ملاير

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ملاير

امینی فرد فاطمه

امینی فرد فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

11سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
عبدلی شکیبا

عبدلی شکیبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

9سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
غیاثوند زهرا

غیاثوند زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
رحمتی نیا ریحانه

رحمتی نیا ریحانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
رفیعی سمانه

رفیعی سمانه

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

زبان
مرادی فر مینا

مرادی فر مینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
بیاتی خلوزینی مهدی

بیاتی خلوزینی مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
زرگران علیرضا

زرگران علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
روستائی مهشید

روستائی مهشید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
کامرانی نیا نرگس

کامرانی نیا نرگس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمدرضا

موسوی سیدمحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
نوروزی نامیله فاطمه

نوروزی نامیله فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
نفری مهدیس

نفری مهدیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زنگنه زینب

زنگنه زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رفیعی هانیه

رفیعی هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ساریخانی قلعه باباخانی نگین

ساریخانی قلعه باباخانی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سلیمانی مهدی

سلیمانی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
نادعلی ماه دخت

نادعلی ماه دخت

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بختیار فاطمه

بختیار فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
سلطانی فاطمه

سلطانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شاهسوند مهدی

شاهسوند مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جمشیدی علیرضا

جمشیدی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
کریمی پگاه

کریمی پگاه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قیاسوند بهشاد

قیاسوند بهشاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرادی لیلا

مرادی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خردمند مهسا

خردمند مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسن پری نیوشا

حسن پری نیوشا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زهره وندی امیرمحمد

زهره وندی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پیرائی مهتاب

پیرائی مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صفری زهرا

صفری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نجفی سبحان

نجفی سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
بهزادمقدم سمیه

بهزادمقدم سمیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یزدانی یاسمن

یزدانی یاسمن

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
ترکاشوند علیرضا

ترکاشوند علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رستمی طائمه زهرا

رستمی طائمه زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کریمی کیوان

کریمی کیوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ترکمن سحر

ترکمن سحر

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عبدلی امیرمحمد

عبدلی امیرمحمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
اعرابی صادق

اعرابی صادق

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسینی سید مهدی

حسینی سید مهدی

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طالبی فاطمه

طالبی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شفیع سارا

شفیع سارا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
الماسی مریم

الماسی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شیخ عالی بهار

شیخ عالی بهار

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

زبان
رضی علی

رضی علی

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امیری آرین

امیری آرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جوکار فاطمه

جوکار فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادی جوکار نرگس

مرادی جوکار نرگس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رهام سمیه

رهام سمیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ذهبی یاسمن

ذهبی یاسمن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادی غزال

مرادی غزال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسی فائزه

عباسی فائزه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رحیمی علی

رحیمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرجی راضیه

فرجی راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خانی معصومه

خانی معصومه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحیمی جورابی فاطمه

رحیمی جورابی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بهرامی گلسا

بهرامی گلسا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کولیوند محمد

کولیوند محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اکبری علی

اکبری علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عزیزی فاطمه

عزیزی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فرخی منفرد فاطمه

فرخی منفرد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توکلی مهیار

توکلی مهیار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شجاعی نژاد یگانه

شجاعی نژاد یگانه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
غیاثوند مهدیه

غیاثوند مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدلی حسین آبادی صبا

عبدلی حسین آبادی صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قادری منش زهرا

قادری منش زهرا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسعلی مهدیس

موسعلی مهدیس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظربیگی فاطمه

نظربیگی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
علوی نژاد زهرا

علوی نژاد زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فراهانی زهرا

فراهانی زهرا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مرادی شایان

مرادی شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مطلب علیرضا

مطلب علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غفوری عفت

غفوری عفت

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رستمی علیرضا

رستمی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مطهری فاطمه

مطهری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مسعودی فر امیررضا

مسعودی فر امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاملو حسنی فائزه

شاملو حسنی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افشاری علیرضا

افشاری علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افخمی ستایش

افخمی ستایش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عباسی محدثه

عباسی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاحی احمدرضا

فلاحی احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پیرحیاتی کیمیا

پیرحیاتی کیمیا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بارانی حسین آبادی شبنم

بارانی حسین آبادی شبنم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پاینده زهرا

پاینده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اکبری علی

اکبری علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدی محمد جواد

احمدی محمد جواد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رنجبر مهناز

رنجبر مهناز

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صبوری راد صبا

صبوری راد صبا

صنايع دستي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
پیرحیاتی پرستو

پیرحیاتی پرستو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ونائی زهرا

ونائی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
شیرزادی نگین

شیرزادی نگین

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عبدالملکی زهرا

عبدالملکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ذوالفقاری طائمه یگانه

ذوالفقاری طائمه یگانه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضایی حمیدرضا

رضایی حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سلیمانی زهرا

سلیمانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ملکی حاجی آبادی ستاره

ملکی حاجی آبادی ستاره

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رستمی فاطمه

رستمی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محسنی فاطمه

محسنی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرمی فاطمه

کرمی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدینی مبینا

عابدینی مبینا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تقوی مریم

تقوی مریم

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدی محدثه

احمدی محدثه

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دادرس زهرا

دادرس زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زهره وند مهدی

زهره وند مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صباغ حانیه

صباغ حانیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرادی فر علی

مرادی فر علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تاجی عشق آباد سید مهدی

تاجی عشق آباد سید مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
میرزائی نازنین

میرزائی نازنین

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسفندیاری فائزه

اسفندیاری فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفری صبا

جعفری صبا

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شریفی عسل

شریفی عسل

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فیضی محدثه

فیضی محدثه

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسپور مبین

عباسپور مبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کاظمیان فر فاطمه

کاظمیان فر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زندکریمی سارا

زندکریمی سارا

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فروزان فر زهرا

فروزان فر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تاجی زهراالسادات

تاجی زهراالسادات

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کاظمی محدثه

کاظمی محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضی رضا

رضی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ونایی امید

ونایی امید

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سوری علی

سوری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن پری مهدی

حسن پری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گرجی ازندریانی حدیث

گرجی ازندریانی حدیث

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ازناوی زهرا

ازناوی زهرا

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمود پور علی

محمود پور علی

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کریمی بیتا

کریمی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رادپور محمدمهدی

رادپور محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالملکی سپیده

عبدالملکی سپیده

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زمانی زهرا

زمانی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صارمی ساناز

صارمی ساناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاویانی ریحانه

کاویانی ریحانه

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زندی حرم آبادی ستاره

زندی حرم آبادی ستاره

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شوبیری ساغرالسادات

شوبیری ساغرالسادات

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفری حسین

جعفری حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیات نگین

بیات نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعی متین

زارعی متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زندی مریم

زندی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زندی حاجی آبادی فاطمه

زندی حاجی آبادی فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آقامهدی شبنم

آقامهدی شبنم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اولیائی زهرا

اولیائی زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نقدی مریم

نقدی مریم

ارتباطتصويري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

هنر
امیری احسان

امیری احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزی سحر

نوروزی سحر

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بشیری محسن

بشیری محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمشیدی می آبادی آمنه

جمشیدی می آبادی آمنه

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بیات شکیبا

بیات شکیبا

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجبی فاطمه

رجبی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
معمی وند مهدیس

معمی وند مهدیس

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چوبین مهدی

چوبین مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
داودی کسبی حدیث

داودی کسبی حدیث

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزی علیرضا

نوروزی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامی امیر عباس

غلامی امیر عباس

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سیاهوشی فاطمه

سیاهوشی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسی نگین

عباسی نگین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عبدالمالکی امیرمحمد

عبدالمالکی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علمداری بهرخ

علمداری بهرخ

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بابائی توسکی مهدیس

بابائی توسکی مهدیس

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صادقی مبینا

صادقی مبینا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جوکار منا

جوکار منا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ترک بابارئیسی نازنین

ترک بابارئیسی نازنین

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گلشنی نژاد محمدامین

گلشنی نژاد محمدامین

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالملکی محدثه

عبدالملکی محدثه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
کاظم پور بابک

کاظم پور بابک

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/2/2023 2:59:54 PM
Menu