قزوين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قزوين

بهداد بهین

بهداد بهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
کولجی علی

کولجی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

8سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
یزدی زاده کیمیا

یزدی زاده کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
کریمی الهه

کریمی الهه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
جسته محمدرضا

جسته محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
هاشمیان سیدامیرحسین

هاشمیان سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
علیخانی فاطمه

علیخانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جلیلوند شقایق

جلیلوند شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
لشگری علی رضا

لشگری علی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نظیری یان محمدسروش

نظیری یان محمدسروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
طاهانژاد سیدمحمدصدرا

طاهانژاد سیدمحمدصدرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

7سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
سعیدی محمدمهدی

سعیدی محمدمهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
داودی کورانی علیرضا

داودی کورانی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قاسم پور آبتین

قاسم پور آبتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کبیری فاطمه

کبیری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قهرمانی الهه

قهرمانی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسینی زکیه سادات

حسینی زکیه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضائی حدیثه

رضائی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کوچکی ویه ئی زهرا

کوچکی ویه ئی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
روحی زکابری علیرضا

روحی زکابری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
معماری مهلا

معماری مهلا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
وحیدی لیلا

وحیدی لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آهوشگر نگین

آهوشگر نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حاجی محمدی سحر

حاجی محمدی سحر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نوروزی شقایق

نوروزی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عاشوری محمد

عاشوری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قاسمی شیوا

قاسمی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شیرمحمدی محمدمهدی

شیرمحمدی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سمساریانها محمدحسین

سمساریانها محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صدری فاطمه

صدری فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
گیلک محمدرضا

گیلک محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رجبی فاطمه

رجبی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بابائی مطهره

بابائی مطهره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بابائی امیرحسین

بابائی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سیف زاده رضا

سیف زاده رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسامی فر مهسا

حسامی فر مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عباسی نرگس

عباسی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ذوقی مریم

ذوقی مریم

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
محمدعلیخانی علی

محمدعلیخانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سیدموسوی نگین

سیدموسوی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حیدری مهدیه

حیدری مهدیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مختاری یاسمین

مختاری یاسمین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسم پور فاطمه

قاسم پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پورمحمدی لیش نرگس

پورمحمدی لیش نرگس

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رمضانی امیررضا

رمضانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بغدادی کیارش

بغدادی کیارش

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
مهدویان سیده مرضیه

مهدویان سیده مرضیه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فردی پاکدهی نجمه

فردی پاکدهی نجمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زینل آبادی آیدا

زینل آبادی آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهمن پور مهدیس

بهمن پور مهدیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امامزاده یاسین

امامزاده یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدی راحله

محمدی راحله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
گنجی پور عطیه

گنجی پور عطیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قاضی خوانساری دانیال

قاضی خوانساری دانیال

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
راد کیمیا

راد کیمیا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفری شال علی

صفری شال علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خضری سیده سارا

خضری سیده سارا

طراحي پارچه|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

هنر
بویه میعاد

بویه میعاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اشکاوند حسین

اشکاوند حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدبیگی سلخوری اعظم

محمدبیگی سلخوری اعظم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
گلشنی شکیبا

گلشنی شکیبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افشارطوینانی زهرا

افشارطوینانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مظفری محمدعرفان

مظفری محمدعرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علی اکبری زهرا

علی اکبری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افروشته علیرضا

افروشته علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
غیاثوند مهیار

غیاثوند مهیار

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محمودی مهسا

محمودی مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلیمانی فرد امیررضا

سلیمانی فرد امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
لطیفی پاکدهی علیرضا

لطیفی پاکدهی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شریفی مهسا

شریفی مهسا

جامعه شناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حسینی مصطفی

حسینی مصطفی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رمضانی فرد امیرمهدی

رمضانی فرد امیرمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فلاح یگانه

فلاح یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسین زاده حسین

حسین زاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیرمحمدی دیبا

شیرمحمدی دیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لشگری امین

لشگری امین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صفاری مهدی

صفاری مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جواهران مژگان

جواهران مژگان

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طیبا امیررضا

طیبا امیررضا

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
روی گران پوریا

روی گران پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حجت شمامی مرتضی

حجت شمامی مرتضی

شيمي محض|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوری غزاله

نوری غزاله

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آزاد محمدرضا

آزاد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اکبریه ساره

اکبریه ساره

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خادم الشریعه ناصری محمدجواد

خادم الشریعه ناصری محمدجواد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شاه حسینی شینا

شاه حسینی شینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یارمحمدی محمد

یارمحمدی محمد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نجفی مهران

نجفی مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شاه محمدی فاطمه

شاه محمدی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هاشمی نگار

هاشمی نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عسگری سعیده

عسگری سعیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبادالهی محمدرضا

عبادالهی محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسفندیاری محمد

اسفندیاری محمد

مشاوره|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
چاوشی سیده مهسا

چاوشی سیده مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادی زاده نگین

مرادی زاده نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باباحسینی محمداحسان

باباحسینی محمداحسان

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قدیمی مهدی

قدیمی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
یوسفی مهدیه

یوسفی مهدیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسنی پاکدهی رضا

حسنی پاکدهی رضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اموسی مهدی

اموسی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رشوند صبا

رشوند صبا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جباری محمدرضا

جباری محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کلهر مسعود

کلهر مسعود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برزگرگنجی عرفان

برزگرگنجی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کشاورزقاسمی زهرا

کشاورزقاسمی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خانبان رضا

خانبان رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عیسی زاده زراکی حانیه

عیسی زاده زراکی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کیانی امیرحسین

کیانی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
کلانتری زهرا

کلانتری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ایرانی زیبا

ایرانی زیبا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کرد محمدرضا

کرد محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوری محمد

نوری محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امیرلو امیرحسین

امیرلو امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سامانلو سماء

سامانلو سماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دانه واش مائده

دانه واش مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آرام نگار

آرام نگار

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
انصاری یاسمین

انصاری یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوروزی مریم

نوروزی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوری عارفه

نوری عارفه

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدقلیها علی

محمدقلیها علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظری نیا بهمن

نظری نیا بهمن

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غنیا حمیدرضا

غنیا حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خسروی الهام

خسروی الهام

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دادور سارا

دادور سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عظیمی مبینا

عظیمی مبینا

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
طالبی عرفانه

طالبی عرفانه

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قدم شاه آرمین

قدم شاه آرمین

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جلوخانی نیارکی مهدی

جلوخانی نیارکی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقاسی ابوالفضل

آقاسی ابوالفضل

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دوستی مهدی

دوستی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رزاقی حمیدرضا

رزاقی حمیدرضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فنودی امید

فنودی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حبیبی مرتضی

حبیبی مرتضی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
میربیگ درویشوند محمد

میربیگ درویشوند محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کلهر زهرا

کلهر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عابدیان فر زهرا

عابدیان فر زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خضری تبار فاطمه سادات

خضری تبار فاطمه سادات

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ذوالقدریها شایان

ذوالقدریها شایان

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امان آبادی عرفان

امان آبادی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
کاکاپور نیکا

کاکاپور نیکا

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زرباف ملیکا

زرباف ملیکا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رهامی ساجده

رهامی ساجده

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خشکباری محمدعرفان

خشکباری محمدعرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رجبی محسن

رجبی محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ایزدی امیرحسین

ایزدی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بابائی کیا محمدرضا

بابائی کیا محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
منتظری مرضیه

منتظری مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خلخالی ها محیا

خلخالی ها محیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاح پگاه

فلاح پگاه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قلی پورتکلیمی علیرضا

قلی پورتکلیمی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میرجوادیان دیوشلی زهراسادات

میرجوادیان دیوشلی زهراسادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دائمی صادق

دائمی صادق

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قنبری زهرا

قنبری زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباس بیگی محمدحسین

عباس بیگی محمدحسین

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کشاورز امیرمحمد

کشاورز امیرمحمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
معبودی محمدمهدی

معبودی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
معروف خانی مهسا

معروف خانی مهسا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وحدانی نیکا

وحدانی نیکا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ثابت رفتار زهرا

ثابت رفتار زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حاجی کریمی محمدعلی

حاجی کریمی محمدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

مهندسي موادومتالورژي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رجبی علی

رجبی علی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معینی محمدمبین

معینی محمدمبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شیرخانی جواد

شیرخانی جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جانی مهدی

جانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
علی اکبرلو عرفان

علی اکبرلو عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معروفی مهدی

معروفی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رحمانی مهتاب

رحمانی مهتاب

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غمامی بهنام

غمامی بهنام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لنگرودی فرگل

لنگرودی فرگل

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پورخلیل زهرا

پورخلیل زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
میرابی سیدعرفان

میرابی سیدعرفان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نوری حدیث

نوری حدیث

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کبیری امیرمصطفی

کبیری امیرمصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اصغری دستجردکی محمد

اصغری دستجردکی محمد

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طرقه پارسا

طرقه پارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شویدی احسان

شویدی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدی سارا

اسدی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اکبری نیا احسان

اکبری نیا احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شچاعی فاطمه

شچاعی فاطمه

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غیاثوندمحمدخانی حمیدرضا

غیاثوندمحمدخانی حمیدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفربگلو سیما

جعفربگلو سیما

ارتباطتصويري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
رمضانی محمدحسین

رمضانی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمی حسام الدین

قاسمی حسام الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدابنده لو محمدمهیار

خدابنده لو محمدمهیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شیشه چی ها سوگل

شیشه چی ها سوگل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عطاری علی

عطاری علی

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
میرابها امیرحسین

میرابها امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نیک رهی ریحانه

نیک رهی ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهراب زاده کیمیا

سهراب زاده کیمیا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرضی ریحانه

فرضی ریحانه

نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

هنر
صفی محمدجواد

صفی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غیبی امیررضا

غیبی امیررضا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هاشمی دوگاهه سیدعلی

هاشمی دوگاهه سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عظیمی جواد

عظیمی جواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ایراندوست آیدا

ایراندوست آیدا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حضرتی علی

حضرتی علی

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نجاتی آتانی علی

نجاتی آتانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عالیشاه رومینا

عالیشاه رومینا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آتاماژوری سام

آتاماژوری سام

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصفهانی محمدمهیار

اصفهانی محمدمهیار

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غنچه عرفان

غنچه عرفان

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قربانی کلیشمی زهرا

قربانی کلیشمی زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حکمی فرد مبینا

حکمی فرد مبینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسن پور محمدسینا

حسن پور محمدسینا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جوتابان محمدرضا

جوتابان محمدرضا

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شش پری محمدرضا

شش پری محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دادائی پاکدهی مهرشاد

دادائی پاکدهی مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهبازی نیما

شهبازی نیما

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
وزیرپور پریساالسادات

وزیرپور پریساالسادات

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابوالفتحی امیرحسین

ابوالفتحی امیرحسین

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منتظری امیرعباس

منتظری امیرعباس

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کامرانی حسین

کامرانی حسین

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رفیعی اتانی علی اکبر

رفیعی اتانی علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسن پورلیسکوکلایه امیرحسین

حسن پورلیسکوکلایه امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستمی معصومه

رستمی معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خاتونی سلخوری میثم

خاتونی سلخوری میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جعفری الهه

جعفری الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقاعلیخانی علیرضا

آقاعلیخانی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارعی حامد

زارعی حامد

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پیروی چشناسر محمدرضا

پیروی چشناسر محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضی زهرا

رضی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گروه امیرعباس

گروه امیرعباس

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
میرعسگری فرانک سادات

میرعسگری فرانک سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آراسته پارسا

آراسته پارسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قندچی مهدیس

قندچی مهدیس

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غلامی روچ سجاد

غلامی روچ سجاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نجاتیان امین

نجاتیان امین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
میرجعفری سیده فاطمه

میرجعفری سیده فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حاج فتحعلیان محمد

حاج فتحعلیان محمد

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغری ایلانی مهدی

اصغری ایلانی مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جباری راد علی

جباری راد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقاجانی امین

آقاجانی امین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادی اینچه مریم

مرادی اینچه مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اصفهانی مهدی یار

اصفهانی مهدی یار

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پیله چی ها پویا

پیله چی ها پویا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طباخی مریم

طباخی مریم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاح شیروانی محمدجواد

فلاح شیروانی محمدجواد

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رئیسی محمدحسین

رئیسی محمدحسین

تاريخ|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارع پور فاطمه

زارع پور فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائی مهدی

رضائی مهدی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائی مرتضی

رضائی مرتضی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زندیه محمد

زندیه محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فقیهی علی اصغر

فقیهی علی اصغر

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عظیمی نژاد محمدمهدی

عظیمی نژاد محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گچ پزها علی اصغر

گچ پزها علی اصغر

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جلیلوند نگار

جلیلوند نگار

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صادق پور پویا

صادق پور پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قویدل مرضیه

قویدل مرضیه

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمی مهشاد

قاسمی مهشاد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوستی یوسف

پوستی یوسف

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبی جنتی علیرضا

رجبی جنتی علیرضا

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کاظمی بلگه شیری لیلا

کاظمی بلگه شیری لیلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقی آروین

صادقی آروین

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجی زاده اینه ده مهتاب

حاجی زاده اینه ده مهتاب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کوهن کوثر

کوهن کوثر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصلی بیگی فاطمه

اصلی بیگی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گرامی محمد

گرامی محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وحیدی سیدمحمد

وحیدی سیدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حمیدی سروش

حمیدی سروش

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسامی امیرحسین

حسامی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قنبری فاطمه

قنبری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفری سروندی فاطمه

صفری سروندی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قوامی عادل رویا

قوامی عادل رویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معروفی مهدی

معروفی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهبازی علیرضا

شهبازی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورعلی دلخوش بارکوسرائی مهدی

پورعلی دلخوش بارکوسرائی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصلی بیگی محمد

اصلی بیگی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اذعانی ریحانه

اذعانی ریحانه

مهندسي عمران|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسینی سیدامیرمهدی

حسینی سیدامیرمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قرائی فاطمه

قرائی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غیاثوندغیاثی امیر

غیاثوندغیاثی امیر

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مجیدی حسین

مجیدی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدیان ملیکا

محمدیان ملیکا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقیقت گواسیابر زهرا

حقیقت گواسیابر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهسواری ابوالفضل

شهسواری ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سیف آبادی پریسا

سیف آبادی پریسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقی علیرضا

صادقی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابائی محمدمهدی

بابائی محمدمهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعمتی امیرحسین

نعمتی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بندرچی سیاوش

بندرچی سیاوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خانی خرقانی مائده

خانی خرقانی مائده

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کبیری زهرا

کبیری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کریمی نرگس

کریمی نرگس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعی محمدمهدی

زارعی محمدمهدی

علوم ورزشي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کاوسی بنیامین

کاوسی بنیامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حمیدی معصومه

حمیدی معصومه

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علی اضغری علیرضا

علی اضغری علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ضرابی نژاد زهرا

ضرابی نژاد زهرا

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانی پریسا

قربانی پریسا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلیمانی امیرحسین

سلیمانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خلج مهدی

خلج مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درافشانی محمدمعین

درافشانی محمدمعین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بیگ محمدی زهرا

بیگ محمدی زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بخارائی نژاد فاطمه

بخارائی نژاد فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیمی فیشانی پویان

ابراهیمی فیشانی پویان

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علیجانی کبری

علیجانی کبری

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سمیعی فر نیما

سمیعی فر نیما

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نوری امیرحسین

نوری امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اطلس باف فاطمه

اطلس باف فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توکلی فاطمه سادات

توکلی فاطمه سادات

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جدیدی علی

جدیدی علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رفیعی راد ایمان

رفیعی راد ایمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهسواری محمدحسین

شهسواری محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مطلبی فرد محمد

مطلبی فرد محمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن پور علیرضا

حسن پور علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضائی سیدبرهان الدین

رضائی سیدبرهان الدین

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تقی پور شکیبا

تقی پور شکیبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالک فاطمه

سالک فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرائی فاطمه

زهرائی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابا فرناز

بابا فرناز

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آذری پری چهر

آذری پری چهر

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بختیاری پوریا

بختیاری پوریا

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نیرومند محمد

نیرومند محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افتخاری رویا

افتخاری رویا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اردکانی فاطمه

اردکانی فاطمه

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علی نیا سروش

علی نیا سروش

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قنبری زهرا

قنبری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عسگری سحر

عسگری سحر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
انصاری محمدرضا

انصاری محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موج باف پرهام

موج باف پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمی پارودباری مهدیه

رستمی پارودباری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضی پور محمدسجاد

رضی پور محمدسجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاه محمدی محدثه

شاه محمدی محدثه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتاحی سیده مریم

فتاحی سیده مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضائی حدیثه

رضائی حدیثه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدری عباس

حیدری عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسگری کیارش

عسگری کیارش

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بغدادی مبینا

بغدادی مبینا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اصغری بیجارگاه مریم

اصغری بیجارگاه مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نوری محمدمهدی

نوری محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نقدی پور سعید

نقدی پور سعید

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مصلی میترا

مصلی میترا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | محروم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امینی فاطمه

امینی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
پیوندچی علیرضا

پیوندچی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحمانی امیررضا

رحمانی امیررضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منتظری علیرضا

منتظری علیرضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
توکل زاده مائده

توکل زاده مائده

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رجبی سحر

رجبی سحر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رفیعی مبیناالسادات

رفیعی مبیناالسادات

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زرآبادی پور زهرا

زرآبادی پور زهرا

جغرافيا|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کاکاوند نگین

کاکاوند نگین

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قائمی موژان سادات

قائمی موژان سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کشتکار ریحانه

کشتکار ریحانه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوری علی

نوری علی

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهسواری نجمه

شهسواری نجمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شبانی اسماعیل

شبانی اسماعیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غلامی نیا حسین

غلامی نیا حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جلیله وند علی

جلیله وند علی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارع یگانه

زارع یگانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرنلو مائده

پرنلو مائده

مديريت صنعتي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فطری محمدرضا

فطری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدزمانی امیرحسین

محمدزمانی امیرحسین

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دادور فائزه

دادور فائزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قافله باشی فاطمه السادات

قافله باشی فاطمه السادات

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شادروز فاطمه

شادروز فاطمه

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فدائی فر مبینا

فدائی فر مبینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هاشمی نوید

هاشمی نوید

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سهرابی علی

سهرابی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهرامی پور زهرا

بهرامی پور زهرا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جباری امین

جباری امین

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدی مریم

احمدی مریم

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کاظمی محمدجواد

کاظمی محمدجواد

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
میرزائی سارا

میرزائی سارا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
برزگرشالی محدثه

برزگرشالی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تندکی هستی

تندکی هستی

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حیدری پریسا

حیدری پریسا

طراحي لباس|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حسینی محدثه

حسینی محدثه

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بنائی محمدصالح

بنائی محمدصالح

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طالبی زهرا

طالبی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کشاورزمهر پریسا

کشاورزمهر پریسا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زرآبادی پور فاطمه

زرآبادی پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوروزی نگین

نوروزی نگین

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شریفی علی

شریفی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
برزگر فارسیانی فاطمه

برزگر فارسیانی فاطمه

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صدری خانلو آذین

صدری خانلو آذین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فخاری فاطمه سادات

فخاری فاطمه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گیلک فاطمه

گیلک فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
علیان نژادی معصومه

علیان نژادی معصومه

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خلخالی فاطمه

خلخالی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدنیا مرضیه

محمدنیا مرضیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
درویش حسینی امیررضا

درویش حسینی امیررضا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مقدم زرندی مهین

مقدم زرندی مهین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مقدم نیما

مقدم نیما

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسین بکی رامین

حسین بکی رامین

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شجاعی علی آبادی محمدرضا

شجاعی علی آبادی محمدرضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
قندچی رژان

قندچی رژان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:28:50 AM
Menu