قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قروه درجزين

نوروزی سحر

نوروزی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
کریمی مهرشاد

کریمی مهرشاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حجرانی محدثه

حجرانی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صمدی امیرحسین

صمدی امیرحسین

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هجرانی فاطمه

هجرانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سیادت سیده فاطمه

سیادت سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضوی سیده عارفه

رضوی سیده عارفه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سیدی سیدامیرحسین

سیدی سیدامیرحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
خرقانی عرفان

خرقانی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
کاظمی سجاد

کاظمی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یوسفیان سیار مبینا

یوسفیان سیار مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فتحی نرگس

فتحی نرگس

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طیبی عرفان

طیبی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسینی سیده راضیه

حسینی سیده راضیه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرج اله رسول نجفی

فرج اله رسول نجفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نیکنام مرتضی

نیکنام مرتضی

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شریفی محمدعلی

شریفی محمدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محققی علی

محققی علی

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالحی نوا مصطفی

صالحی نوا مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امانی فائزه

امانی فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادی جنتی سینا

مرادی جنتی سینا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شفیعی مهدی

شفیعی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شاکری زهرا

شاکری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمی هستی

هاشمی هستی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خسروی سحر

خسروی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مولایی منظر فریده

مولایی منظر فریده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحیمی مهسا

رحیمی مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آذری فاطمه

آذری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حمزه خانی مائده

حمزه خانی مائده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامی امیرحسین

غلامی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسفندیاری سعید

اسفندیاری سعید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نظام آبادی مرضیه

نظام آبادی مرضیه

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسنی نجم حامد

حسنی نجم حامد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طاهری مفرح امیر محمد

طاهری مفرح امیر محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرتضایی علی اصغر

مرتضایی علی اصغر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بیگدلی علی

بیگدلی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پادیار آیدا

پادیار آیدا

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امیدی شهپر زینب

امیدی شهپر زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شریفی سیده زهرا

شریفی سیده زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امانی رحیم آرمین

امانی رحیم آرمین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
منوچهری امید

منوچهری امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حق ویردی بهاره

حق ویردی بهاره

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلطانی فرجی دقیق معصومه

سلطانی فرجی دقیق معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلشنی پایدار فریده

گلشنی پایدار فریده

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رامشانی زهرا

رامشانی زهرا

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
درویشی سجاد

درویشی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بیگلری مریم

بیگلری مریم

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مزرعه مجید

مزرعه مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خان چرلی زینب

خان چرلی زینب

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
داوری امیرحسین

داوری امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
جلیلی محمدرضا

جلیلی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رجبی مهتاش الهه

رجبی مهتاش الهه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 10:36:44 AM
Menu