لنده دوگنبدان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لنده دوگنبدان

احمدی سمانه

احمدی سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
نظری زهرا

نظری زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فتحی یاسین

فتحی یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمدی اصل مهشید

محمدی اصل مهشید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عزیزی پریسا

عزیزی پریسا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مرادی صابر

مرادی صابر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
روزخوش جابر

روزخوش جابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خالقی نژادی ناهید

خالقی نژادی ناهید

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عسکری سودابه

عسکری سودابه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ولی زاده کبری

ولی زاده کبری

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
محبوبی محبوبه

محبوبی محبوبه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
میری سیده زهرا

میری سیده زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلمان شهروئی مالک

سلمان شهروئی مالک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عزیزی کتج مهرداد

عزیزی کتج مهرداد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوی فائزه

رضوی فائزه

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طهماسبی کتج نازنین

طهماسبی کتج نازنین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مصطفوی رعنا

مصطفوی رعنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صدری دلیک لیلا

صدری دلیک لیلا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسینی سیما

حسینی سیما

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یونسی کتج جواد

یونسی کتج جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تقی پور خورشید

تقی پور خورشید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهبان نژاد زهرا

دهبان نژاد زهرا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صدری دلیک زهرا

صدری دلیک زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاشمی فرزانه

هاشمی فرزانه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طهماسبی زاده کتج رعنا

طهماسبی زاده کتج رعنا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/4/2023 11:49:31 AM
Menu