گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گچساران

حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 197 آزمون

تجربی
فولادی وندا نادر

فولادی وندا نادر

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

9سال کانونی / 177 آزمون

تجربی
پورسوسن شیدا

پورسوسن شیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
خیرمند پژمان

خیرمند پژمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 168 آزمون

تجربی
ویسی پیام

ویسی پیام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
معزی فرد طاهره

معزی فرد طاهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

7سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
شفائیان سارا

شفائیان سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

7سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
کیانفر مصطفی

کیانفر مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
اکبری نیلوفر

اکبری نیلوفر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
براتی امیررضا

براتی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
آذرگون حسین

آذرگون حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
ضامنی پور معصومه

ضامنی پور معصومه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
صیدالی سیف آباد دانیال

صیدالی سیف آباد دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

زبان
ظهرابی وندایی پوربه

ظهرابی وندایی پوربه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
صفایی مهسا

صفایی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مختاری اسما

مختاری اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
شریعت پور سجاد

شریعت پور سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
زاهدی هیوا

زاهدی هیوا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
میری لیلا

میری لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
جهانگیری مهشید

جهانگیری مهشید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
سلطانی بهار

سلطانی بهار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
عباسی آرخلو مارال

عباسی آرخلو مارال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خازنی رضا

خازنی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ارجی شیوا

ارجی شیوا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
میری سیده نجمه

میری سیده نجمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عباسی لرکی پردیس

عباسی لرکی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمدی شیما

محمدی شیما

هتلداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
فتحی محمد

فتحی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پشت دار آذین

پشت دار آذین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
تلخ آبی زهرا

تلخ آبی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شعبان پور علی

شعبان پور علی

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
یوسفی محمد

یوسفی محمد

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
فتحی رضا

فتحی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خادمی مینا

خادمی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یگانگی بهاره

یگانگی بهاره

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صفری پور فائزه

صفری پور فائزه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسینی سیده مریم

حسینی سیده مریم

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حقیقت جو سیده زهرا

حقیقت جو سیده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رجب زاده شقایق

رجب زاده شقایق

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جشیره نژادی ساناز

جشیره نژادی ساناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نویدی نژاد مریم

نویدی نژاد مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ایوبی سیما

ایوبی سیما

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمودی نژاد محمدامین

محمودی نژاد محمدامین

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فربود فاطمه

فربود فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی آناهیتا

حسینی آناهیتا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رجبی الهه

رجبی الهه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
اروجی امیرحسین

اروجی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خسروی آمنه

خسروی آمنه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هوشیاریان علیرضا

هوشیاریان علیرضا

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهنیا اصل زینب

بهنیا اصل زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خلیلی مهدی

خلیلی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پیمایش احمدرضا

پیمایش احمدرضا

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ممویی مریم

ممویی مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدالخانی مریم

عبدالخانی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسفی محمدرضا

یوسفی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بخشایی محسن

بخشایی محسن

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کفایی زهرا

کفایی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهیمی تامیلا

ابراهیمی تامیلا

تاريخ|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدی سپهر

احمدی سپهر

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پناهی نیما

پناهی نیما

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفری فر مرجان

جعفری فر مرجان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راد امیر

راد امیر

گردشگري|دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قادری سیدبهنام

قادری سیدبهنام

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کریمی دنیا

کریمی دنیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کریمی درنا

کریمی درنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ریحانی نژاد بنیامین

ریحانی نژاد بنیامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهمندیان سارا

فرهمندیان سارا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ویسیان امید

ویسیان امید

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علیزاده اوستا

علیزاده اوستا

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گرجی پور محمدامین

گرجی پور محمدامین

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلیمی محمدمبین

سلیمی محمدمبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درخشنده سمانه

درخشنده سمانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پاداش محدثه

پاداش محدثه

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مردانی زینب

مردانی زینب

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:42:58 AM
Menu