مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مهريز

زارع سجاد

زارع سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
جهش حامد

جهش حامد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
دهقان محدثه

دهقان محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سیحونی دخت محمد مهدی

سیحونی دخت محمد مهدی

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
بیک ریحانه

بیک ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دهقانی مهلا

دهقانی مهلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دهقانی بیتا السادات

دهقانی بیتا السادات

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
حسینی سیدروح الله

حسینی سیدروح الله

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
حسینی سیده مهلا

حسینی سیده مهلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحیم کاظمی فرناز

رحیم کاظمی فرناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زارع خورمیزی محمد

زارع خورمیزی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
یزدی مینا

یزدی مینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع بیدکی فاطمه

زارع بیدکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابوئی مهریزی احسان

ابوئی مهریزی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نجدی حسام

نجدی حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حائری فرزانه

حائری فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارع زاده عارفه

زارع زاده عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شجاعی پور مهدیه

شجاعی پور مهدیه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
چپ دان مریم

چپ دان مریم

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
زارع زاده فاطمه

زارع زاده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
زارع عصمت اباد فاطمه

زارع عصمت اباد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی مهدیه السادات

حسینی مهدیه السادات

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع زاده عارف

زارع زاده عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقان منگاباد مهدیه

دهقان منگاباد مهدیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زارع بیدکی یگانه

زارع بیدکی یگانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
واعظی فاطمه

واعظی فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فلاح مدواری فاطمه

فلاح مدواری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طباطبائی سیدمحمدامین

طباطبائی سیدمحمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حجار بیدکی زهرا

حجار بیدکی زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کبیریان فاطمه

کبیریان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شیرزاده زهره

شیرزاده زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دهقان منگاباد مرضیه

دهقان منگاباد مرضیه

تاريخ اسلام|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مظاهری مهدیه

مظاهری مهدیه

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ذاکری فاطمه

ذاکری فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زارعزاده فرزانه

زارعزاده فرزانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طباطبائی بهنازالسادات

طباطبائی بهنازالسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسینی نگین السادات

حسینی نگین السادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع زاده علی

زارع زاده علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
هاشمی مدواری سید رضا

هاشمی مدواری سید رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارع زاده علی

زارع زاده علی

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گلزاران علی

گلزاران علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ایرانی زهراالسادات

ایرانی زهراالسادات

علوم سياسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زارعین فاطمه

زارعین فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه السادات

رضائی فاطمه السادات

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
برزگری محمد

برزگری محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ملاحسنی فاطمه

ملاحسنی فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانی بغدادآباد حمیده

دهقانی بغدادآباد حمیده

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابوئی مهریزی پوریا

ابوئی مهریزی پوریا

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابوئی امیرحسین

ابوئی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یزدانی مینا

یزدانی مینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعیان محمد امین

زارعیان محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بیاتی علی

بیاتی علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/3/2023 7:17:08 PM
Menu