تاكستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تاكستان

رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
رحمانی روزبه

رحمانی روزبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
طاهرخانی امیرحسین

طاهرخانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

6سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
رحمانی کیانوش

رحمانی کیانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمدی امیر حسین

محمدی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحمانی امیرحسین

رحمانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحمانی امیر محمد

رحمانی امیر محمد

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طاهرخانی هادی

طاهرخانی هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فصیحی رامندی ابوالفضل

فصیحی رامندی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رحمانی فرین

رحمانی فرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمودی محمد

محمودی محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رحمانی سجاد

رحمانی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طاهرخانی فراز

طاهرخانی فراز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحمانی سهراب

رحمانی سهراب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحمانی عرفان

رحمانی عرفان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

5سال کانونی / 41 آزمون

زبان
شیخ ها محمدرضا

شیخ ها محمدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحمانی زاده حمیدرضا

رحمانی زاده حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
یزدی ساناز

یزدی ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طاهرخانی زهرا

طاهرخانی زهرا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سازنده مهسا

سازنده مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برزگر بهرامی محمد امین

برزگر بهرامی محمد امین

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلیمانی زهرا

سلیمانی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شقاقی مرتضی

شقاقی مرتضی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خراسانی علی

خراسانی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جلیلوند محمدرضا

جلیلوند محمدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحمانی محمدرضا

رحمانی محمدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقایی محمد معین

آقایی محمد معین

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جوادی صدر مهدیه

جوادی صدر مهدیه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ذوالقدر جواد

ذوالقدر جواد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحمانی موسی زاده امیرحسین

رحمانی موسی زاده امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طاهرخانی بیتا

طاهرخانی بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاظم لو حسن

کاظم لو حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نصیری مرتضی

نصیری مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قربانی فائقه

قربانی فائقه

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 5:25:54 PM
Menu