تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تربت حيدريه

خطیبی امیر صدرا

خطیبی امیر صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

9سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
محمد زاده سعید

محمد زاده سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
عیدی امیرحسین

عیدی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

11سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محبی مهزیار

محبی مهزیار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
بهزاد پور هاشم

بهزاد پور هاشم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
اکبری علی

اکبری علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
تیموری مصطفی

تیموری مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
پور صالحی آرش

پور صالحی آرش

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
حدادی سجاد

حدادی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
اسدی قلعه نی مبین

اسدی قلعه نی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ترکمن زاده شهریار

ترکمن زاده شهریار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
احمد زاده افسانه

احمد زاده افسانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عمرانی مهسا

عمرانی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
برهانی نژاد نفیسه

برهانی نژاد نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مدرس زهرا

مدرس زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صباغ زاده تربتی نگین

صباغ زاده تربتی نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اسکندری فر امیر حسین

اسکندری فر امیر حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسین زاده وحید

حسین زاده وحید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نوریان امیر محمد

نوریان امیر محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
علی زاده بایزیدی ابوالفضل

علی زاده بایزیدی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نواری عارفه

نواری عارفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صنعتی بنهنگی زهرا

صنعتی بنهنگی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
دانای سیوکی پوریا

دانای سیوکی پوریا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نجفی پریسا

نجفی پریسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهلگردی مرتضی

بهلگردی مرتضی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

8سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمد نورزاده نوخندان فاطمه

محمد نورزاده نوخندان فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خسروی سهل آبادی علی

خسروی سهل آبادی علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ذاکری ابوالفضل

ذاکری ابوالفضل

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
رجب زاده یوسف

رجب زاده یوسف

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
عاطفی نژاد علی

عاطفی نژاد علی

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صاحبکار علی

صاحبکار علی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
طاهری تربتی فائزه

طاهری تربتی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اسلامی سپهر

اسلامی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مهدوی فاطمه

مهدوی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پهلوان زهرا

پهلوان زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
اسماعیل پور سمیرا

اسماعیل پور سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عباسی کوثر

عباسی کوثر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رنجبر هانیه

رنجبر هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بلوچی علیرضا

بلوچی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حسن زاده بوری آبادی حسین

حسن زاده بوری آبادی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
یاوری زهرا

یاوری زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
چاکری بیرجندی نعیمه

چاکری بیرجندی نعیمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صالحی مریم

صالحی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شیبانی بهناز

شیبانی بهناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یعقوبی رضا

یعقوبی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
محمدی بایزیدی علیرضا

محمدی بایزیدی علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
امانی علی

امانی علی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زیوری شادی

زیوری شادی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امانی سارا

امانی سارا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کمپانی غزاله

کمپانی غزاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کیهان پور سجاد

کیهان پور سجاد

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
جلالی خیرآبادی سیدمحمدرضا

جلالی خیرآبادی سیدمحمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبدالهیان فائزه

عبدالهیان فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
تدین زهرا

تدین زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معظم پور محمد

معظم پور محمد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسینی بنهنگی سید محدثه

حسینی بنهنگی سید محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
هاشمی فدکی سیدعلی

هاشمی فدکی سیدعلی

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدی ازغندی مجتبی

احمدی ازغندی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدی زینب

احمدی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ذبیحی حصاری فاطمه

ذبیحی حصاری فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شیخی مینو

شیخی مینو

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نمازی نیا نیلوفر

نمازی نیا نیلوفر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمودیان علیرضا

محمودیان علیرضا

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
حشمتی ابوالفضل

حشمتی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبداله پور یلدا

عبداله پور یلدا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کرمئی بهناز

کرمئی بهناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی مهسا

محمدی مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نورمحمدی دریا

نورمحمدی دریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عصاران فاطمه

عصاران فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ابراهیمی امید

ابراهیمی امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عصاران زینب

عصاران زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عسکریان الناز

عسکریان الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهنام زهرا

بهنام زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کمیلی عاطفه

کمیلی عاطفه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فتحعلی امیر رضا

فتحعلی امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امیری الهام

امیری الهام

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کریمی فرزقی کیانا

کریمی فرزقی کیانا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدی اصل عادله

احمدی اصل عادله

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
علی دوست فاطمه زهرا

علی دوست فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نجفی دانیال

نجفی دانیال

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابراهیمی قرائی زهرا

ابراهیمی قرائی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غازی فرح انگیز

غازی فرح انگیز

علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اندیشه مهدیه

اندیشه مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امانی بهناز

امانی بهناز

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دارابی امیر حسن

دارابی امیر حسن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بهرامی راد حسین

بهرامی راد حسین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عصاران حانیه

عصاران حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پاکدل بایگی سیده فاطمه

پاکدل بایگی سیده فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدیان فریده

محمدیان فریده

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سلیمانی چناری فاطمه

سلیمانی چناری فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی یگانه

محمدی یگانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمودیان امیر

محمودیان امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عسکری محمد رضا

عسکری محمد رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نامدار امیر محمد

نامدار امیر محمد

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ترکمانی امیر حسین

ترکمانی امیر حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رحمتی حصاری مبین

رحمتی حصاری مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضوانیان سیده مهسا

رضوانیان سیده مهسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موذنی مائده

موذنی مائده

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دستخوش الهام

دستخوش الهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داعی دوغشکی عطیه

داعی دوغشکی عطیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شکیبا رضا

شکیبا رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معتمدی پور ابوالفضل

معتمدی پور ابوالفضل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اعتمادی فرد مریم

اعتمادی فرد مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدی مهلا

احمدی مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابراهیم پور امیر رضا

ابراهیم پور امیر رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجبیان جواد

رجبیان جواد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فولادی عاطفه

فولادی عاطفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
توسلی سارا

توسلی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خوشنوا فرزاد

خوشنوا فرزاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مولویان ساجده

مولویان ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حاجی مرتضایی زهرا

حاجی مرتضایی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قنبر زاده محمد جواد

قنبر زاده محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بابائی مهناز

بابائی مهناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرخ پی صنوبری الناز

فرخ پی صنوبری الناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
علمدار محمد رضا

علمدار محمد رضا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خانی میثم

خانی میثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زرمهری نازنین

زرمهری نازنین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
یساری عصمت

یساری عصمت

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضازاده زهرا

رضازاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نژادحسین مبینا

نژادحسین مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفری مرتضی

جعفری مرتضی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خندان بکاولی محمد رضا

خندان بکاولی محمد رضا

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یوسفی چناری محمد

یوسفی چناری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قائنی نیاز آبادی سحر

قائنی نیاز آبادی سحر

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حیدری علی

حیدری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ایل بیگی قلعه نی آرین

ایل بیگی قلعه نی آرین

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسماعیل پور مرضیه

اسماعیل پور مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضائی زینب

رضائی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرشچی شهنابادی علی

فرشچی شهنابادی علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ترابی نازنین

ترابی نازنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کاظمی چولانگ محبوبه

کاظمی چولانگ محبوبه

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مصطفوی گرو کیانا

مصطفوی گرو کیانا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
صادقی نسر علی

صادقی نسر علی

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رنجبر زهرا

رنجبر زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عرب فاطمه

عرب فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
معدل محسن

معدل محسن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هوشمند فاطمه

هوشمند فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدزاده داریوش

محمدزاده داریوش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدادادی محمد علی

خدادادی محمد علی

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شعبانی زهرا

شعبانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قرائی تربتی معین

قرائی تربتی معین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
رضائی ازغندی زهرا

رضائی ازغندی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صبوری متینه

صبوری متینه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توکلی معصومه

توکلی معصومه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قربی امیرمحمد

قربی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رجب زاده مهدیه

رجب زاده مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فدوی کنگ سفلی سارا

فدوی کنگ سفلی سارا

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سبوخی سبحان

سبوخی سبحان

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابراهیم پور مریم

ابراهیم پور مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سبزواری پور سارا

سبزواری پور سارا

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلیمی ازغندی زینب

سلیمی ازغندی زینب

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارعیان امیرحسین

زارعیان امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائی زهره

رضائی زهره

هتلداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مظلوم بنهنگی عادله

مظلوم بنهنگی عادله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرسعیدی رشخواری محمدمهدی

میرسعیدی رشخواری محمدمهدی

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوبهار نسرین

نوبهار نسرین

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
وکیلی عارفه

وکیلی عارفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمی سیده سعیده

قاسمی سیده سعیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منتظریان فاطمه

منتظریان فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائی زهرا

رضائی زهرا

هتلداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علی میرزائی ساجده

علی میرزائی ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی زاده نوش آفرین

علی زاده نوش آفرین

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
عبدالهی صنوبری امیر حسین

عبدالهی صنوبری امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مینوئی معین

مینوئی معین

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوروزی شادمهری نرجس

نوروزی شادمهری نرجس

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهادی مصطفی

فرهادی مصطفی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانیان فهندری محمد

رمضانیان فهندری محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفا سید محمد

صفا سید محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ثابتی مقدم فاطمه

ثابتی مقدم فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قلی پور حجت

قلی پور حجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقائی محدثه

آقائی محدثه

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منصوری منصوره

منصوری منصوره

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسین نیا الهه

حسین نیا الهه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
وفائی نژاد حسین

وفائی نژاد حسین

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خدادوست مهشاد

خدادوست مهشاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائی وحید

رضائی وحید

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحیمی رودمعجنی هدی

رحیمی رودمعجنی هدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعیل پور حاجی یار نازنین

اسمعیل پور حاجی یار نازنین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آرازش ساجده

آرازش ساجده

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرادزاده بندبیشه مریم

مرادزاده بندبیشه مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آزادی کاریزکی نسیم

آزادی کاریزکی نسیم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ایوبی فریبا

ایوبی فریبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حافظ تربتی مهدیه

حافظ تربتی مهدیه

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی خیرآبادی سیدمحمد

محمدی خیرآبادی سیدمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محسن نیا فاطمه

محسن نیا فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زرین صدف فاطمه

زرین صدف فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
غلامزاده فاطمه

غلامزاده فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قنادطوسی علی

قنادطوسی علی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بخشی فاطمه

بخشی فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلیمان پور تمام مهدی

سلیمان پور تمام مهدی

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدیان فاطمه

احمدیان فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خسروی مطلق سجاد

خسروی مطلق سجاد

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دولتخواه الهام

دولتخواه الهام

اديان وعرفان|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسدیان امیرحسین

اسدیان امیرحسین

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مسعودی حصاری سجاد

مسعودی حصاری سجاد

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوی کیا سیدمحمد

موسوی کیا سیدمحمد

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صباغیان سارا

صباغیان سارا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بابیزان رویا

بابیزان رویا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
وفاخواه تهمینه

وفاخواه تهمینه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شجاعی کاریزکی حسین

شجاعی کاریزکی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مولوی قلعه نی مصطفی

مولوی قلعه نی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خدابخشی اسماء

خدابخشی اسماء

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رجبی امیرحسین

رجبی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
یوسفی حمید

یوسفی حمید

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
یوسف زاده شهن آبادی علی

یوسف زاده شهن آبادی علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
امیری علی اکبرخانی علی

امیری علی اکبرخانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:22:33 AM
Menu