مشهد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مشهد

بخشنده امیر

بخشنده امیر

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

9سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
عرب نرگس

عرب نرگس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده مقدم ملیکا

اسمعیل زاده مقدم ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
میرزائی فاطمه سادات

میرزائی فاطمه سادات

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
قابل حمیدرضا

قابل حمیدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
رستمی صهبا

رستمی صهبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
محمدی هستی

محمدی هستی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
سرائی زهرا

سرائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
مقربی طاهره

مقربی طاهره

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
معجمی زهرا

معجمی زهرا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
آتش کار حانیه

آتش کار حانیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
ذوالفقاران کرمانی محمد

ذوالفقاران کرمانی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
صادقی بهناز

صادقی بهناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
خوشرو نژاد یگانه

خوشرو نژاد یگانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
ملک پور امیرحسین

ملک پور امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
عشرتی عاطفه

عشرتی عاطفه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
قربانی صابر فاطمه

قربانی صابر فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
طیبی محمدحسین

طیبی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ابوالحسنی علی

ابوالحسنی علی

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رشیدی نیلوفر

رشیدی نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
امیریان زهرا

امیریان زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مظاهری امیر حسین

مظاهری امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
شهاب احمدی پردیس

شهاب احمدی پردیس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
پاکیزه یزدی سیدمحمدرضا

پاکیزه یزدی سیدمحمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
شیرازی محمد

شیرازی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ساداتیان سارا

ساداتیان سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فاطمی مهشید

فاطمی مهشید

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رجاییان امیرحسین

رجاییان امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قانعی میر فضل اله نسترن

قانعی میر فضل اله نسترن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمودی زو مصطفی

محمودی زو مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
موسوی محسن

موسوی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نبوی فرد درسا

نبوی فرد درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شهابی نفیسه

شهابی نفیسه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عرفانی زهرا

عرفانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بیاتی بهاره

بیاتی بهاره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حیدری سید حسام

حیدری سید حسام

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سلیمیان سحر

سلیمیان سحر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
آموزگار علیرضا

آموزگار علیرضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بسکابادی امیررضا

بسکابادی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نظیفی محمدجواد

نظیفی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صمیمی هومن

صمیمی هومن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اسفندیاری ملیکا

اسفندیاری ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
تاجیک حدود

تاجیک حدود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
باقری حسینی سارا

باقری حسینی سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بخت رونده زهرا

بخت رونده زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدی حمیدرضا

محمدی حمیدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دوغایی مقدم روژینا

دوغایی مقدم روژینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صمدی زهرا

صمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قنادان کیانا

قنادان کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آهقی خرمازرد مهدی

آهقی خرمازرد مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
طیبی امیرمحمد

طیبی امیرمحمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بختیاری آغویی میثم

بختیاری آغویی میثم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رسولی امیررضا

رسولی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
لعل فاطمه

لعل فاطمه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نامور نگین

نامور نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسین زاده سجاد

حسین زاده سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آقائی محمد

آقائی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
باوفا اتنا

باوفا اتنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جددی حسن

جددی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نامور نگار

نامور نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فتاح علیرضا

فتاح علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
امینی محدثه

امینی محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محبی فرد نسرین

محبی فرد نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قمری صبا

قمری صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
میر شبی فاطمه

میر شبی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مشیری سلمان

مشیری سلمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ذوالفقاری نسب علی

ذوالفقاری نسب علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طایفی اشکان

طایفی اشکان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زهدی احسان

زهدی احسان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قادری سجاد

قادری سجاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جندقی محمدعلی

جندقی محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طباطبایی سیدیوسف

طباطبایی سیدیوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
گیلانی شیروانی عاطفه

گیلانی شیروانی عاطفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
موثقی دلارام

موثقی دلارام

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زارعی امین

زارعی امین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فتح آبادی امیرحسین

فتح آبادی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سلیمانی تیموری اویس

سلیمانی تیموری اویس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
توسلی فهیمه

توسلی فهیمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علی زاده بیتا

علی زاده بیتا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سعید عسکری حسین

سعید عسکری حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قفلچی امیرعلی

قفلچی امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خانی مهشید

خانی مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شکاری علیرضا

شکاری علیرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شکیبا محمدرضا

شکیبا محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سیفی فرانک

سیفی فرانک

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کامل حدادان محمد

کامل حدادان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طالبی محمد

طالبی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
گندم رو آرمین

گندم رو آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طبسی کاخکی فربد

طبسی کاخکی فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه السادات

موسوی فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نیکویی زاده پوریا

نیکویی زاده پوریا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
افشارگلی محمدرضا

افشارگلی محمدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جنگی علی

جنگی علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قیامی زهرا

قیامی زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
راعی فاطمه

راعی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضاییان بیلندی نجمه

رضاییان بیلندی نجمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قراییان احمدرضا

قراییان احمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباسیان توپکانلو رضا

عباسیان توپکانلو رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
انصاری لائین عارفه

انصاری لائین عارفه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زنگنه مهرناز

زنگنه مهرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رادبوی مهسا

رادبوی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تقی زاده فریمانی پری ناز

تقی زاده فریمانی پری ناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خیری قدم رضا

خیری قدم رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مفیدی سید علی

مفیدی سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
معین السادات رضا

معین السادات رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
میرزاحسین زاده مقدم زهرا

میرزاحسین زاده مقدم زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسماعیلی فائزه

اسماعیلی فائزه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
براتی مهدی

براتی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بزمی مقدم ایمان

بزمی مقدم ایمان

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کرباسی سینا

کرباسی سینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسن پور محمدمهدی

حسن پور محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تفضلی نازنین

تفضلی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
موسی زاده ساجده

موسی زاده ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رادمرد مهدی

رادمرد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فتاحی علیرضا

فتاحی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خیاط احمد

خیاط احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فیروزی علی

فیروزی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسینی محمد

حسینی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شجاعی دنیا سادات

شجاعی دنیا سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کوهستانی فرناز

کوهستانی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهروزیان فیض آباد زهرا

بهروزیان فیض آباد زهرا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
غلامزاده فاطمه

غلامزاده فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جعفرپور پریا

جعفرپور پریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تقوی شیخ ستاره

تقوی شیخ ستاره

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عاشوری علی

عاشوری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسدی اسما

اسدی اسما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شفیعی سروش

شفیعی سروش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پارسا فرزاد

پارسا فرزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ذوالفقاری زهرا سادات

ذوالفقاری زهرا سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی اکبر

حسینی سیدعلی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورعلی روزبه

پورعلی روزبه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهدوی سیوکی کیا

مهدوی سیوکی کیا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
درخشی زهرا

درخشی زهرا

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بنی اسد مهلا

بنی اسد مهلا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محتشمی فرد علی

محتشمی فرد علی

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسماعیلی رضا

اسماعیلی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صلاحی نژاد سیدمحمد

صلاحی نژاد سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زارع پریسا

زارع پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کوچک زاده زهرا

کوچک زاده زهرا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسلامی فاطمه

اسلامی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جاوید زینب سادات

جاوید زینب سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
یمینی عارفه

یمینی عارفه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نقابی محبوبه

نقابی محبوبه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شیخ مهدی

شیخ مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فارسی مهشید

فارسی مهشید

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدی حمیده

احمدی حمیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفرپور کیمیا

جعفرپور کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سعادتی درسا

سعادتی درسا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قلی پور مقدم مهدی

قلی پور مقدم مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهرامی زاده وحید

بهرامی زاده وحید

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
براتی امید

براتی امید

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سراجه رضا

سراجه رضا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
براتی علی

براتی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
علی اکبری امیررضا

علی اکبری امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غلامی چناران یزدان

غلامی چناران یزدان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
لطیفیان علاف عرفان

لطیفیان علاف عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاشمی سیدعلی

هاشمی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
وحدانی مریم

وحدانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پهلوان هاشمی امیرحسین

پهلوان هاشمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صدرآبادی زهرا

صدرآبادی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حزب الهی نازنین

حزب الهی نازنین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضازاده سارا

رضازاده سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریم زاده محمد

کریم زاده محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چمنی پوریا

چمنی پوریا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ساعی حسینی حانیه

ساعی حسینی حانیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
میرزایی قهرمانلو کیان

میرزایی قهرمانلو کیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
توده نشتی فانی فرزین

توده نشتی فانی فرزین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضائیان میترا

رضائیان میترا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ضمیری فائزه

ضمیری فائزه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آخوندیان صالحه

آخوندیان صالحه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حلیمی محمد

حلیمی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهیم نژاد حسین

ابراهیم نژاد حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غیور متین

غیور متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاضی زاده هاشمی محمدعلی

قاضی زاده هاشمی محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیبانی نگین

شیبانی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آراسته نوده امیرمحمد

آراسته نوده امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خسرومنش هلیا

خسرومنش هلیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمی مریم

فاطمی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بینش رضا

بینش رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عین افشار نگار

عین افشار نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مظلوم محمدمهدی

مظلوم محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آزاد فاطمه

آزاد فاطمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حامدیان علیرضا

حامدیان علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ظریف مقدم امیرحسین

ظریف مقدم امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پیله ور الهام

پیله ور الهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اقوامی علی

اقوامی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اقوامی امیر

اقوامی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جوان بخت فاطمه

جوان بخت فاطمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ترکستانی ملیکا

ترکستانی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احسانی الهام

احسانی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فقفوری عطیه

فقفوری عطیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
باجوری احمد

باجوری احمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوری زه اب کیمیا

نوری زه اب کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خرمی مشهدی شهریار

خرمی مشهدی شهریار

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طوسی سوده

طوسی سوده

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قنوات علی

قنوات علی

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پوراکبر عرفان

پوراکبر عرفان

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مجتهد سیستانی مریم

مجتهد سیستانی مریم

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ظهوریان علیرضا

ظهوریان علیرضا

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمودی احسان

محمودی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نجف زاده اشرفی ملیکا

نجف زاده اشرفی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افشار الیاس

افشار الیاس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ذوالجلالی هما

ذوالجلالی هما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قسمتی رضا

قسمتی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ظهیری آرشام

ظهیری آرشام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خدابخشی محمد

خدابخشی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یوسف مصری امیرمهدی

یوسف مصری امیرمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلیمانی مهر زهرا

سلیمانی مهر زهرا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرتضوی سیده مینا

مرتضوی سیده مینا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدی حانیه

احمدی حانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دشتی کوثر

دشتی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حقی نگین سادات

حقی نگین سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آقاسی زاده امیرعلی

آقاسی زاده امیرعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدپور آرین

احمدپور آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسحاقی محمد

اسحاقی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قدسی محمد

قدسی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خواجوی مهرناز

خواجوی مهرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حاجی زاده محمودرضا

حاجی زاده محمودرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کاظمی تبار مصطفی

کاظمی تبار مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قلی پور میلاد

قلی پور میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سیفی حانیه

سیفی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حیدر آبادی هلیا

حیدر آبادی هلیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رجبی طاها

رجبی طاها

گياه پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آروین آی سا

آروین آی سا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفایی صبا

صفایی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فکور ریحانه

فکور ریحانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسینی سیدحسین

حسینی سیدحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرشاهی ترانه

میرشاهی ترانه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قربان نژاد مبینا

قربان نژاد مبینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باری عرفان

باری عرفان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مفردیان محمدرضا

مفردیان محمدرضا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رادفر محمد امین

رادفر محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبدالهی فر امیرمحمد

عبدالهی فر امیرمحمد

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
الداغی عارف

الداغی عارف

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضازاده فخار سیدآریا

رضازاده فخار سیدآریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صادقی مقدم مهدیس

صادقی مقدم مهدیس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاهی مهلا

شاهی مهلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کریم زاده صبا

کریم زاده صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میکائیلی پارسا

میکائیلی پارسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غشلاقی زهرا

غشلاقی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدزاده محمدجواد

محمدزاده محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مودی مریم

مودی مریم

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نادی اسما

نادی اسما

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ساقی مبینا

ساقی مبینا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدیزاده راد حامد

مهدیزاده راد حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آزاد فاطمه

آزاد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رجبی خامسی سیما

رجبی خامسی سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلامی علیرضا

سلامی علیرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مومنی یزدی محمدرضا

مومنی یزدی محمدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اکبری چاه کبوتری ایمان

اکبری چاه کبوتری ایمان

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عزتی محمدمهدی

عزتی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دبیری سیدسروش

دبیری سیدسروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اقبالیان محمد

اقبالیان محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کربلایی رضا

کربلایی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
متقی پور زهرا

متقی پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فضلی بزاز یکتا

فضلی بزاز یکتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهنوی بیتا

دهنوی بیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسم زاده شیما

قاسم زاده شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بازوبندی مطهره

بازوبندی مطهره

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهریزی نگار

مهریزی نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شکیبایی حنانه

شکیبایی حنانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کاظمی حسین

کاظمی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رجائیان رامین

رجائیان رامین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گنجعلی علی اصغر

گنجعلی علی اصغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شمشیریان امیرحسین

شمشیریان امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امیری دلوئی زهرا

امیری دلوئی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علی اکبر خانی امیررضا

علی اکبر خانی امیررضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
لطفیان علی

لطفیان علی

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعی اسما

زارعی اسما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اکبری زینب

اکبری زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحمان ولی تکتم

رحمان ولی تکتم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابویسانی فاطمه

ابویسانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روشن مجتبی

روشن مجتبی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هاشمیان سیده ریحانه

هاشمیان سیده ریحانه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جاهد یلدا

جاهد یلدا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پدرام راد کیارش

پدرام راد کیارش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غفاریان شادلو احمدرضا

غفاریان شادلو احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهریار شهریار

مهریار شهریار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نصرآبادی عادل

نصرآبادی عادل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هادیزاده زکیه

هادیزاده زکیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نعمتی زاده مونا

نعمتی زاده مونا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گنجعلی امیرحسین

گنجعلی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عسگری جیران

عسگری جیران

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سبحانی سینا

سبحانی سینا

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راستگو ابوالفضل

راستگو ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدمیغانی یلدا

احمدمیغانی یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زنگنه جعفر

زنگنه جعفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وحیدی پوریا

وحیدی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوری مریم

نوری مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهرآرا معین

مهرآرا معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرقانی محمدامین

فرقانی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آزاد فائزه

آزاد فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غیور امیرحسین

غیور امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سرابندی ساجد

سرابندی ساجد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کاخکی مائده

کاخکی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عطایی یاسمن

عطایی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خاکساری محمدنوید

خاکساری محمدنوید

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فروغی فرشاد

فروغی فرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کوهستانی ایمان

کوهستانی ایمان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
به آبادی هدک شهریار

به آبادی هدک شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قاسم پور مهسا

قاسم پور مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقانی سجاد

دهقانی سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خیرخواه سیمین دخت

خیرخواه سیمین دخت

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زوار محمدجواد

زوار محمدجواد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
چشمی مهسا

چشمی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
میر شفیعی سیده ملیکا

میر شفیعی سیده ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روستایی فیروز آباد کیاندخت

روستایی فیروز آباد کیاندخت

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمد آبادی مهدی

احمد آبادی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کاووسی کیمیا

کاووسی کیمیا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ذوقی سیده کیمیا

ذوقی سیده کیمیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سیاوشی نیلوفر

سیاوشی نیلوفر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهیمی فرزاد

ابراهیمی فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آزادی مهسا

آزادی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باقریه کیانا

باقریه کیانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غرویان منا

غرویان منا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
میکائیلی پانته آ

میکائیلی پانته آ

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسین زاده محمدامین

حسین زاده محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تاج دینی یاسمین

تاج دینی یاسمین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سبحانی سیدمصطفی

سبحانی سیدمصطفی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طاهری نرگس

طاهری نرگس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دربان خالصی مهلا

دربان خالصی مهلا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سراوانی شیرین

سراوانی شیرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفعتی مهدی

رفعتی مهدی

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورآذین رضا

پورآذین رضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدوی سیدسبحان

مهدوی سیدسبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجبی نیازآبادی ریحانه

رجبی نیازآبادی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسدی سارا

اسدی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نیلی ثانی ویانا

نیلی ثانی ویانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جهان پناه نگار

جهان پناه نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدی مطهره

احمدی مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شریفی امیرحسین

شریفی امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
براتی سماء

براتی سماء

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهبودی سیاوش

بهبودی سیاوش

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرزان پریماه

فرزان پریماه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقری علی

باقری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رمضان زاده محمدعرفان

رمضان زاده محمدعرفان

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خوجه علی ایمان

خوجه علی ایمان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی مقدم مریم

حسینی مقدم مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملازم قمی علی

ملازم قمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طاهری سیده نرجس

طاهری سیده نرجس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خان میرزایی سینا

خان میرزایی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
وفایی سینا

وفایی سینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجار زهرا

نجار زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ثابتی ساجده

ثابتی ساجده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یوسفی مریم

یوسفی مریم

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مجردبهره احسان

مجردبهره احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خورشاهی امین

خورشاهی امین

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یوسفیان نیکناز

یوسفیان نیکناز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
همتی نجمه

همتی نجمه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گیلانیان صدف

گیلانیان صدف

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نصیری کوثر

نصیری کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
متولی مهلا

متولی مهلا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بذرگری محمدرضا

بذرگری محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شیدا موسی

شیدا موسی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نقدی فاطمه

نقدی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
علوی مقدم سیده مریم

علوی مقدم سیده مریم

روانشناسي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
داوری مرجان

داوری مرجان

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ساروقی محمد

ساروقی محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رنجبر میثم

رنجبر میثم

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفری مهلا

جعفری مهلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قربانی مقدم ثمین

قربانی مقدم ثمین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهزادیان صبا

بهزادیان صبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اورعی کریمی محمدرضا

اورعی کریمی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شریعت مغانی مهتاسادات

شریعت مغانی مهتاسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امتحانی زهرا

امتحانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسامی محمد جواد

حسامی محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شکفته رادین

شکفته رادین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدیان فرزاد

محمدیان فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ثاقب صادقی زهرا

ثاقب صادقی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وظیفه دوست سعیده

وظیفه دوست سعیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسی گیو شاد محمد حسین

عباسی گیو شاد محمد حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ترکی مهدی

ترکی مهدی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
افروغ سیدعلی

افروغ سیدعلی

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حق پناه امیرحسین

حق پناه امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملایی ملیکا

ملایی ملیکا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توکلی تارا

توکلی تارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناصری تکلو مهدی

ناصری تکلو مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قره داشی سماء

قره داشی سماء

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اکرمی کارغش پوریا

اکرمی کارغش پوریا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منصف امیرحسین

منصف امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عارضی سیدشاهین

عارضی سیدشاهین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برات علی زاده علی

برات علی زاده علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قدرتی دلارام

قدرتی دلارام

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جلالی گلبرگ

جلالی گلبرگ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توانا اسماعیل اباد حدیثه

توانا اسماعیل اباد حدیثه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هوش زاد حانیه

هوش زاد حانیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی جو سیدمهدی

موسوی جو سیدمهدی

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سمیع زاده امیرحسین

سمیع زاده امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
درخشان امیرحسین

درخشان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباس زاده مهشید

عباس زاده مهشید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ادیبی نیا سحر

ادیبی نیا سحر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارع خورمیزی امیر

زارع خورمیزی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ذاکری پارسا

ذاکری پارسا

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گلزاری طاها

گلزاری طاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قانعی محمدمهدی

قانعی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صفری سعید

صفری سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهرامی پریناز

بهرامی پریناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میرشفیعی زهرا سادات

میرشفیعی زهرا سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نکوئی هاشمی فرشته

نکوئی هاشمی فرشته

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سجادی سرآسیا سیدسبحان

سجادی سرآسیا سیدسبحان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقدس مشهد پگاه

مقدس مشهد پگاه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
همتی بهری هلیا

همتی بهری هلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علمائی علیرضا

علمائی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مجیدی گلناز

مجیدی گلناز

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابشتن نرجس

ابشتن نرجس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اصغری حنانه

اصغری حنانه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مولائی مهسا

مولائی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صلواتی آمتیس

صلواتی آمتیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهیم پور علی

ابراهیم پور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صباغیان فاطمه

صباغیان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاجی ابادی علی

حاجی ابادی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حق پناه آسیه

حق پناه آسیه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اکبریان امیرمحمد

اکبریان امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فخیمی نسب آرش

فخیمی نسب آرش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
متین فرد هدیه

متین فرد هدیه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خسروی ریحانه

خسروی ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سرایی سجاد

سرایی سجاد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
میری مقدم منصوره

میری مقدم منصوره

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ریاحی سیده رزمینا

ریاحی سیده رزمینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آتشک پونه

آتشک پونه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شریفی پور مهدی

شریفی پور مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرقانی عید گاهی نازنین

فرقانی عید گاهی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پاکسیما پوریا

پاکسیما پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسماعیلی مریم

اسماعیلی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کلالی نصرآبادی سیده کیمیا

کلالی نصرآبادی سیده کیمیا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مغفرتی مهسا

مغفرتی مهسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قهرمانلو فاطمه

قهرمانلو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسماعیل پور کوروش

اسماعیل پور کوروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقی نیا امیرحسین

صادقی نیا امیرحسین

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دوستی محمد

دوستی محمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اخوان رضایت سینا

اخوان رضایت سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ایمانی فر محمدصادق

ایمانی فر محمدصادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حریمی مهدیار

حریمی مهدیار

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کبیری امیرمحمد

کبیری امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصرتی ریحانه

نصرتی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اکبری فائزه

اکبری فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرشدی ملیکا

مرشدی ملیکا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ندافی محسن

ندافی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لطفی علی اصغر

لطفی علی اصغر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حیدری امیررضا

حیدری امیررضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گرمکی یاسمن

گرمکی یاسمن

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
واعظی علی

واعظی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ایروانی مهرداد

ایروانی مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شریعتی سرچشمه شادمهر

شریعتی سرچشمه شادمهر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صفری ریحانه

صفری ریحانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عالمی پور شایان

عالمی پور شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ظفرپاشانژاد محمدرضا

ظفرپاشانژاد محمدرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خیامی الهه

خیامی الهه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصدقیان محمدحسین

مصدقیان محمدحسین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بیات مختاری مهرنوش

بیات مختاری مهرنوش

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خادم علیرضا

خادم علیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کدخدا مزرجی حانیه

کدخدا مزرجی حانیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
راضی احسان

راضی احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طبی مهلا

طبی مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برادران فاطمه

برادران فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهمان نواز محمدرضا

مهمان نواز محمدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
باهنر میترا

باهنر میترا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اعلم علی

اعلم علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمشیدی سارا

جمشیدی سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طاووسی باغسیاه نفیسه

طاووسی باغسیاه نفیسه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مجتبوی مهسا

مجتبوی مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ساقی حسنعلی

ساقی حسنعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منصوریان مریم

منصوریان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریم پور خلیل آبادی محمد امین

کریم پور خلیل آبادی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدیخانی بازه محمدرضا

مهدیخانی بازه محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحیمی علیرضا

رحیمی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شریعتی ربابه

شریعتی ربابه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گروسی امیررضا

گروسی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فکوری یاسمن

فکوری یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شیدعنبرانی بهرخ

شیدعنبرانی بهرخ

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جاهدی طوسی سحر

جاهدی طوسی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انقوزه یزدی شیرین

انقوزه یزدی شیرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزتی محمدمهدی

عزتی محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاجی قاسمی ازغندی رسول

حاجی قاسمی ازغندی رسول

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سالاری امیرحسین

سالاری امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرزانه سجاد

فرزانه سجاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ضیایی احمد

ضیایی احمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
متولی زاده مریم

متولی زاده مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اله قلی زاده خشت سجاد

اله قلی زاده خشت سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
توسلی رضوی فاطمه

توسلی رضوی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شبانی ملیحه

شبانی ملیحه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سحابی مرتضی

سحابی مرتضی

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یزدانی آبجهان محمد

یزدانی آبجهان محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سکاکی حدیثه

سکاکی حدیثه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اصلی سما فاطمه

اصلی سما فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سیرجانی علی

سیرجانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عسگری امیرحسین

عسگری امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روح آبادی نرجس

روح آبادی نرجس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صانعی امیرحسین

صانعی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسم زاده گنجه ای پویا

قاسم زاده گنجه ای پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالح دانیال

صالح دانیال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبی مقدم سجاد

رجبی مقدم سجاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تفضلی غزل

تفضلی غزل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عشقی فرحناز

عشقی فرحناز

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نسبتی احسان

نسبتی احسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطانی سجاد

سلطانی سجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ضروری آیدا

ضروری آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بروغنی فاطمه

بروغنی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جاهد زهرا

جاهد زهرا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن زاده ساجده

حسن زاده ساجده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودی الناز

محمودی الناز

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گندم در احسان

گندم در احسان

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نژاد اکبری نعیم

نژاد اکبری نعیم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسلامی سیدغلامرضا

اسلامی سیدغلامرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شریعتی کوهبانی فاطمه

شریعتی کوهبانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خزائی مریم

خزائی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجبی مهرشاد

رجبی مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مبارکی حامد

مبارکی حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صدوقی محمدعلی

صدوقی محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شفیعی علیرضا

شفیعی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گل افشانی رامتین

گل افشانی رامتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهنازی امیرمهدی

شهنازی امیرمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورین پریا

پورین پریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسینی مقدم خسرویه نسترن

حسینی مقدم خسرویه نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تمدن پنا حامد

تمدن پنا حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فربودی شقایق

فربودی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سزاوار سینا

سزاوار سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ترنج فرامرز

ترنج فرامرز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فدائی فائزه

فدائی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علوی الهام

علوی الهام

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرهمندی احمد

فرهمندی احمد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبدی عارفی رضا

عبدی عارفی رضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناطقی مهسا

ناطقی مهسا

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منشی آیدا

منشی آیدا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زنگوئی جواد

زنگوئی جواد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اخوان محمد امین

اخوان محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدی حامد

احمدی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهنوی مهدی

دهنوی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطار باشی محمد

عطار باشی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روحانی فر مرتضی

روحانی فر مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابهرزنجانی امیرحسین

ابهرزنجانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضوی عمرانی سیده مریم

رضوی عمرانی سیده مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نصری عباس آباد فاطمه

نصری عباس آباد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سازوار محمدصادق

سازوار محمدصادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزامیان هانیه

فرزامیان هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عیدی مهلا

عیدی مهلا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خوش بیان امیرعلی

خوش بیان امیرعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطاران سپهر

عطاران سپهر

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدالرضائی محمدعلی

عبدالرضائی محمدعلی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علیزاده یزدی مهدیه

علیزاده یزدی مهدیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رجب زاده پرستو

رجب زاده پرستو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسینی برکل سیدامیرحسین

حسینی برکل سیدامیرحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمی سیدرضا

قاسمی سیدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطار حسینی سیدعباس

عطار حسینی سیدعباس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضانژاد عرفان

رضانژاد عرفان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ربیع النجاه علی

ربیع النجاه علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفایی نیکو دانیال

صفایی نیکو دانیال

مهندسي طبيعت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رشیدی شهری محمدحسام

رشیدی شهری محمدحسام

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پردل سجاد

پردل سجاد

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادقران وحديث|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن زاده چمنی سیدامیرحسین

حسن زاده چمنی سیدامیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانی علی

قربانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پهلوان زاده داود

پهلوان زاده داود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهاجرزاده امیررضا

مهاجرزاده امیررضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ودادی نژاد اردلان

ودادی نژاد اردلان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جولائی سجاد

جولائی سجاد

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بقایی پویا

بقایی پویا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
متوسلی مهرشاد

متوسلی مهرشاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالاری قندشتنی حامد

سالاری قندشتنی حامد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناصری ساجده

ناصری ساجده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تقوی محمد

تقوی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پیله ور سجاد

پیله ور سجاد

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فخر محمدی سید سینا

فخر محمدی سید سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طلوعی افسانه

طلوعی افسانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حجتی صدیقه سادات

حجتی صدیقه سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فدایی دلارام

فدایی دلارام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طالاری فاطمه

طالاری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاجی زاده محمدرضا

حاجی زاده محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بزنگانی امیر

بزنگانی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباسی سعید

عباسی سعید

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
همایونی امیرحسین

همایونی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نادری محمد

نادری محمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انتظاری احسان

انتظاری احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقوه زهرا

باقوه زهرا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کامل فاطمه

کامل فاطمه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عرفانیان زهراسادات

عرفانیان زهراسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزیزی آذین

عزیزی آذین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قادری فاطمه

قادری فاطمه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ایل بیگی مرضیه

ایل بیگی مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشرفی سیده سلمه

اشرفی سیده سلمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علیقلی زاده سارا

علیقلی زاده سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی سیدعلی

محمدی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صدقیانی فاطمه

صدقیانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باقرنیا نگین

باقرنیا نگین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کامیاب سینا

کامیاب سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قره باغی رصا

قره باغی رصا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بواناتی امیررضا

بواناتی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وطن پرست مهسا

وطن پرست مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقریان فاطمه

باقریان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهماندوست امیرمحمد

مهماندوست امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عظیمی روژین

عظیمی روژین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نام آور علی

نام آور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفری امیررضا

جعفری امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابرنعمتی محدثه

صابرنعمتی محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاضر نظام جلال

حاضر نظام جلال

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جاویدی محمدیوسف

جاویدی محمدیوسف

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غفاریان پارسا

غفاریان پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فتحی سقی امیررضا

فتحی سقی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مداح رضا

مداح رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی یگانه سادات

حسینی یگانه سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جنتی آقا لطفعلی عاطفه

جنتی آقا لطفعلی عاطفه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقی مهدی

صادقی مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نبوی سید حسن

نبوی سید حسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابریشمی مطهره

ابریشمی مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورسلیمانی حانیه

پورسلیمانی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی سیده شهرزاد

موسوی سیده شهرزاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعی مرتضی

زارعی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بغیری علیرضا

بغیری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضایی مقدم میکائیل

رضایی مقدم میکائیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانی حسین

رحمانی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سندگل مهرنوش

سندگل مهرنوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منصوریان امیرمحمد

منصوریان امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خداشناس محمدمهدی

خداشناس محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخشی زاده تکنم

بخشی زاده تکنم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروی آناهیتا

خسروی آناهیتا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جاویدی زهرا

جاویدی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سینی چی عرفان

سینی چی عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهانی محدثه

زهانی محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دانشوری مسعود

دانشوری مسعود

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توانایی منش پدرام

توانایی منش پدرام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معتمدی حانیه

معتمدی حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جاویدی مصطفی پور رضا

جاویدی مصطفی پور رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صبحی احمدرضا

صبحی احمدرضا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برومند علیزاده سپیده

برومند علیزاده سپیده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدیوی عسل

خدیوی عسل

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تحققی رضا

تحققی رضا

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدی شایان

اسدی شایان

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ولی زاده محمد

ولی زاده محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راوری نگار

راوری نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقی زاده مهدی

تقی زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حدادیان زهرا

حدادیان زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خادم رضیه

خادم رضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری سامان

جعفری سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهیمی حسین

ابراهیمی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاکباز حنانه

پاکباز حنانه

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دریایی امیرحسین

دریایی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فیضی قره سو ملیکا

فیضی قره سو ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزت طلب محمد

عزت طلب محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معقول فاطمه

معقول فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کوهی مریم

کوهی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طیبان فاطمه

طیبان فاطمه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عامل ریاضت کش زینب

عامل ریاضت کش زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صبوری سجاد

صبوری سجاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آریان فرد داریوش

آریان فرد داریوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالی حمیده

جلالی حمیده

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومن حصارسرخ فاطمه

مومن حصارسرخ فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پردل کوثر

پردل کوثر

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهی مقدم علی

الهی مقدم علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قادری سجاد

قادری سجاد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محروقی امیرحسین

محروقی امیرحسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جامچی نوید

جامچی نوید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صلواتی نیک فائزه

صلواتی نیک فائزه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مدیر فاطمه

مدیر فاطمه

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برکت مومنی مهیار

برکت مومنی مهیار

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالی حدیثه

جلالی حدیثه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاتمیان هیراد

حاتمیان هیراد

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمتی کیانا

رحمتی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرزائی علی

میرزائی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طباطبایی سیده فریده

طباطبایی سیده فریده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفی سینا

لطفی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامدی شهریار

حامدی شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوست چیان گل خطی طهورا

پوست چیان گل خطی طهورا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی خواهی رویا

علی خواهی رویا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع خورمیزی احسان

زارع خورمیزی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سهیلی ستاره

سهیلی ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ایرانی نگین

ایرانی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تیموری مرتضی

تیموری مرتضی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فهیم فر سجاد

فهیم فر سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرمی زهرا

کرمی زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یزدیانی امیرعلی

یزدیانی امیرعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرامی مهزیار

مرامی مهزیار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صدیق ابراهیمیان محدثه

صدیق ابراهیمیان محدثه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لایق خیرآبادی حسام

لایق خیرآبادی حسام

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئوفی الهام

رئوفی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برهانی سیده شادی

برهانی سیده شادی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بخشی ملیکا

بخشی ملیکا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشنی محمدرضا

روشنی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالح آباد محمدجواد

صالح آباد محمدجواد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصرتی ملیکا

نصرتی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشهدی حانیه

مشهدی حانیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاملی سپهر

کاملی سپهر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شیدا مهران

شیدا مهران

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابک اسلامیه امین

بابک اسلامیه امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زیدکاشانی علی

زیدکاشانی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی احمدی علیرضا

علی احمدی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دونده یاسمین

دونده یاسمین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلام حسن فخر آبادی حمیرا

غلام حسن فخر آبادی حمیرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نیکوکار مهدیه

نیکوکار مهدیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه سادات

رضایی فاطمه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاکی علی

خاکی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اکبری بنیامین

اکبری بنیامین

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق پرست صداقت سینا

حق پرست صداقت سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدی خانی سعید

مهدی خانی سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائی بلال زهرا

رضائی بلال زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرپور رحمان

طاهرپور رحمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفی پور مهدی

مصطفی پور مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجیدی پوریا

مجیدی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شریعت گنابادی نیره

شریعت گنابادی نیره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خراط چی آناهیتا

خراط چی آناهیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی زاده تهمینه

علی زاده تهمینه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودی مرتضی

محمودی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی فقیه سیده هانیه

موسوی فقیه سیده هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ضیائیان متین

ضیائیان متین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمی علی

هاشمی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوسی سینا

طوسی سینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داوودی نیا امیرحسین

داوودی نیا امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خلیل طرقبه نرگس

خلیل طرقبه نرگس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی سمنانی فاطمه

حسینی سمنانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهاری پویا

بهاری پویا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قهرمانلو فائزه

قهرمانلو فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صاحب نام فائزه

صاحب نام فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یاسمی بهناز

یاسمی بهناز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباس زاده نجمه

عباس زاده نجمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فیض آبادی محمد مهدی

فیض آبادی محمد مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علیان محیا

علیان محیا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهرکی طاها

شهرکی طاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسنی غربا میترا

حسنی غربا میترا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلائیان محمدمهدی

جلائیان محمدمهدی

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سابقی فاطمه

سابقی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیک فطرت علیرضا

نیک فطرت علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائی راد محمدحسین

رضائی راد محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرحسینی مهدیه

میرحسینی مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامی محمدحسن

اسلامی محمدحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن خانی افشین

حسن خانی افشین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی محمود آبادی هلیا سادات

حسینی محمود آبادی هلیا سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صنعتی شرفی امیرحسین

صنعتی شرفی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بزرگ فاطمه

بزرگ فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجب زاده امیر علی

رجب زاده امیر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زاهدی امیرحسین

زاهدی امیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انجم شعاع سارا

انجم شعاع سارا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شریفی نژاد زهره

شریفی نژاد زهره

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کرباسی مرتضی

کرباسی مرتضی

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدی فریده

احمدی فریده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
استاد تانیا

استاد تانیا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبریان سهیل

صبریان سهیل

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بحرینی طوسی سیده قدسیه

بحرینی طوسی سیده قدسیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجی زاده سجاد

حاجی زاده سجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرجلیلی مریم

میرجلیلی مریم

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضان نژاد کرمانی امیررضا

رمضان نژاد کرمانی امیررضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قیصری نیک محمدمعین

قیصری نیک محمدمعین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرشچی امیرعلی

فرشچی امیرعلی

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهنام حسین پور زهرا

بهنام حسین پور زهرا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلیری یگانه

دلیری یگانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ایرانی سیدمحمد

ایرانی سیدمحمد

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فخارزاده نیما

فخارزاده نیما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیکوسرشت اتابک

نیکوسرشت اتابک

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطانی مرضیه

سلطانی مرضیه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ناظران بدر حسین

ناظران بدر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حجت سیدحسام

حجت سیدحسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رافتی ممتاز محمدحسین

رافتی ممتاز محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفری ریحانه

صفری ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خردپیشه نفیسه

خردپیشه نفیسه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترخانی محمدجواد

ترخانی محمدجواد

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لشکری افکان عاطفه

لشکری افکان عاطفه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افشار رضائی الناز

افشار رضائی الناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قانعی زارع ساجده

قانعی زارع ساجده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جباری امیررضا

جباری امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حامد سجاد

حامد سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورورزی زهرا

نورورزی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقری پویا

باقری پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجدی زینب

مجدی زینب

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهرپور آیلین

طاهرپور آیلین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدی الناز

احمدی الناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رئیس السادات نفیسه

رئیس السادات نفیسه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جویبار کیوان

جویبار کیوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قوچانی مهلا

قوچانی مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقدسیان فرناز

مقدسیان فرناز

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساقی رضا

ساقی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانی سجاد

قربانی سجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی سید محمد مهدی

حسینی سید محمد مهدی

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معین درباری سارا

معین درباری سارا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قهرمان لو مهرشاد

قهرمان لو مهرشاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باروئی فاطمه

باروئی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ربوبیان معصومه

ربوبیان معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سنجری مصطفی

سنجری مصطفی

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسین زاده مهسا

حسین زاده مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فخعلی صبا

فخعلی صبا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هوشمند زاده علیرضا

هوشمند زاده علیرضا

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یوسف زاده غلامرضا

یوسف زاده غلامرضا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پاکدل نیلوفر

پاکدل نیلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کیوانلو علی

کیوانلو علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمی شهریار

کریمی شهریار

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امیری مائده

امیری مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کوهجانی هما

کوهجانی هما

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مظفری حسین

مظفری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شبانی سجاد

شبانی سجاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ظریف سادات امیرمحمد

ظریف سادات امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سامعی ملیکا

سامعی ملیکا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میری مهدی

میری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یحیایی کیانا

یحیایی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهری سیده مهناز

طاهری سیده مهناز

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نقوی مقدم نرگس

نقوی مقدم نرگس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خیرخواه فرزاد

خیرخواه فرزاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ضیغمی باجگیران علی

ضیغمی باجگیران علی

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معیری فر جواد

معیری فر جواد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قائمی نسب محمد

قائمی نسب محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مکاری سارا

مکاری سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نیک در آباد فاطمه

نیک در آباد فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ندائی شکیبا

ندائی شکیبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کفش چین نسیم

کفش چین نسیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسکندری اصل مهدی

اسکندری اصل مهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفری پور حمیدرضا

جعفری پور حمیدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی شلمانی سیدپارسا

موسوی شلمانی سیدپارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
داودیان سامان

داودیان سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوادی سیده زهرا

جوادی سیده زهرا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عظیم پور حسین

عظیم پور حسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حقیقی علی

حقیقی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خطیبیان رعنا

خطیبیان رعنا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توکلی مارال

توکلی مارال

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلیلیان مجد محمدمعین

جلیلیان مجد محمدمعین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طلعتی المیرا

طلعتی المیرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باباپورعلی آبادی اشکان

باباپورعلی آبادی اشکان

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقان حمیدرضا

دهقان حمیدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفری عطیه

جعفری عطیه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سبحانی سمانه

سبحانی سمانه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لطیفی محمدرضا

لطیفی محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهرمی محمد

جهرمی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امیری مقدم نجمه

امیری مقدم نجمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساقی تکتم

ساقی تکتم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلوی ذکیه

گلوی ذکیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان (زابل)

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفاری سیده نیکتا

غفاری سیده نیکتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده زهرا

حسن زاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لطفیان مهرانه

لطفیان مهرانه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دلپسند رامین

دلپسند رامین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدزاده مهران

محمدزاده مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نخعی مهدی

نخعی مهدی

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدی زاده یاسمن

مهدی زاده یاسمن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرفانیان یزدی راحیل

عرفانیان یزدی راحیل

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلیمی دانیال

سلیمی دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هیهات امیرحسین

هیهات امیرحسین

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طلائی ستاره

طلائی ستاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جباری فائزه

جباری فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موسوی زارع مائده سادات

موسوی زارع مائده سادات

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدی رامتین

احمدی رامتین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زراعتی طاها

زراعتی طاها

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدخواه محمدعلی

محمدخواه محمدعلی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالهی عاطفه

عبدالهی عاطفه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میخ چی امیرحسین

میخ چی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی امیر

حسینی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوی زهرا سادات

موسوی زهرا سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسینی سیدامین

حسینی سیدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محدث زهره

محدث زهره

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رزاق پورترکی مهلا

رزاق پورترکی مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داوود نژاد امیرحسین

داوود نژاد امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داودی امیررضا

داودی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی محدثه

محمدی محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نورالهی میلاد

نورالهی میلاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قوی پیکر بردیا

قوی پیکر بردیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احراری رودی سارا

احراری رودی سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قیاسی احمدرضا

قیاسی احمدرضا

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابائی آروین

بابائی آروین

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مظفری نیکی

مظفری نیکی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مزینانی آیدا

مزینانی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فکری حصاری محمد

فکری حصاری محمد

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالکی خامنه فاطمه

سالکی خامنه فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گرامی مقدم هلیا

گرامی مقدم هلیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ایرانیان کیمیا

ایرانیان کیمیا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بلوریان مریم

بلوریان مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آبانگاه ملیکا

آبانگاه ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خواجوی فاطمه

خواجوی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شریعت نسترن

شریعت نسترن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
انتخابیان مهلا

انتخابیان مهلا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هادیزادگان سلما

هادیزادگان سلما

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کیوانلو علی

کیوانلو علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نواری محمدرضا

نواری محمدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادپور فائزه

مرادپور فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حشمتی نسب پوریا

حشمتی نسب پوریا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معینی افشاری نیلوفر

معینی افشاری نیلوفر

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضوی سیدعلی

رضوی سیدعلی

علوم دامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ربانی راد محمدجواد

ربانی راد محمدجواد

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسین کاهویی سیدعلیرضا

حسین کاهویی سیدعلیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غفارپور محمد

غفارپور محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
افشاررضائی سارا

افشاررضائی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرجی علی

فرجی علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقابی نیما

نقابی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محسن زاده علیرضا

محسن زاده علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حبیب زاده ثنا

حبیب زاده ثنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علیپور فاطمه

علیپور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حجازی مهسا

حجازی مهسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ناصری تینا

ناصری تینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شادی مرضیه

شادی مرضیه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توکلیان مریم

توکلیان مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قیاسی خانلو شرمین

قیاسی خانلو شرمین

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اختری علی

اختری علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابوالفضلی یگانه

ابوالفضلی یگانه

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معتمد رضایی مریم

معتمد رضایی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آراسته پرنیان

آراسته پرنیان

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بی غرض نگین

بی غرض نگین

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجی پور مجتبی

حاجی پور مجتبی

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شیرکوبیان دینا

شیرکوبیان دینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خدادادی مهدی

خدادادی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی پریا

محمدی پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کوکبی امیر

کوکبی امیر

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تنهاسنگ آبی هدیه

تنهاسنگ آبی هدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سیدی فلاح درسا سادات

سیدی فلاح درسا سادات

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صمدی محمدجواد

صمدی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
میرزایی محدثه

میرزایی محدثه

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دشتی امیرحسین

دشتی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امیری سیاوش

امیری سیاوش

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجب زاده نازنین

رجب زاده نازنین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ماه نو امیرحسین

ماه نو امیرحسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پروانه ریحانه

پروانه ریحانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی آرمین

محمدی آرمین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدوی سارا

مهدوی سارا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسینی سیدنیما

حسینی سیدنیما

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدی محمدحسین

احمدی محمدحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رهبری رضا

رهبری رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شخم گر مهشید

شخم گر مهشید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تارخ امیرحسین

تارخ امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شادمان غزل

شادمان غزل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زنگنه زهرا

زنگنه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقربی علی رضا

مقربی علی رضا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نادری محمدرضا

نادری محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شادی سروناز

شادی سروناز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
چرانی شاندیز سینا

چرانی شاندیز سینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آخوندپور مریم

آخوندپور مریم

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نیک خواه طاها

نیک خواه طاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مغربی فاطمه

مغربی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهتر عرفان

مهتر عرفان

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فریمانی متین

فریمانی متین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قدیری مقدم نیلوفر

قدیری مقدم نیلوفر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امیری نیکتا

امیری نیکتا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بکائیان محمد

بکائیان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خندان انسیه

خندان انسیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ترابی مقدم محمد صادق

ترابی مقدم محمد صادق

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
میری نژاد سیدمحمدمهدی

میری نژاد سیدمحمدمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائی رومینا

رضائی رومینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وطن دوست مبینا

وطن دوست مبینا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رستم زاده فائزه

رستم زاده فائزه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رشیدی نیا امیر

رشیدی نیا امیر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شادمان فائزه

شادمان فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نعمتی حسن

نعمتی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوری محمدطاهر

نوری محمدطاهر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانی امیرحسین

سلطانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دلقندی سیده نیکتا

دلقندی سیده نیکتا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تفقد سادات زاده سید محمد رضا

تفقد سادات زاده سید محمد رضا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عباسپور مهدی

عباسپور مهدی

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظرزاده ریحانه

نظرزاده ریحانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
میردادی سجاد

میردادی سجاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رئوف یزدی طراوت

رئوف یزدی طراوت

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جهانی طلب محمد

جهانی طلب محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شکیبایی فرد امیرمحمد

شکیبایی فرد امیرمحمد

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبداللهی رضا

عبداللهی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ذبیحی فاطمه

ذبیحی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نجاتیان عارفه

نجاتیان عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نجاریان شیما

نجاریان شیما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اکرمی کیانا

اکرمی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امیدخدا سید علیرضا

امیدخدا سید علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسینی آمنه سادات

حسینی آمنه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادقی الیاس

صادقی الیاس

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مقدمی امید

مقدمی امید

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمی زاده نسرین

قاسمی زاده نسرین

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اشرف میرزا سبحان

اشرف میرزا سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گرامی آیناز

گرامی آیناز

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مودودی اریا

مودودی اریا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فروغی راد محمدرضا

فروغی راد محمدرضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسینی هفت آسیا سیدمسعود

حسینی هفت آسیا سیدمسعود

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
یوسفی جواد

یوسفی جواد

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آل یاسین ندا سادات

آل یاسین ندا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شعار علی

شعار علی

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسدنژاد نسترن

اسدنژاد نسترن

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ذاکریان شمیمه

ذاکریان شمیمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پاکدل نوقابی فاطمه

پاکدل نوقابی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رفاهی پگاه

رفاهی پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محدثی نژاد امیررضا

محدثی نژاد امیررضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اکبری لیلا

اکبری لیلا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صدقی محمد

صدقی محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فلاح فربد

فلاح فربد

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بنی هاشمی سیدمحمدهاشم

بنی هاشمی سیدمحمدهاشم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
راستی محمدمهدی

راستی محمدمهدی

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سیدی سهیلا

سیدی سهیلا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:39:01 AM
Menu