ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ميبد

جلال زاده فیروزآبادی مانا

جلال زاده فیروزآبادی مانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

10سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
زارع باقی آباد ساجده

زارع باقی آباد ساجده

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
دهقانیان فیروزآبادی عاطفه

دهقانیان فیروزآبادی عاطفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
جوکارجمالی سیدجواد

جوکارجمالی سیدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زارع شاهی فاطمه

زارع شاهی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حکیمی رکن آبادی علیرضا

حکیمی رکن آبادی علیرضا

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کاظمی پورمهرجردی محمد

کاظمی پورمهرجردی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زارع شاهی علی

زارع شاهی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کوشکی فاطمه

کوشکی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمی نیا امیر

فاطمی نیا امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مستوری محمد

مستوری محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنو فاطمه

حسنو فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
دهقانی شورکی سعیده

دهقانی شورکی سعیده

علوم قران وحديث|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
سحابی مینا

سحابی مینا

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
فاضلی شورکی فاطمه

فاضلی شورکی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
یاوری مینا

یاوری مینا

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رضوانی بفروئی محمدجواد

رضوانی بفروئی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حیدری بفروئی محمد

حیدری بفروئی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خواجه فاطمه

خواجه فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زارع مهرجردی یوسف

زارع مهرجردی یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتوحی اردکانی امیرمهدی

فتوحی اردکانی امیرمهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عزیزی مریم

عزیزی مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قانعی اردکانی سینا

قانعی اردکانی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خلیلی خانقاه فاطمه

خلیلی خانقاه فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
برقی اردکانی محمدامین

برقی اردکانی محمدامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کارگر بیده فاطمه

کارگر بیده فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کریمی رکن آبادی محمدمهدی

کریمی رکن آبادی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسوی بفروئی خدیجه السادات

موسوی بفروئی خدیجه السادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علائی شورکی سیدعلی

علائی شورکی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غفوری اردکانی علی

غفوری اردکانی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آقائی میبدی بازان

آقائی میبدی بازان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تهرانی فرد علی

تهرانی فرد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عاقلی نژاد امیرمحمد

عاقلی نژاد امیرمحمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امامی میبدی نجمه السادات

امامی میبدی نجمه السادات

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع شاهی فاطمه

زارع شاهی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
پهلوان شمسی میبدی حامد

پهلوان شمسی میبدی حامد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدعلیزاده امیرحسین

محمدعلیزاده امیرحسین

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی مهتاب

زارع مهرجردی مهتاب

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دهقانی فیروزآبادی محمدطاها

دهقانی فیروزآبادی محمدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقی یخدانی محمدصالح

صادقی یخدانی محمدصالح

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مقنیان شورک ابوالفضل

مقنیان شورک ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سپهری احسان

سپهری احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودیان محمودآباد امیرمحمد

محمودیان محمودآباد امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نبی پور میبدی مریم

نبی پور میبدی مریم

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
خواجه پور فیروزآبادی محمدرضا

خواجه پور فیروزآبادی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
میرفلاح یخدانی محبوبه

میرفلاح یخدانی محبوبه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آقائی نژادمیبدی مجتبی

آقائی نژادمیبدی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دلاوری فیروزآبادی محمدمهدی

دلاوری فیروزآبادی محمدمهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
باغستانی میبدی فاطمه

باغستانی میبدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع محمد

زارع محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضاپور میرصالح علیرضا

رضاپور میرصالح علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
میرحسینی ده آبادی فاطمه السادات

میرحسینی ده آبادی فاطمه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجی زاده رضا

حاجی زاده رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خلیلی بفروئی بیتا

خلیلی بفروئی بیتا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قاسمی فیروزآبادی بیتا

قاسمی فیروزآبادی بیتا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع شاهی رضا

زارع شاهی رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فارسی احمدرضا

فارسی احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابوئی علی

ابوئی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معصومی یخدان محمدمهدی

معصومی یخدان محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمی سورکی سعید

قاسمی سورکی سعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زارع ده آبادی یوسف

زارع ده آبادی یوسف

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امامی میبدی پارسا

امامی میبدی پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آقائی میبدی علی رضا

آقائی میبدی علی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مطلبی محمودآبادی سیدمحمدسعید

مطلبی محمودآبادی سیدمحمدسعید

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی امیرحسین

دهقانی فیروزآبادی امیرحسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارع شاهی علی رضا

زارع شاهی علی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بابائی میبدی زهرا

بابائی میبدی زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدری شریف آباد حمیدرضا

حیدری شریف آباد حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روفی علی

روفی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دهقانی فیروزآبادی فاطمه

دهقانی فیروزآبادی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی امیرحسین

دهقانی فیروزآبادی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوی فاطمه السادات

موسوی فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع ده آبادی هانیه

زارع ده آبادی هانیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
عباسی میبدی زهرا

عباسی میبدی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عطاری میبدی مهدی

عطاری میبدی مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شیرغلامی عاطفه

شیرغلامی عاطفه

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طالبی زهرا

طالبی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعیدی یخدان فاطمه

سعیدی یخدان فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مظفری محیا

مظفری محیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقائی میبدی سیده سپیده

آقائی میبدی سیده سپیده

اقتصاد|دانشگاه اردکان | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زرجوعی محسن

زرجوعی محسن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عابدنیاء امیرمحمد

عابدنیاء امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حقانی نژاد مهدی

حقانی نژاد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مروتی امیرحسین

مروتی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفاراردکانی سارا

صفاراردکانی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ینی هاشمی نرگس السادات

ینی هاشمی نرگس السادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیزاده شورکی حمیدرضا

علیزاده شورکی حمیدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئی فاطمه

برزگر بفروئی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کارگر شورکی زهرا

کارگر شورکی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برزگر بفروئی مرتضی

برزگر بفروئی مرتضی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ذبیحی یخدانی جلال

ذبیحی یخدانی جلال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کارگر زاده شورکی علی رضا

کارگر زاده شورکی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی زاده شورکی علی رضا

علی زاده شورکی علی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاطرآقائی ابوالفضل

شاطرآقائی ابوالفضل

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضائی شورکی فاطمه

رضائی شورکی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محبی بامکانی فاطمه

محبی بامکانی فاطمه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صباغی مهرجردی محمدمهدی

صباغی مهرجردی محمدمهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مشیری شورکی علی

مشیری شورکی علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانی پور محمودآبادی علی

دهقانی پور محمودآبادی علی

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کریمی محمودآبادی فاطمه

کریمی محمودآبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاضلی شورکی مهدی

فاضلی شورکی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاکراردکانی زهرا

شاکراردکانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه اردکان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باباحسینی میبدی مهدی

باباحسینی میبدی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صباغی مهرجردی مجتبی

صباغی مهرجردی مجتبی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پارسائیان بهار

پارسائیان بهار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
انصاری رکن آبادی امین

انصاری رکن آبادی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهاریه الهام

بهاریه الهام

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارعی محمودآبادی زینب

زارعی محمودآبادی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
یوسفی ترک آباد فاطمه

یوسفی ترک آباد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقان مهرجردی محمدحسین

دهقان مهرجردی محمدحسین

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدی سعیده السادات

احمدی سعیده السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حکیمی رکن آبادی ابوالفضل

حکیمی رکن آبادی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طباطبائی نسب ده آباد سیده کوثر

طباطبائی نسب ده آباد سیده کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بیکی ده آبادی زهرا

بیکی ده آبادی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کمالی اردکانی فاطمه

کمالی اردکانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدی احمدآبادی مرضیه

محمدی احمدآبادی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فلاحیان مهرجردی امیرحسین

فلاحیان مهرجردی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غلامی رکن آبادی محمدطاهر

غلامی رکن آبادی محمدطاهر

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مفیدی الهام

مفیدی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی الهام

دهقانی فیروزآبادی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خان کلانتری رکن آبادی ساجده

خان کلانتری رکن آبادی ساجده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
موسوی بفروئی فاطمه السادات

موسوی بفروئی فاطمه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حیدری ترک آباد فاطمه

حیدری ترک آباد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آتشی یخدان حانیه السادات

آتشی یخدان حانیه السادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقی زاده فیروزآبادی مطهره

تقی زاده فیروزآبادی مطهره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقانی فیروزآبادی زهرا

دهقانی فیروزآبادی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابائی مزرعه نو فاطمه

بابائی مزرعه نو فاطمه

اقتصاد|دانشگاه اردکان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مقنی ده آبادی مهدیه

مقنی ده آبادی مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاطری احمدآبادی زهرا

شاطری احمدآبادی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع مهرجردی زهرا

زارع مهرجردی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خادم الحسینی فیروزآبادی زهرا

خادم الحسینی فیروزآبادی زهرا

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:05:36 AM
Menu