رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رزن

حجتی محمدجواد

حجتی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رضا فرح مهدی

رضا فرح مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جوادپورعزیز مهدی

جوادپورعزیز مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
علی بنده لو نیلوفر

علی بنده لو نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کرمانی محمدرضا

کرمانی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عبدالهی امیرحسین

عبدالهی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کشوری خجسته فاطمه

کشوری خجسته فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رجبی سالک فرهاد

رجبی سالک فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدی یاوند رضا

محمدی یاوند رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شمس فاطمه

شمس فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عربلو مهدی

عربلو مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تحسینی دادگر مهدیه

تحسینی دادگر مهدیه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نعمتی خورونده مجتبی

نعمتی خورونده مجتبی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رزاقی علی اصغر

رزاقی علی اصغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غفاری واحدی نسرین

غفاری واحدی نسرین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ظفری امجد حجت

ظفری امجد حجت

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پاکدل نیا محمد

پاکدل نیا محمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
گلشنی امین حانیه

گلشنی امین حانیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سالک نادر سجاد

سالک نادر سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زابلی محمدامین

زابلی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ترابی سیما

ترابی سیما

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
عزیزی مرضیه

عزیزی مرضیه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نورالهی زهرا

نورالهی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عسگری مرضیه

عسگری مرضیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عقیقی روان زهرا

عقیقی روان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حدادی مرضیه

حدادی مرضیه

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قربانی محدثه

قربانی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باقری مهسا

باقری مهسا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شریفی حامد

شریفی حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غفاری محمدرضا

غفاری محمدرضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
علی پور شهپر آذر

علی پور شهپر آذر

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عقیقی روان مریم

عقیقی روان مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مصطفوی ریحانه

مصطفوی ریحانه

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
رحمانی نیما

رحمانی نیما

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
ستایش ولی پور سحر

ستایش ولی پور سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رستم خانی محمد

رستم خانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینلو حمید

حسینلو حمید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سهامی درویش محسن

سهامی درویش محسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفائی بدیع زهرا

صفائی بدیع زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسنلو اسماعیل

حسنلو اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پیرامون اکرم

پیرامون اکرم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادی نوین معصومه

مرادی نوین معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبادی اعلائی مهسا

عبادی اعلائی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدی هلیا

احمدی هلیا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابوترابی یمین فاطمه

ابوترابی یمین فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نامدار یگانه

نامدار یگانه

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رمضانی نور امیرحسین

رمضانی نور امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
گلشنی محب محمد

گلشنی محب محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:52:56 AM
Menu