اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اراك

هندی کیارش

هندی کیارش

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
فتاحی بیات بهار

فتاحی بیات بهار

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

9سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
ادریسی عراقی محمد

ادریسی عراقی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

ریاضی
نژادی یاسمین

نژادی یاسمین

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

8سال کانونی / 131 آزمون

انسانی
محمودی نازنین

محمودی نازنین

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
پیرحیاتی مهدیه

پیرحیاتی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

8سال کانونی / 127 آزمون

انسانی
رجبی میعاد

رجبی میعاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
حاجیان آرمین

حاجیان آرمین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
بهرامی آناهیتا

بهرامی آناهیتا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
فریدون فر امیرمحمد

فریدون فر امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
مرامی حسن کیاده مهدی

مرامی حسن کیاده مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
مشهدالکوبه مهدی

مشهدالکوبه مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
هاشمی پور زهراسادات

هاشمی پور زهراسادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قربانپور مهدی

قربانپور مهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

8سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قمشلویی علیرضا

قمشلویی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محسنی حسین

محسنی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
آقائی سیدحسین

آقائی سیدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حیدری مبینا

حیدری مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ترابی محمدعرفان

ترابی محمدعرفان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فراهانی رضا

فراهانی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
قد بیگی فاطمه

قد بیگی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بهرامی دنیا

بهرامی دنیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عزیزی امیرحسین

عزیزی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سیفی مصلح آبادی یاسمن

سیفی مصلح آبادی یاسمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شفیعی امیرحسین

شفیعی امیرحسین

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ابوالحسنی ریحانه

ابوالحسنی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
انعامی علی

انعامی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
غیاث آبادی فراهانی فاطمه

غیاث آبادی فراهانی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
بختیاری افشین

بختیاری افشین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رضائی صفا امیرمحمد

رضائی صفا امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
انصاری دانیال

انصاری دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رزاقی فاطمه

رزاقی فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

زبان
یزدانی پور رکسانا

یزدانی پور رکسانا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
کامیاب علی

کامیاب علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
عرفانی راد محراب

عرفانی راد محراب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جهانگیری مصطفی

جهانگیری مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پولادوند امیرمحمد

پولادوند امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
غیاثی منش بهداد

غیاثی منش بهداد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
طاهر میرزائی فاطمه

طاهر میرزائی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پیرحسینلو علی

پیرحسینلو علی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
عیوضی حسین

عیوضی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قاسمی احسان

قاسمی احسان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
رحمانی محمدمهدی

رحمانی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ناجی زاده گواشیران پرهام

ناجی زاده گواشیران پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مظلومی مبین

مظلومی مبین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
یزدی محمد

یزدی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ملک امیرعرفان

ملک امیرعرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آهنگرانی فاطمه

آهنگرانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
یاحقی پانیذ

یاحقی پانیذ

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مختاری محمدعلی

مختاری محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نعمتی مهدی

نعمتی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کاظمی مینا

کاظمی مینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نامداری رضا

نامداری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شریفی امیرمحمد

شریفی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نادری فاطمه

نادری فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خدادادی علی

خدادادی علی

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عابدخانی محدثه

عابدخانی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
آقابابایی متین

آقابابایی متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صالحی آیدا

صالحی آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عسکرزاده فراهانی فائزه

عسکرزاده فراهانی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علیزاده منفردعراقی سیدمحمد

علیزاده منفردعراقی سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پاکیاری علی

پاکیاری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سمیعی فاطمه

سمیعی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کیشانی فراهانی شکیبا

کیشانی فراهانی شکیبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادی کیانا

مرادی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آقاباقری مبینا

آقاباقری مبینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امیری هزاوه محمد

امیری هزاوه محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هفته کزازی علی

هفته کزازی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جهانبان ستایش

جهانبان ستایش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسمی زاده رضا

اسمی زاده رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مصطفوی سروین

مصطفوی سروین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شاکری محمدامین

شاکری محمدامین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مظفری سروش

مظفری سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طاهری امیرمحمد

طاهری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
یعقوبی شایان

یعقوبی شایان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سیدصالحیان سیدابوالفضل

سیدصالحیان سیدابوالفضل

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اسدی علی

اسدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صفری احمد

صفری احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ایزدیان حانیه

ایزدیان حانیه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
یعقوبی مهسا

یعقوبی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عنبری کیمیا

عنبری کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خلیلی زهرا

خلیلی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
درخشان علی

درخشان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رفیعی کیا

رفیعی کیا

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
میرعشقی صدرا

میرعشقی صدرا

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عباسی علی

عباسی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حقدادی جو زهرا

حقدادی جو زهرا

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
احمدی محمد

احمدی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فینی یکتا

فینی یکتا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پیربداغی تینا

پیربداغی تینا

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

هنر
حسینی سیدمهدی

حسینی سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صالحی علی

صالحی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یمنیان مبینا

یمنیان مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
خسروی محمدرضا

خسروی محمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
راهزانی زهرا

راهزانی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اثناعشری امیررضا

اثناعشری امیررضا

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
قاسمی امیررضا

قاسمی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دانشمند پارسا

دانشمند پارسا

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خسروی علی

خسروی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهرابی نگین

شهرابی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سعادت فلاح محدثه

سعادت فلاح محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منصورزاده مهدی

منصورزاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میقانی مهدی

میقانی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نظام آبادی میکائیل

نظام آبادی میکائیل

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
تقی نژاد محمدامین

تقی نژاد محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جعفری کیا عماد

جعفری کیا عماد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شمعون زاده پویا

شمعون زاده پویا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
باقری علی

باقری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
کریمی سینا

کریمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عزیزآبادی فراهانی محیا

عزیزآبادی فراهانی محیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نوری محمد

نوری محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صادقی امیرحسین

صادقی امیرحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسماعیلی میثم

اسماعیلی میثم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمودی محمد

محمودی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صادقی مریم

صادقی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
گرجی مهلا

گرجی مهلا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سلیم آبادی فراهانی مهدی

سلیم آبادی فراهانی مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میری سوگند

میری سوگند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میرزائی علیرضا

میرزائی علیرضا

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قهیه ایی پوریا

قهیه ایی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صفی خانی سمیه

صفی خانی سمیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پیربداقی یونس

پیربداقی یونس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دادستان آیدا

دادستان آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شبیهی شایان

شبیهی شایان

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
واحدی زهرا سادات

واحدی زهرا سادات

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ماهرویی مهتا

ماهرویی مهتا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خوشکنار محمدامین

خوشکنار محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ضیائی محمدحسین

ضیائی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فراهانی نوشین

فراهانی نوشین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
خادمی هدیه

خادمی هدیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مقدسی سنجانی مبینا

مقدسی سنجانی مبینا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فراهانی غزل

فراهانی غزل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرادی فیجانی ابوالفضل

مرادی فیجانی ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هاشمی هزاوه سیده عسل

هاشمی هزاوه سیده عسل

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غفاری فرید مهدی

غفاری فرید مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمودی عباس

محمودی عباس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نوروزی علی

نوروزی علی

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بوالحسنی علی

بوالحسنی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خاکی غزال

خاکی غزال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی هزاوه معصومه

محمدی هزاوه معصومه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نوروزی حنانه

نوروزی حنانه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فراهانی فاطمه

فراهانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ساری خانی رضا

ساری خانی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرهود حسن

فرهود حسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خلیلی امیدرضا

خلیلی امیدرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کریمی علی

کریمی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
راهزانی سحر

راهزانی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جیریایی شراهی محمد

جیریایی شراهی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکز ي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهاری زهرا سادات

بهاری زهرا سادات

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
طاهری علی

طاهری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نیکی ملکی سینا

نیکی ملکی سینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عماد سیدعلی

عماد سیدعلی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نصیری محمدجواد

نصیری محمدجواد

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
منصوری علیرضا

منصوری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فراهانی محمد

فراهانی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شفیعی احمد

شفیعی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کریمی صبا

کریمی صبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وفایی راد زهرا

وفایی راد زهرا

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مقدسی فاطمه

مقدسی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاحی علی

فلاحی علی

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هداوند فاطمه

هداوند فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
غفاری علی

غفاری علی

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشمی سبحان

هاشمی سبحان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گرشاسبی علی

گرشاسبی علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سرلک علی

سرلک علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی شکیبا

احمدی شکیبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داودابادی حمید

داودابادی حمید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسلام پناه علیمحمد

اسلام پناه علیمحمد

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
چقایی نگار

چقایی نگار

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شجاع پور محمد

شجاع پور محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
میرزایی زهرا

میرزایی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کمالو علیرضا

کمالو علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گرجی محیا

گرجی محیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یزدانی محمد

یزدانی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صالحی محمد

صالحی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بصیرت محمدامین

بصیرت محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
کریمی صغری

کریمی صغری

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یزدانی مازیار

یزدانی مازیار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قدیر زاده زهرا

قدیر زاده زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هومن پویا

هومن پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علیمردانی کامیار

علیمردانی کامیار

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضائی روش محمدصادق

رضائی روش محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
برادران هزاوه محمدامین

برادران هزاوه محمدامین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشمی محمدرضا

هاشمی محمدرضا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صابری معصومه

صابری معصومه

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي شهرضا | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بزرگی فاطمه

بزرگی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طالب بیگی محمدحسین

طالب بیگی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آقابابایی مبینا

آقابابایی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
آسا مائده

آسا مائده

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قلعی محمدرضا

قلعی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هومانیان سارا

هومانیان سارا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
آنجفی مهسا

آنجفی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فراهانی محمدرضا

فراهانی محمدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رسولی فاطمه

رسولی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میرهاشمی سیدمحمد

میرهاشمی سیدمحمد

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظری فرد امیرحسین

نظری فرد امیرحسین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بادکوبه هزاوه مریم

بادکوبه هزاوه مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خداکرمی ملیکا

خداکرمی ملیکا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مومنی علی رضا

مومنی علی رضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفری شقایق

صفری شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحیمی صبا

رحیمی صبا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
جمشیدی آرین

جمشیدی آرین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
انصاری زهرا

انصاری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زنده نام نوید

زنده نام نوید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بندی مهدی

بندی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جلالی فراهانی علی

جلالی فراهانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدی محمدمهدی

محمدی محمدمهدی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سپهریان علیرضا

سپهریان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسینخانی محمد

حسینخانی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شریعتی سجاد

شریعتی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرشیدپور پوریا

فرشیدپور پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آبایی یاسمن

آبایی یاسمن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهاری زهرا

بهاری زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ایرانیان آرانی محمدمتین

ایرانیان آرانی محمدمتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فراهانی امیرمحمد

فراهانی امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوری سوگل

نوری سوگل

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رباط میلی نگین

رباط میلی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
منصوری گواری بدیع

منصوری گواری بدیع

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکز ي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهادری زهرا

بهادری زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خاقانی زاده حامد

خاقانی زاده حامد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
متولی سارا

متولی سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمی فاطمه سادات

هاشمی فاطمه سادات

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حبیبی زاده محمد

حبیبی زاده محمد

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحیان رضا

صالحیان رضا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
‌آژ محمد

‌آژ محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مولوی محمدجواد

مولوی محمدجواد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حاجی حسنی آیدا

حاجی حسنی آیدا

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نظم آبادی فرزانه

نظم آبادی فرزانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جیریایی ریحانه

جیریایی ریحانه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
معصومی پویا الهه

معصومی پویا الهه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
وروانی فراهانی حانیه

وروانی فراهانی حانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عسگری زاده محمدرضا

عسگری زاده محمدرضا

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عزیزی مبینا

عزیزی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صمدیان زهرا

صمدیان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کوچکی شروین

کوچکی شروین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آنجفی امیرمحمد

آنجفی امیرمحمد

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کیهان سمیرا

کیهان سمیرا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خسروبیگی یزچلویی عارفه

خسروبیگی یزچلویی عارفه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قهیه ای محمدجواد

قهیه ای محمدجواد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شیرین آبادی محمد

شیرین آبادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خسروبیگی مهدی

خسروبیگی مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مداحی حدیثه

مداحی حدیثه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فراهانی مبینا

فراهانی مبینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
داودآبادی مهدی

داودآبادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حمیدی حشمت لیلا

حمیدی حشمت لیلا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فریدون فر امیررضا

فریدون فر امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رودی علی

رودی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غیاث آبادی زینب

غیاث آبادی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمودی مجدآبادی حسن

محمودی مجدآبادی حسن

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اشرف پور مریم

اشرف پور مریم

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فتحی علی

فتحی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مسلمی راد سارا

مسلمی راد سارا

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مبینی مصطفی

مبینی مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
میرعلی اکبری کرهرودی زهرا سادات

میرعلی اکبری کرهرودی زهرا سادات

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صوفی حدیثه

صوفی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساجدی حدیثه

ساجدی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امینی شایان

امینی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عسگری نژاد مریم

عسگری نژاد مریم

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدادادی امیرصدرا

خدادادی امیرصدرا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهشت نژاد رضوان

بهشت نژاد رضوان

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
همتی محمدرضا

همتی محمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سجادی سیدعلیرضا

سجادی سیدعلیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موچانی امیررضا

موچانی امیررضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نجاتی هما

نجاتی هما

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدی شیدا

احمدی شیدا

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دارابی شهروز

دارابی شهروز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غفاری ندا

غفاری ندا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قلعه محمدرضا

قلعه محمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عزیزی مجتبی

عزیزی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نحوی ملیکا

نحوی ملیکا

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
خرمی عرفان

خرمی عرفان

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عسگری سعید

عسگری سعید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سنبلی فائزه

سنبلی فائزه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمخانی امیرعلی

قاسمخانی امیرعلی

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اعتمادی فاطمه

اعتمادی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجفیان مهدی

نجفیان مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
یزدی حسین

یزدی حسین

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
درساژ زهرا

درساژ زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرخی فرزین

فرخی فرزین

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کرجی حسن

کرجی حسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتحعلی علی

فتحعلی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میر محمدی مریم سادات

میر محمدی مریم سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ادریس پور نسترن

ادریس پور نسترن

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کریم زاده حسین

کریم زاده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میقانی امیرحسین

میقانی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آبائی هزاوه علیرضا

آبائی هزاوه علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خواجوندصالحی راضیه

خواجوندصالحی راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمی پور سیدامیررضا

هاشمی پور سیدامیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحی ستایش

صالحی ستایش

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عمرانی یگانه

عمرانی یگانه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوری امیرحسین

نوری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مالک آبادی معین

مالک آبادی معین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جباری سینا

جباری سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدی صبورا

احمدی صبورا

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فراهانی رضا

فراهانی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خنجری سارا

خنجری سارا

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی یونس

محمدی یونس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قره باغی امیرمعین

قره باغی امیرمعین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عظیمی ساجده

عظیمی ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحیمی صبا

رحیمی صبا

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سهرابی زهرا

سهرابی زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
صفری زهرا

صفری زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقان مهدیه

دهقان مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عین علی ضامنجانی هانیه

عین علی ضامنجانی هانیه

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غیاث آبادی فراهانی الهام

غیاث آبادی فراهانی الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسحاقی رها

اسحاقی رها

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسی امیرمحمد

عباسی امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجرد امیرحسین

مجرد امیرحسین

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زیارتی مهدی

زیارتی مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ده نمکی مشک آبادی مهدی

ده نمکی مشک آبادی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفری صدف

جعفری صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدلو مهدی

احمدلو مهدی

مهندسي برق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجیدی سینا

مجیدی سینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دستجانی فراهانی مریم

دستجانی فراهانی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رشیدی علی

رشیدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
توکلی مریم

توکلی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبادی مبینا

عبادی مبینا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمسی علیرضا

شمسی علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گلستای نژاد هادی

گلستای نژاد هادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دادخواه تیرانی یزدان

دادخواه تیرانی یزدان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خدامرادی میلاد

خدامرادی میلاد

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نقی پور افشین

نقی پور افشین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسگری آرش

عسگری آرش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالبی راضیه

طالبی راضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کلایی الهام

کلایی الهام

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی هانیه

محمدی هانیه

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
علیخانی محمدرضا

علیخانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانی آیدا

قربانی آیدا

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
اعطاف سیدحسین

اعطاف سیدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کمانی فاطمه

کمانی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمشیدی راد سارا

جمشیدی راد سارا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
توکلیان ویدا

توکلیان ویدا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقری نیکو راضیه

باقری نیکو راضیه

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبدالهی کوتیانی حسین

عبدالهی کوتیانی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فراهانی فاطمه

فراهانی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بیات محمدمهدی

بیات محمدمهدی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شیرازی زهرا

شیرازی زهرا

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صفری سحر

صفری سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میرهاشمی سیدسینا

میرهاشمی سیدسینا

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بیگی محسن

بیگی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آبائی سنجانی امیرحسین

آبائی سنجانی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کریمی ریحانه

کریمی ریحانه

علوم قران وحديث|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خسروانی درسا

خسروانی درسا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اروجلو محمدشهاب

اروجلو محمدشهاب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتحیان راد فرزانه

فتحیان راد فرزانه

ارتباطتصويري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مددی حدیث

مددی حدیث

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ظفربخش کیمیا

ظفربخش کیمیا

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی عرفان

محمدی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خیری علیرضا

خیری علیرضا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نژادی سروناز

نژادی سروناز

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
عاشقی محمدرضا

عاشقی محمدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکز ي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رسولی اصل علی

رسولی اصل علی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خواجه لکزایی علیرضا

خواجه لکزایی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امینی ابوالفضل

امینی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارعی حامد

زارعی حامد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کیشانی فراهانی مسعود

کیشانی فراهانی مسعود

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
یوسف زاده شایسته

یوسف زاده شایسته

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضایی مهدیه

رضایی مهدیه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آبائی فاطمه

آبائی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گنجی مهدی

گنجی مهدی

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ده نمکی مرتضی

ده نمکی مرتضی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/7/2023 10:27:41 AM
Menu