زارچ

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زارچ

کریمی محمد

کریمی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

10سال کانونی / 201 آزمون

تجربی
دریایی پور فائزه

دریایی پور فائزه

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

7سال کانونی / 140 آزمون

انسانی
اسلامی نصرت آبادی زهره

اسلامی نصرت آبادی زهره

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
سرداری حمیده

سرداری حمیده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
بابائی مهدیه

بابائی مهدیه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دادور ریحانه

دادور ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصیری سجاد

نصیری سجاد

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کریمی زارچ محدثه

کریمی زارچ محدثه

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کریمی زارچی مریم

کریمی زارچی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کریمی زارچی مینا

کریمی زارچی مینا

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عزیزی محمدعرفان

عزیزی محمدعرفان

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قادری عصرآبادی محدثه السادات

قادری عصرآبادی محدثه السادات

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهستانی زارچ آیدا

دهستانی زارچ آیدا

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
انتظاری زارچ ابوالقاسم

انتظاری زارچ ابوالقاسم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داراب مصطفی

داراب مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شرافت زهرا

شرافت زهرا

علوم سياسي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینی زارچ مطهره السادات

حسینی زارچ مطهره السادات

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آسایش زارچی فاطمه

آسایش زارچی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قانع عزآبادی ساجده

قانع عزآبادی ساجده

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسی سرچشمه زهره

عباسی سرچشمه زهره

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:10:48 AM
Menu