عشق آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر عشق آباد

علیزاده جوریزی ده محمد رضا

علیزاده جوریزی ده محمد رضا

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
حسن پور فاطمه

حسن پور فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بشارتی فر امیر رضا

بشارتی فر امیر رضا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عباسی مهدی

عباسی مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صاحبی فاطمه

صاحبی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
باقری مرضیه

باقری مرضیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانیان ایمان

قربانیان ایمان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ایلخانی فاطمه

ایلخانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رونده حکیمه

رونده حکیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یزداندوست فاطمه

یزداندوست فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بخشی پور مهدیه

بخشی پور مهدیه

مترجمي زبان الماني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ایزدپناه سهراب

ایزدپناه سهراب

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدی صالح

احمدی صالح

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
برهانی معصومه

برهانی معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 2:58:31 PM
Menu