شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهرك مهاجران

قمری مهران

قمری مهران

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
میرزائی صبا

میرزائی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شهنازی یاسین

شهنازی یاسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
5/29/2023 3:59:38 PM
Menu