امیری رهن ریحانه

امیری رهن ریحانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فیروزشهری فاطمه

فیروزشهری فاطمه

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رجائی مبینا

رجائی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجی زاده مهدیه

حاجی زاده مهدیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدوی شهری ماهرخ سادات

مهدوی شهری ماهرخ سادات

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
باقری نازنین زهرا

باقری نازنین زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طلوعی سجاد

طلوعی سجاد

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باقرزاده امین

باقرزاده امین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باقری مقدم محمد صادق

باقری مقدم محمد صادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقرزاده سید علی

باقرزاده سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورحسین شهری ریحانه

پورحسین شهری ریحانه

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدپور حانیه

محمدپور حانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یوسفیان نرگس

یوسفیان نرگس

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسماعیلی علیرضا

اسماعیلی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده نرگس

اسماعیل زاده نرگس

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موسوی سیدمحمدرضا

موسوی سیدمحمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مدنی سعید

مدنی سعید

گياه پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاتفی زهرا

هاتفی زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ملک خانی علیرضا

ملک خانی علیرضا

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورعیدی محدثه

پورعیدی محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفاری معصومه

غفاری معصومه

جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گیوزاد علیرضا

گیوزاد علیرضا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذاکری موحده

ذاکری موحده

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آخرتی امیر حسین

آخرتی امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
یوسف زاده محمد

یوسف زاده محمد

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
جوانبخت مینا

جوانبخت مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کوشافر مریم

کوشافر مریم

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قرچه بیدختی امیراسداله

قرچه بیدختی امیراسداله

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقری امیرحسین

باقری امیرحسین

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
راه نشین محمدمهدی

راه نشین محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فولادی پور طاهری امیر حسین

فولادی پور طاهری امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدی فاطمه سادات

احمدی فاطمه سادات

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عاشوری عارف

عاشوری عارف

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 7:06:08 PM
Menu