اشکذر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اشکذر

رنجبر جمال آبادی مهلا

رنجبر جمال آبادی مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عسکری اشکذری عارفه

عسکری اشکذری عارفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میرزاکریمی فرزانه

میرزاکریمی فرزانه

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فروزنده صفیه

فروزنده صفیه

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاتمی امیرحسین

حاتمی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیمی محمدحسن

رحیمی محمدحسن

روانشناسي|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:33:16 AM
Menu