نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نيشابور

حسینی نجمه سادات

حسینی نجمه سادات

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
کیکاوسی عادل

کیکاوسی عادل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
شکرانی شیما

شکرانی شیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
قدمگاهی حمیدرضا

قدمگاهی حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
بیات ترک علی

بیات ترک علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
سلیمانی کیوان

سلیمانی کیوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
مرکبی فاطمه سادات

مرکبی فاطمه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ابریشمی محمد امین

ابریشمی محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
بازوبندی علی

بازوبندی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
فروزان کیا پویا

فروزان کیا پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
محمدی فائزه

محمدی فائزه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حیدری الهه

حیدری الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
میرچراغ سجاد

میرچراغ سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آتشگاهی الهام سادات

آتشگاهی الهام سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مشکانی محمد

مشکانی محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
گنجعلی احمدرضا

گنجعلی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شورورزی رویا

شورورزی رویا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
طاهر زاده سجاد

طاهر زاده سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
پهلوان زاده پیمان

پهلوان زاده پیمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بوژمهرانی نرگس

بوژمهرانی نرگس

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
قندی امیرحسین

قندی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
روح آبادی الیاس

روح آبادی الیاس

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
محمدی مژگان

محمدی مژگان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
افزا مریم

افزا مریم

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
گلقندشتی زهرا

گلقندشتی زهرا

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
زوار حمیدرضا

زوار حمیدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
کرمانی کیمیا

کرمانی کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
میرزا بیاتی عاطفه

میرزا بیاتی عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
درودی مهتاب

درودی مهتاب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محسنی فرشته

محسنی فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
امین نژاد سینا

امین نژاد سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رجائی فرزانه

رجائی فرزانه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فیض آبادی علی

فیض آبادی علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
کمیلیان نیما

کمیلیان نیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
باغشنی علی

باغشنی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
فیض آبادی ابوالفضل

فیض آبادی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
نقابی علی

نقابی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شورگشتی حامد

شورگشتی حامد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ارباب تهمینه

ارباب تهمینه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سپهریان سینا

سپهریان سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قربانی پوریا

قربانی پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
تراب بیگی فرزانه

تراب بیگی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مشعوفی روزبه

مشعوفی روزبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مشعوفی رضا

مشعوفی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
برزنونی مهسا

برزنونی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شوریابی الهام

شوریابی الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قدوسی مهدی

قدوسی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عابدین زاده مصطفی

عابدین زاده مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جلال آبادی حسین

جلال آبادی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دهنوی امیرحسین

دهنوی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صفایی زهرا

صفایی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علیشاهی علی

علیشاهی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کریمی سینا

کریمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بوژانی امیرحسین

بوژانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شفیعی شهرزاد

شفیعی شهرزاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بیاتی آرزو

بیاتی آرزو

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قرونه مصطفی

قرونه مصطفی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رجایی ایمان

رجایی ایمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محسن آبادی علیرضا

محسن آبادی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حیدرآبادی یونس

حیدرآبادی یونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
موسوی نژاد سیدمهدی

موسوی نژاد سیدمهدی

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
سلیمانی مریم

سلیمانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدآبادی علی

احمدآبادی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امیریانی امیرمهدی

امیریانی امیرمهدی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
غبدیان زینب

غبدیان زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سپهریان سروش

سپهریان سروش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صادقی حسین

صادقی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دهنوی فرشته

دهنوی فرشته

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فضایلی شیوا

فضایلی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
دلدار امیر

دلدار امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صالح آبادی مهسا

صالح آبادی مهسا

گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
راستگو کیان مهر

راستگو کیان مهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محیطی امیرحسین

محیطی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عصمتی نازنین

عصمتی نازنین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

زبان
سه چوبی سمیرا

سه چوبی سمیرا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
افتخاری محمد

افتخاری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جابری خواه فاطمه

جابری خواه فاطمه

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی نجمه

محمدی نجمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
برفرازی یگانه

برفرازی یگانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی امیرمحمد

محمدی امیرمحمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اکبری کیمیا

اکبری کیمیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تکلوابدالی صبا

تکلوابدالی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
راد سپیده

راد سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
درودی نجمه

درودی نجمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قرونه محسن

قرونه محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
هاشمی صدر مریم سادات

هاشمی صدر مریم سادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهنوخلجی فاطمه

دهنوخلجی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حکیمی ناهید

حکیمی ناهید

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاتحی نیا محمدرضا

فاتحی نیا محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
میرزائی علی

میرزائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خیاط امیر علی

خیاط امیر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محروقی مریم

محروقی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امینی نرگس

امینی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عرب برزو سجاد

عرب برزو سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رضایی ثانی مبینا سادات

رضایی ثانی مبینا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آتشگاهی شهرزاد سادات

آتشگاهی شهرزاد سادات

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رستمی نگین

رستمی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صدقیان معین

صدقیان معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شفیعی یگانه

شفیعی یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لطفی زینب

لطفی زینب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موشانی مهدیه

موشانی مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سودمند الهام

سودمند الهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بزغانی فاطمه

بزغانی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
هاشم نژاد الهه

هاشم نژاد الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فدائیان فربد

فدائیان فربد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسینی سیدحسین

حسینی سیدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عسکری محمدسعید

عسکری محمدسعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قدمگاهی نرگس سادات

قدمگاهی نرگس سادات

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فشائی فاطمه

فشائی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سعیدی نیایش

سعیدی نیایش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی سیدیحیی

حسینی سیدیحیی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طاهری حسین

طاهری حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عشقی سارا

عشقی سارا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حجتی نسب کامران

حجتی نسب کامران

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسینی مهدیه سادات

حسینی مهدیه سادات

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضوی کوثرسادات

رضوی کوثرسادات

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کرمانی فائزه

کرمانی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرهادی منش زهره

فرهادی منش زهره

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
غرقی مریم

غرقی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آهویی ابوالفضل

آهویی ابوالفضل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علوی فاطمه سادات

علوی فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرکبی کیانا

مرکبی کیانا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری سمانه

جعفری سمانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علیزاده دزفولی نژاد پریا

علیزاده دزفولی نژاد پریا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پشم چی محمد

پشم چی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عباسی هدیه سادات

عباسی هدیه سادات

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سرچاهی یگانه

سرچاهی یگانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دماوندی فاطمه

دماوندی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آریایی راد ساناز

آریایی راد ساناز

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صالحی الهه

صالحی الهه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمی فر پریسا سادات

هاشمی فر پریسا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نعیم آبادی متین

نعیم آبادی متین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حیدری علی

حیدری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حیدری امیرمحمد

حیدری امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صالحی تبار ستایش

صالحی تبار ستایش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بلوچی ملیحه

بلوچی ملیحه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
لوح احمدرضا

لوح احمدرضا

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امامیان صفورا سادات

امامیان صفورا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
توزنده جانی مهدی

توزنده جانی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دهنو خلجی علی اکبر

دهنو خلجی علی اکبر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زیدری ریحانه

زیدری ریحانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهاری نژاد سجاد

بهاری نژاد سجاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احسانی تبار فاطمه

احسانی تبار فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مقدادی نیا فاطمه

مقدادی نیا فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
درودی زهره

درودی زهره

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خسروی یوسف

خسروی یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لگزیان فاطمه

لگزیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصغری فرزانه

اصغری فرزانه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عمارلو زهرا

عمارلو زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدی رحیمه

محمدی رحیمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فخری امیرحسین

فخری امیرحسین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خداداد محمد

خداداد محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مشکانی زهرا

مشکانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورمحبی علیرضا

پورمحبی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یوسفی سینا

یوسفی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داراشانی وحید

داراشانی وحید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سوقندی مریم

سوقندی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوی عمادی فاطمه سادات

موسوی عمادی فاطمه سادات

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داودی امیر محمد

داودی امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پاک نژاد پیمان

پاک نژاد پیمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بهروزیه هانیه

بهروزیه هانیه

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
گرمابی جواد

گرمابی جواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نقدبیشی فاطمه

نقدبیشی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فتح آبادی مهلا

فتح آبادی مهلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانی فرشته

دهقانی فرشته

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مقدم نیا امیر

مقدم نیا امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
موسوی تبار سیدمهزیار

موسوی تبار سیدمهزیار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صحت پوریا

صحت پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اکرامی یاسمین سادات

اکرامی یاسمین سادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تقی آبادی عباس

تقی آبادی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کاریزان حسام الدین

کاریزان حسام الدین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدثانی نازنین

محمدثانی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غیاثی امیرحسین

غیاثی امیرحسین

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هراتی هدیه

هراتی هدیه

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پاک نژاد پیام

پاک نژاد پیام

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
نقدبیشی سمانه

نقدبیشی سمانه

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسن آبادی ریحانه

حسن آبادی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امید مرتضی

امید مرتضی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
حسینی هلیاسادات

حسینی هلیاسادات

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آریاکیان زینب

آریاکیان زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شمسی زهرا

شمسی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قندهاری مریم

قندهاری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانی امیرمحمد

قربانی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حضرتی محمدامین

حضرتی محمدامین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسی آبادی فائزه

موسی آبادی فائزه

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خوشرو علیرضا

خوشرو علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

اديان وعرفان|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شریفان زهرا

شریفان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
راه چمندی الهام

راه چمندی الهام

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
کمالی سجاد

کمالی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مدرسی نژاد فاطمه

مدرسی نژاد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سهیلی مقدم هانیه

سهیلی مقدم هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پویا محمد

پویا محمد

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فضلی سجاد

فضلی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سیرجانی زهرا

سیرجانی زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
حسینی کیا فرزانه سادات

حسینی کیا فرزانه سادات

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسینی سید امیر

حسینی سید امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رسولی حانیه سادات

رسولی حانیه سادات

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سرچاهی زهرا

سرچاهی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بهشتی سیدامیرمحمد

بهشتی سیدامیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدخانی فرزانه

محمدخانی فرزانه

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
ابراهیمیان صالح

ابراهیمیان صالح

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
واعظ نیا آیدا

واعظ نیا آیدا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
علی اکبری راضیه

علی اکبری راضیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امینی زهرا

امینی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حیدرآبادی نگین

حیدرآبادی نگین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسماعیلی محمدرضا

اسماعیلی محمدرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پروانه آیدا

پروانه آیدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی مریم سادات

حسینی مریم سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلیمانی نیا سهیل

سلیمانی نیا سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
داوریان محمدحسین

داوریان محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هراتی اسماء

هراتی اسماء

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
حسینی سیدامین محمد

حسینی سیدامین محمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لشکری معصومه

لشکری معصومه

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دستجردی ریحانه

دستجردی ریحانه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غفاریان محمدرضا

غفاریان محمدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
درودی الهام

درودی الهام

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رجبی مسعود

رجبی مسعود

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدآبادی عباس

احمدآبادی عباس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صابریان نوشین

صابریان نوشین

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یعقوبی کوثر

یعقوبی کوثر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مقداری مهدیه

مقداری مهدیه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرشدلو شقایق

مرشدلو شقایق

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گرایلی مهرانا

گرایلی مهرانا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عارفیان امید

عارفیان امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الیشه مهناز

الیشه مهناز

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صادقی عاطفه

صادقی عاطفه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی سیدمحمدحسین

حسینی سیدمحمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهربانی عاطفه

مهربانی عاطفه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کمیلی سارا

کمیلی سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اردمه فاطمه

اردمه فاطمه

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حصاری مهلا

حصاری مهلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سرچاهی معصومه

سرچاهی معصومه

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شمس بهار

شمس بهار

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کاریزنوی سکینه

کاریزنوی سکینه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدی نگار

احمدی نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عسکری محمد

عسکری محمد

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
نظری فرد حامد

نظری فرد حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رزازیانی بهنوش

رزازیانی بهنوش

ارتباطتصويري|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
دامنجانی مائده

دامنجانی مائده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دستجردی فاطمه

دستجردی فاطمه

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بوژمهرانی فاطمه

بوژمهرانی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نجفی محمدصادق

نجفی محمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناصری هدیه

ناصری هدیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورفاطمی فاطمه

پورفاطمی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کاریزنوی محسن

کاریزنوی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهانی زهرا

زهانی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطار محمد

عطار محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گل میشی زهره

گل میشی زهره

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سعادتی جواد

سعادتی جواد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جان نثار یاسمن

جان نثار یاسمن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حشمتی توحید

حشمتی توحید

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوی مطلق راحله سادات

موسوی مطلق راحله سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهرامی سبحان

بهرامی سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صابری فرد مریم

صابری فرد مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تقی زاده فاطمه

تقی زاده فاطمه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قشقایی حامد

قشقایی حامد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائی جلیل

رضائی جلیل

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستگاری سمیرا

رستگاری سمیرا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لگزیان پدرام

لگزیان پدرام

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شوریابی امیرمحمد

شوریابی امیرمحمد

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مولایی فاطمه

مولایی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قرائی نژاد سجاد

قرائی نژاد سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وزیری مهدی

وزیری مهدی

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
سلیمان نژاد سهیل

سلیمان نژاد سهیل

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابریشمیان علی

ابریشمیان علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نصرآبادی یونس

نصرآبادی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موثقی سیدامیرحسین

موثقی سیدامیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
لطفی علی

لطفی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زروندی محمد

زروندی محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی سیدامیر

حسینی سیدامیر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کاریزنوی مهیا

کاریزنوی مهیا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بخشعلی پدرام

بخشعلی پدرام

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسفی رقیه

یوسفی رقیه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسینی راد الهام سادت

حسینی راد الهام سادت

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرشدلو رسول

مرشدلو رسول

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهربانی مائده

مهربانی مائده

ارتباطتصويري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
کرمانی فرزانه

کرمانی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جازندری ملیکه

جازندری ملیکه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بلوچ سجاد

بلوچ سجاد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یاسینی مصطفی

یاسینی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسینی راد الهه سادات

حسینی راد الهه سادات

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یوسفی الهام

یوسفی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صمدیه محمدحسین

صمدیه محمدحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
کاوسی نیا پگاه

کاوسی نیا پگاه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجتی نسب احسان

حجتی نسب احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفی حدیثه

لطفی حدیثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قره باغی زهره

قره باغی زهره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مغولی علی

مغولی علی

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگهبان هادی

نگهبان هادی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مقصودی حسین

مقصودی حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی ناهید

محمدی ناهید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شرافتی پور مهلا

شرافتی پور مهلا

مجسمه سازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
میرزاده سیدسینا

میرزاده سیدسینا

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
شورگشتی سجاد

شورگشتی سجاد

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نبوی نامقی سیدعلی

نبوی نامقی سیدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حصاری زهرا

حصاری زهرا

تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حیدری سعیده

حیدری سعیده

باستان شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شورورزی زهرا

شورورزی زهرا

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمتی مجتبی

نعمتی مجتبی

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلوکی محمد

بلوکی محمد

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رئوفیان رشید

رئوفیان رشید

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرزانی مرضیه سادات

مرزانی مرضیه سادات

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حیدری الهام

حیدری الهام

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قره باغی حمیدرضا

قره باغی حمیدرضا

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فروزش امید

فروزش امید

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاکری مینا

شاکری مینا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انسا حسین

انسا حسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دولابی منصور

دولابی منصور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نخعی نرگس

نخعی نرگس

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خیرآبادی ابوالفضل

خیرآبادی ابوالفضل

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سماواتی ریحانه

سماواتی ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحمانی مبینا

رحمانی مبینا

نقاشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
قائمی آیدا

قائمی آیدا

ارتباطتصويري|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
افخمی سیدجلال

افخمی سیدجلال

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی ثانی راحله

محمدی ثانی راحله

عکاسي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
باری حسین

باری حسین

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امینیان مقدم سحر

امینیان مقدم سحر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سکاکی محمدامین

سکاکی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
برزنونی امیرحسین

برزنونی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاخری فر مبینا

فاخری فر مبینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کیوان مریم

کیوان مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
داغستانی زهرا

داغستانی زهرا

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
آردی سودابه

آردی سودابه

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رباطی ساجده

رباطی ساجده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسینی سیده شقایق

حسینی سیده شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حصاری سارا

حصاری سارا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سیرجانی سیما

سیرجانی سیما

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کرامتی پور ریحانه

کرامتی پور ریحانه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عاطفی بهشاد

عاطفی بهشاد

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
امجد محمدمهدی

امجد محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جلالی پناه مهدیه

جلالی پناه مهدیه

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مومنی پور عاطفه

مومنی پور عاطفه

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدی آیلین

محمدی آیلین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کرمانی مبینا

کرمانی مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مروی علیرضا

مروی علیرضا

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
افروز نیا علیرضا

افروز نیا علیرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
طاهری فر حسین

طاهری فر حسین

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درودی محدثه

درودی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حبشی هلیا

حبشی هلیا

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
بتوئی محمدرضا

بتوئی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شوریابی عرفان

شوریابی عرفان

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ابوصالحی علی

ابوصالحی علی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رزمخواه محمدرضا

رزمخواه محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طالبی علی

طالبی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
گرمابی امیر

گرمابی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خوشنودی امیرحسین

خوشنودی امیرحسین

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس زيراب درسوادکوه مازندران

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خرم آبادی میترا

خرم آبادی میترا

زبان وادبيات الماني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
امارلو مهدی

امارلو مهدی

ارتباطتصويري|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
احمدی سیدعلی

احمدی سیدعلی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قدمگاهی فائزه

قدمگاهی فائزه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عفیفه امیرحسین

عفیفه امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 9:49:11 AM
Menu