خمين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خمين

نجفی پور امیرمحمد

نجفی پور امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
موسایی علی رضا

موسایی علی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سرلکی فر فائزه

سرلکی فر فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خسروی سیمین

خسروی سیمین

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دستورزی نیایش

دستورزی نیایش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضائی مهدیه

رضائی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعیدی فاطمه سادات

سعیدی فاطمه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اصغری فاطمه

اصغری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی مریم

محمدی مریم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یاوری سبا

یاوری سبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائی امیرحسین

رضائی امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کاوه ای یگانه

کاوه ای یگانه

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موذنی زینب

موذنی زینب

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پاپی اعظم

پاپی اعظم

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خنجری فاطمه

خنجری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/7/2023 9:29:23 AM
Menu